Úvod > Daň z motorových vozidiel > Miestna príslušnosť na dani z MV > Miestna príslušnosť na dani z MV za zdaňovacie obdobie r. 2014 a predchádzajúce - po 1.1.2016

Miestna príslušnosť na dani z MV za zdaňovacie obdobie r. 2014 a predchádzajúce - po 1.1.2016

Ak daňovník za zdaňovacie obdobia r. 2014 a predchádzajúce nepodal daňové priznanie podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení účinnom do 31.12.2014 (ďalej zákon o miestnych daniach) najneskôr do 31.12.2015, je už povinný za uvedené zdaňovacie obdobia podať daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu podľa § 7 daňového poriadku. 

 

Otázka č. 1 - určenie miestnej príslušnosti, ak daňovník nepodal daňové priznanie za rok 2014
Daňovník so sídlom v Žiline, bol povinný podať daňové priznanie miestne príslušnému správcovi dane za zdaňovacie obdobie r. 2014 podľa miesta evidencie vozidiel na Daňový úrad Bratislava a Banská Bystrica. Daňovník však do 31.12.2015 daňové priznanie nepodal. Na ktorý daňový úrad je daňovník povinný podať daňové priznanie?  
Odpoveď
Ak daňovník v roku 2016 zistil, že za zdaňovacie obdobie 2014 nepodal daňové priznanie na Daňový úrad Bratislava a Banská Bystrica podľa miesta evidencie vozidla,  po 1.1.2016 je už povinný podať daňové priznanie na miestne príslušný daňový úrad podľa svojho sídla, ktorým je Daňový úrad Žilina.

 

Príklad č. 2 - dedič nepodal daňové priznanie najneskôr do 31.12.2015 
Daňovník s trvalým pobytom v Banskej Bystrici  používal na podnikanie vozidlá s bratislavskými a banskobystrickými evidenčnými číslami. Daňovník dňa 12.4.2014 zomrel; osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť dňa 31.8.2014.
Dedičovi v zmysle zákona o miestnych daniach vznikla povinnosť podať daňové priznanie  v lehote do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti osvedčenia, t.j. do 30.11.2014, a to  na Daňový úrad Bratislava a na Daňový úrad Banská Bystrica (podľa miesta evidencie vozidiel). Dedič však do 31.12.2015 daňové priznania nepodal. Na ktorý daňový úrad je daňovník povinný podať daňové priznanie?  
Odpoveď
Nakoľko daňové priznanie nebolo podané do 31.12.2015, určenie miestnej príslušnosti po tomto termíne príslušnosti sa už neriadi podľa miesta evidencie vozidla ale podľa § 7 daňového poriadku. Z uvedeného dôvodu dedič je povinný podať jedno daňové priznanie miestne príslušnému správcovi dane podľa  trvalého pobytu poručiteľa, ktorým je  v danom prípade  Daňový úrad Banská Bystrica.  V daňovom priznaní uvedie všetky vozidlá evidované na Dopravnom inšpektoráte v Banskej Bystrici ako aj vozidlá evidované na Dopravnom inšpektoráte v Bratislave.