Daňový bonus v roku 2015 - 2017, 2018

V nadväznosti na zmenu  vykonanú v § 52zd ods. 7 zákona o dani z príjmov sa upravuje suma daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov vždy k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roka, a to rovnakým koeficientom, akým sa zvyšuje suma životného minima k 1.júlu podľa zákona o životnom minime. Tento postup sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie 2015. Ustanovenie § 52 ods. 48 zákona, v súlade s ktorým sa do 31. decembra 2014 daňový bonus zvyšoval rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima, sa od 1. januára 2015 neuplatňuje.

Tzn., že od 1.januára 2015 sa zavádza jednotná suma daňového bonusu, platná počas celého zdaňovacieho obdobia, nakoľko sa v tomto prípade postup v ustanovení § 52 ods. 48 zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 neuplatňuje.

V súvislosti so zmenou zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k 1. júlu 2017 upravilo sumy životného minima stanovené Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 173/2017 Z. z. o úprave súm životného minima (suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu je 199,48 €).

Výška daňového bonusu je v sume 21,56 eur mesačne na jedno dieťa a celková ročná suma daňového bonusu predstavuje 258,72 eur (12 mes. x 21,56 eur) ročne na jedno  dieťa, ktorá je platná pre rok 2018.

Zmenili sa však podmienky - výška aktívnych zdaniteľných príjmov

 

FAQ
 
Otázka č. 1 – Daňový bonus
Aká zmena nastala v mesačnej výške daňového bonusu v roku 2017?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že od 1.7.2016 sa suma životného minima nezvýšila, zostáva aj výška daňového bonusu nezmenená a daňovník má naďalej aj v roku 2017 nárok na daňový bonus vo výške 21,41 eura na mesiac. Ročná suma daňového bonusu na jedno vyživované dieťa je za rok 2017 vo výške 256,92 eura.
 
 Otázka č.2 - výška daňového bonusu v roku 2018
Od 1.1.2018 je výška mesačného daňového bonusu 21,56 eura na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ročná suma daňovho bonusu je 258,72 eur.