Úvod > Daň z motorových vozidiel > Sadzba dane z MV > Určenie ročnej sadzby dane pri návesovej jazdnej súprave

Určenie ročnej sadzby dane pri návesovej jazdnej súprave

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel  daňovník zaradí v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane než do akej by patrili (ďalej „najbližšia nižšia ročná sadzba dane“) podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej „ doklad“) ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách. Na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

FAQ

Otázka č. 1 - jeden ťahač a jeden náves
Podnikateľ používal na podnikanie počas celého zdaňovacieho obdobia ťahač a náves v rámci jednej návesovej jazdnej súpravy. Podnikateľ je držiteľom ťahača aj návesu.
Odpoveď
Vzhľadom na to, že ide o podnikateľa, ktorý je držiteľom, t.j. daňovníkom návesovej jazdnej súpravy - ťahača a návesu,  môže daňovník zaradiť tieto vozidlá (osobitne ťahač a osobitne náves) do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane počas celého zdaňovacieho obdobia.

Otázka č. 2 - jeden ťahač a dva návesy
Podnikateľ používal na podnikanie v celom zdaňovacom období jeden ťahač a dva návesy N1 a  N2. Podnikateľ je držiteľom, t.j. daňovníkom týchto vozidiel.
Odpoveď
V danom prípade daňovník disponuje jedným ťahačom a dvomi návesmi, z ktorých pre účely zaradenia vozidiel do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane môže vytvoriť len jednu návesovú jazdnú súpravu, pričom je na jeho rozhodnutí, či pre vytvorenie jazdnej súpravy použije náves N1 alebo náves N2. Ak sa daňovník rozhodne pre návesovú jazdnú súpravu, ktorú tvorí ťahač a náves N1,  do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane  zaradí osobitne ťahač a osobitne náves N1.
Pre náves N2 určí daňovník ročnú sadzbu dane z prílohy č. 1 bez zaradenia  do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.

Otázka č. 3 - prenajatý náves a ťahač 
Podnikateľ používal na podnikanie v zdaňovacom období  návesovú jazdnú súpravu, ktorú tvoril ťahač a prenajatý náves od iného podnikateľa. Podnikateľ je držiteľom, t.j. daňovníkom iba ťahača (daňovníkom návesu je prenajímateľ, t.j. iný podnikateľ). 
Odpoveď
Nakoľko v danom prípade ide o návesovú jazdnú súpravu, u ktorej je podnikateľ daňovníkom dane iba za vozidlo ťahač, avšak za náves je už daňovníkom iný podnikateľ (prenajímateľ), nie je možné na účely zaradenia vozidiel do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane vytvoriť návesovú jazdnú súpravu.
Každý z daňovníkov uvedie v daňovom priznaní vozidlo, ktorého je držiteľom a ročnú sadzbu dane určí z prílohy č.1 bez zaradenia  do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.
Poznámka: Ak podnikateľ nie je daňovníkom ťahača aj návesu (celej návesovej jazdnej súpravy), nie je naplnená zákonná podmienka, podľa ktorej „daňovník zaradí v daňovom priznaní  ťahač  a osobitne náves ako jednu návesovú jazdnú súpravu“. Zaradenie vozidiel do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane si nemôže uplatniť ani jeden z podnikateľov, nakoľko v takomto prípade ani jeden z nich  nie  je daňovníkom  návesovej  jazdnej súpravy.

Otázka č. 4 - zmena počas zdaňovacieho obdobia
Podnikateľ od januára používal v návesovej jazdnej súprave ťahač s návesom N1 a v mesiaci august si zakúpil ďalší náves N2. Obidva návesy N1 aj N2 používal na podnikanie striedavo podľa potreby v návesovej jazdnej súprave s ťahačom do konca zdaňovacieho obdobia. Vozidlá ťahač a náves N1 sú predmetom dane v celom zdaňovacom období a náves N2 je predmetom dane päť mesiacov. Podnikateľ je držiteľom, t.j. daňovníkom všetkých vozidiel. 
Odpoveď
Ak podnikateľ je daňovníkom jedného ťahača a dvoch návesov N1 a N2, na účely zaradenia vozidla do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane môže z týchto vozidiel vytvoriť jednu návesovú jazdnú súpravu, a to z ťahača a jedného návesu, pričom ktorý z návesov N1 a N2 vyberie, je na jeho rozhodnutí.  V danom prípade podnikateľ vytvoril návesovú jazdnú súpravu z ťahača a z návesu N1. To znamená, že pri určení ročnej sadzby dane zaradí osobitne ťahač aj náves N1 do najbližšej ročnej sadzby dane (dvanásť mesiacov).
Za druhý náves N2 sa ročná sadzba dane určí z prílohy č. 1 bez zaradenia  do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane za mesiace, v ktorých bol predmetom dane (päť mesiacov).
Poznámka: Pretože daňovník môže zaradiť návesovú jazdnú súpravu do najbližšej nižšej skupiny iba raz, pričom na zmeny v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ťahač, ktorý je už raz zaradený s návesom N1 do návesovej jazdnej súpravy, v rámci ktorej sa uplatnila najbližšia nižšia ročná sadzba dane, už nemôže vytvoriť ďalšiu návesovú jazdnú súpravu s  návesom N2 (u ktorej by sa opätovne uplatnilo zaradenie do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane). 

