Zmena údajov vo VRP

Otázka č. 1 - postup podnikateľa pri zmene údajov vo VRP (1)
Aký je postup podnikateľa  pri zmene údajov vo VRP?
Odpoveď
Podľa zákona o ERP podnikateľ, ktorý používa VRP,  je povinný oznámiť na účely tohto zákona iba zmenu, ktorá sa týka predajného miesta, ktoré je odlišné od miesta podnikania. Podnikateľ je povinný zmenu predajného miesta oznámiť v 30 dňovej lehote miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý vykoná zmenu tohto údaja vo svojej evidencii.  Na účely oznámenia nie je predpísaný formulár. Oznámenie je možné zaslať daňovému úradu poštou alebo osobne, resp. elektronicky  ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register [iba vtedy, ak podnikateľ máte podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "daňový poriadok") alebo kvalifikovaný elektronický podpis(KEP)].

Otázka č. 2 - postup podnikateľa pri zmene údajov vo VRP (2)
Aký je postup podnikateľa pri zmene priezviska a adresy trvalého pobytu?
Odpoveď
Zo zákona o ERP nevyplýva oznamovacia povinnosť v prípade zmeny údajov, ktorou je zmena priezviska alebo zmena adresy trvalého pobytu. Oznamovacia povinnosť pre podnikateľa vyplýva z citovaného zákona iba pri zmene predajného miesta. Povinnosť oznámiť tieto zmeny však podnikateľovi vyplýva z ustanovenia  § 67 ods. 9  daňového poriadku. Ak teda podnikateľ si splnil oznamovaciu povinnosť v súlade sa daňový poriadkom, zo zákona o ERP z dôvodu zmeny priezviska a adresy už ďalšia oznamovacia povinnosť mu nevzniká.
Napriek vyššie uvedenému v oznámení, ktorú podnikateľ je povinný zaslať miestne príslušnému daňovému úradu v zmysle daňového poriadku odporúčame uviesť aj požiadavku o vykonanie zmeny týchto údajov aj v aplikácii VRP.