Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z prenájmu nehnuteľností > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výdavky na služby recepcie, strážnej služby a úhrady za správu

Výdavky na služby recepcie, strážnej služby a úhrady za správu

Otázka
Je možné za daňové výdavky pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov považovať platby za výkon správy, odmenu zástupcovi vlastníkov bytov, ktorý bol zvolený vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (zákon č. 182/1993 Z. z.), platby za recepciu a strážnu službu, ak prenajímanú nehnuteľnosť nemá daňovník zaradenú v obchodnom majetku?

Odpoveď zo dňa 5.3.2020
Daňovník, ktorý nemá prenajímanú nehnuteľnosť v príslušnom zdaňovacom období zaradenú vo svojom obchodnom majetku [§ 2 písm. m) ZDP], si ako daňové výdavky k predmetným príjmom nemôže uplatniť výdavky, ktorými sú napr. výdavky spojené s obstaraním prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov), výdavky spojené s jej opravou, udržiavaním alebo technickým zhodnotením (ustanoveným spôsobom), úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z.“), daň z nehnuteľností [§ 19 ods. 3 písm. j) ZDP], úroky z úverov a pôžičiek, ktoré si daňovník zobral na nákup prenajímanej nehnuteľnosti, výdavky na poistenie prenajímanej nehnuteľnosti ani daň z nehnuteľností viažucu sa na prenajímanú nehnuteľnosť. Predmetné výdavky sa v takomto prípade viažu na osobný majetok daňovníka, t. j. považujú sa za výdavky na osobnú potrebu daňovníka, ktoré podľa § 21 ods. 1 písm. i) ZDP nie sú daňovými výdavkami.

Daňovník, ktorý v príslušnom zdaňovacom období nemá prenajímanú nehnuteľnosť zaradenú vo svojom obchodnom majetku, si pri príjmoch z prenájmu takejto nehnuteľnosti môže uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku prenajímanej nehnuteľnosti. Takýmito výdavkami sú napr. výdavky na energie (dodávka elektrickej energie, tepla na vykurovanie, teplej úžitkovej vody, pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť, plynu) vrátane výdavkov na ostatné služby. Ostatnými službami súvisiacimi s prenájmom nehnuteľnosti v zmysle predmetného metodického pokynu sú najmä odvádzanie odpadovej vody z domácností, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome, používanie výťahu a domovej práčovne, kontrola a čistenie komínov, odvoz popola, smetí a splaškov, čistenie žúmp, vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, služby recepcie a strážnej služby, je vzhľadom na ich charakter, možné považovať za ostatné služby súvisiace s riadnou prevádzkou prenajímanej nehnuteľnosti, t. j. výdavky na tieto služby, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky ustanovené v § 2 písm. i) ZDP, je možné považovať za daňové výdavky znižujúce zdaniteľné príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP. Uvedené platí aj pokiaľ ide o výdavky, ktorými sú úhrady vlastníka bytu a nebytového priestoru za služby poskytované za výkon povinnej správy bytového domu vykonávanú podľa § 6 a nasl. zákona č. 182/1993 Z. z. ako aj úhrady vlastníka bytu a nebytového priestoru za výkon činnosti zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov vykonávanú podľa § 8a ods. 5 cit. zákona. Aj v tomto prípade platí, že uplatnenie predmetných výdavkov do daňových výdavkov je podmienené splním všetkých podmienok ustanovených v § 2 písm. i) ZDP.