Otázka č. 5 - predaj a kúpa vozidla počas zdaňovacieho obdobia 
Podnikateľ používal v mesiacoch január až júl v návesovej jazdnej súprave ťahač s návesom N1, ktorý v mesiaci júl 2015 predal.
V mesiaci august daňovník kúpil ďalší náves N2, ktorý používal  v mesiacoch august až december  v návesovej jazdnej súprave s ťahačom.
Ťahač je predmetom dane v celom zdaňovacom období. Náves N1 je predmetom dane sedem mesiacov (január až júl). Náves N2 je predmetom dane päť mesiacov (august až december).
Podnikateľ na účely dane sa rozhodol vytvoriť návesovú jazdnú súpravu z ťahača a z návesu N1, ktoré následne zaradí do najbližšej ročnej sadzby dane.  
Podnikateľ je držiteľom, t.j. daňovníkom týchto vozidiel. 
Odpoveď
Pretože na zmeny sa počas zdaňovacieho obdobia neprihliada, daňovník pri určení ročnej sadzby dane uplatní u ťahača  za celé zdaňovacie obdobie najbližšiu nižšiu ročnú sadzba dane a u návesu N1, ktorý bol predmetom dane sedem mesiacov, najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane uplatní počas tohto obdobia (január až júl).
Pretože ťahač môže daňovník zaradiť do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane  iba raz (v danom prípade ťahač + náves N1), u návesu N2 za mesiace, v ktorých bol predmetom dane (august až december) sa určí ročná sadzby dane z prílohy č. 1 bez zaradenia  do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.
 
Otázka č. 6 - predaj návesu počas zdaňovacieho obdobia 
Podnikateľ používal v zdaňovacom období v návesovej jazdnej súprave ťahač a náves v mesiacoch január až júl (sedem mesiacov). Následne v mesiaci júl náves  predal. Podnikateľ je držiteľom, t.j. daňovníkom u oboch vozidiel.
Odpoveď
Daňovník pri určení ročnej sadzby dane uplatní u ťahača najbližšiu nižšia ročnú sadzbu dane za celé zdaňovacie obdobie. U návesu uplatní najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane za časť zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol náves predmetom dane, t. j. za  sedem mesiacov.

Otázka č. 7 - predaj a kúpa vozidla počas zdaňovacieho obdobia 
Podnikateľ používal v zdaňovacom období vozidlo ťahač Ť1 a vozidlo  náves N1 v návesovej jazdnej súprave v mesiacoch január až júl, t.j. sedem mesiacov. V júli ťahač Ť1 a náves N1 predal a zároveň kúpil ťahač Ť2 a náves N2, ktoré od mesiaca júl začal používať na podnikanie ako návesovú jazdnú súpravu do konca zdaňovacieho obdobia. Podnikateľ je držiteľom, t.j. daňovníkom u týchto vozidiel.
Odpoveď
Daňovník pri určení ročnej sadzby dane u ťahača Ť1 a návesu N1 uplatní najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane za  časť zdaňovacieho obdobia, počas ktorého  boli predmetom dane, t. j. za sedem mesiacov (január až júl).
Daňovník pri určení ročnej sadzby dane u ťahača Ť2 a návesu N2 uplatní najbližšiu nižšiu ročnú sadzba dane za   časť zdaňovacieho obdobia, počas ktorého  boli predmetom dane, t. j. za šesť mesiacov (júl až december).

Otázka č. 8 - predaj a kúpa vozidla počas zdaňovacieho obdobia 
Podnikateľ používal v zdaňovacom období v návesovej jazdnej súprave ťahač a náves N1. V mesiaci máj predal náves N1. V mesiaci októbri kúpil náves N2, ktorý používa v návesovej jazdnej súprave s ťahačom. V danom prípade podnikateľ vytvoril návesovú jazdnú súpravu z ťahača a z návesu N1. To znamená, že pri určení ročnej sadzby dane zaradí  ťahač aj náves N1 do najbližšej ročnej sadzby dane. 
Odpoveď
Nakoľko daňovník sa rozhodol, že najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane použije u vozidiel ťahač a náves N1, ročná sadzba dane sa použije nasledovne:
U ťahača sa uplatní najbližšia nižšia ročná sadzba dane za celé zdaňovacie obdobie. U návesu N1 sa uplatní  najbližšia nižšia ročná sadzba  dane za päť mesiacov (január až máj) a u návesu N2 sa uplatní ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 bez zaradenia  do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, za tri mesiace (október až december).

Otázka č. 9 - kúpa návesu počas zdaňovacieho obdobia 
Podnikateľ k 1. januáru zdaňovacieho obdobia bol daňovníkom ťahača, ktorý prvýkrát  použil  v návesovej jazdnej súprave až v decembri, a to po zakúpení návesu. To znamená, ťahač je predmetom dane v celom zdaňovacom období, avšak návesovú jazdnú súpravu začal používať až v decembri. 
Odpoveď
I napriek tomu, že ťahač s návesom použil podnikateľ v jednej návesovej jazdnej súprave v skutočnosti iba v decembri, vzhľadom na to, že na zmeny sa počas zdaňovacieho obdobia neprihliada, na obidve vozidlá sa uplatní najbližšia nižšia ročná sadzba dane, pričom na ťahač sa uplatní za celé zdaňovacie obdobie (nakoľko je predmetom dane v celom zdaňovacom období) a na náves za mesiac december  (t. j. za  obdobie, v ktorom bol náves predmetom dane).