Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Register UZ > Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Do registra účtovných závierok sa ukladá aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku do lehoty na uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia. Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov SR.

FAQ

Otázka č. 1 -  Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky  
Účtovná jednotka v lehote na podanie DP uložila do registra schválenú účtovnú závierku. Musí uložiť do registra ÚZ osobitne ešte aj oznámenie o dátume schválenia ÚZ?                                                                                                                                                          Odpoveď                                                                                                                                                                                           
Ak účtovná jednotka uložila do registra ÚZ schválenú účtovnú závierku, oznámenie o dátume schválenia ÚZ do registra ÚZ neposiela.

Otázka č. 2  – Čo je súčasťou oznámenia o dátume schválenia ÚZ
Účtovná jednotka chce oznámiť správcovi dane dátum schválenia účtovnej závierky. Má ho poslať na osobitnom liste a musí k nemu znova priložiť účtovnú závierku?                                                                                                                                                                Odpoveď                                                                                                                                                                                                             
Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky stanovilo MF SR samostatným Opatrením č. MF/22497/2014-74, ktoré je zverejnené na stránkach FR SR v daňových a colných tlačivách. Súčasťou oznámenia nie je žiadna príloha. Posiela sa len oznámenie, na ktorom je uvedený dátum, kedy bola ÚZ schválená.

Otázka č. 3 – Lehota na podanie oznámenia do registra ÚZ 
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť do registra účtovných závierok do 5 pracovných dní odo dňa jej schválenia. Je stanovený aj iný termín na odovzdanie oznámenia do registra účtovných závierok?
Odpoveď
Zákonom  č. 130/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2016, ktorým sa novelizuje zákon o účtovníctve,  schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

Otázka č. 4 – Podanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárneho roka 2012 a 2011

Účtovná jednotka – s.r.o., schválila  dňa 5.9.2015 účtovnú závierku za účtovné obdobie kalendárneho roka 2011 (zostavenú k 31.12.2011). Účtovnú závierku za účtovné obdobie kalendárneho roka 2012 (zostavenú k 31.12.2012) schválila dňa 30.9.2015. Na akom tlačive má účtovná jednotka uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok za uvedené účtovné obdobia?

Odpoveď  

Účtovné jednotky podľa zákona o účtovníctve nemajú povinnosť ukladať do registra účtovných závierok oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky, ktoré sa týkajú účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 a k 31.12.2011.

Povinnosť ukladania oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra ÚZ je ustanovená v § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a prvýkrát sa uloženie oznámenia vzťahuje na účtovné závierky, ktoré sú zostavené k 31.12.2013 a neskôr.

Otázka č. 5 – Podanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárneho roka 2013 a 2014

Účtovná jednotka – s.r.o., schválila dňa 6.10.2015  účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2013 a účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2014. Akým spôsobom má účtovná jednotka podať v elektronickej podobe oznámenie o dátume  schválenia účtovnej závierky za rok 2013 a rok 2014 a v akej lehote sa má oznámenie uložiť do registra ÚZ?

Odpoveď

Účtovná jednotka má povinnosť uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra ÚZ najneskôr do piatich pracovných dní od schválenia účtovnej závierky, tzn. do 13.10.2015.

Do registra ÚZ uloží účtovná jednotka oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky na tlačive, ktorého vzor  ustanovilo Ministerstvo financií SR z 3. decembra 2014 č. MF/22497/2014-74 (nadobudlo účinnosť 1. januára 2015) a to za každú zostavenú účtovnú závierku samostatné oznámenie o dátume schválenia.

Tlačivo v elektronickej podobe sa doručuje prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR a je sprístupnené v rámci oblasti – Účtovné dokumenty.