Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Výmena fiskálnej pamäte a zmena údajov v ERP > Výmena fiskálne pamäte a zmena údajov v ERP - platí do 30.6.2019

Výmena fiskálne pamäte a zmena údajov v ERP - platí do 30.6.2019

Otázka č. 1 - dôvody pre výmenu fiskálnej pamäte
Kedy dochádza k výmene fiskálnej pamäte?
Odpoveď
Výmenu fiskálnej pamäte je potrebné vykonať v týchto prípadoch:
  a) ak bola vyčerpaná kapacita fiskálnej pamäte a ERP je funkčná,
  b) z dôvodu poruchy fiskálna pamäť neplní svoju funkciu,
  c) ak došlo k zmene vlastníka ERP,
  d) ak došlo k zmene týchto údajov:
        • ochranný znak,     
        • DKP
        • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
        • DIČ , ak podnikateľ nie je platiteľom DPH,
        • IČ DPH, ak podnikateľ je platiteľom DPH,
        • dátum a čas uvedenia ERP  do prevádzky.
 
Otázka č. 2 - vykonanie výmeny fiskálnej pamäte
Kto vykoná výmenu fiskálnej pamäte?
Odpoveď
Výmenu fiskálnej pamäte vykonáva servisná organizácia, ktorá zaznamená dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte do knihy ERP a tento záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú a  podpisom fyzickej osoby, ktorá vykonala výmenu fiskálnej pamäte s uvedením jej mena a priezviska a pôvodnú fiskálnu pamäť odovzdá podnikateľovi. Servisná organizácia do knihy ERP zaznamená kód pôvodnej fiskálnej pamäte a  kód novej fiskálnej pamäte.
Pri výmene fiskálnej pamäte servisná organizácia  zaznamená do fiskálnej pamäte:

  • ochranný znak,    
  • DKP
  • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
  • DIČ, ak podnikateľ nie je platiteľom DPH,
  • IČ DPH, ak podnikateľ je platiteľom DPH,
  • dátum a čas uvedenia ERP prevádzky,
  • sadzbu dane z DPH pre minimálne tri sadzby DPH,
  • minimálne dve meny. 
     

 Otázka č. 3 - oznámenie zmeny údajov
Akou formou sa oznamuje daňovému úradu zmena identifikačných údajov o podnikateľovi, zmena údajov o ERP, resp. zmena údajov o servisnej organizácii?
Odpoveď
Ak dôjde k zmene: 
        -  identifikačných údajov podnikateľa (napr. obchodného mena, adresy trvalého pobytu alebo sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH),
        -  údajov o ERP (napr. typu, modelu, výrobného  čísla, názvu výrobcu, dovozcu alebo distribútora ERP) a
        -  údajov o servisnej organizácii, ktorá vykonáva opravu a údržbu ERP (napr. obchodného mena, adresy trvalého pobytu alebo sídla, DIČ)
tak podnikateľ po 1.1.2018 nemá povinnosť tieto zmeny oznamovať DÚ, má len povinnosť ich zaznamenať do knihy ERP v lehote do 15 dní odo dňa kedy zmeny nastali.

Podnikateľ je povinný v lehote do 15 dní od vykonania zápisu zmeny predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo od sídla podnikania, zmeny servisnej organizácie alebo zápisu druhej servisnej organizácie v knihe ERP predložiť ktorémukoľvek DÚ oznámenie o vykonaní týchto zmien v knihe ERP.