DB a príjmy zo zamestnania ( r.2014, 2015, 2016, 2017)

Nárok na daňový bonus (v r. 2017, 2016 je to suma 256,92 eur na 1 dieťa) má každý daňovník - zamestnanec, ktorý o.i. dosiahne „aktívne“ zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) za zdaňovacie obdobie roka 2017 aspoň vo výške 2610 eur
za r.2016 aspoň vo výške 2430 eur
za r. 2015 vo výške 2 280 eur,
za  r.2014 vo výške 2 112 eur.

Ak daňovník - zamestnanec v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona) aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch  a zamestnávateľ - platiteľom dane priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus (§33 ods.7 zákona).
Ak zamestnávateľ - platiteľ dane, vypláca zdaniteľnú mzdu naraz za viac kalendárnych mesiacov príslušného zdaňovacieho obdobia, vypočíta preddavok na daň a prizná a vyplatí daňový bonus tak, ako by bola zdaniteľná mzda vyplatená v jednotlivých mesiacoch, ak je tento spôsob zdanenia pre zamestnanca výhodnejší (§35 ods. 9 zákona).

UPOZORNENIE: Na uplatnenie daňového bonusu za celé zdaňovacie obdobie - kalendárny rok musí byť splnená podmienka, že musí byť dosiahnutý z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) limit  2 340 eur  výšky  týchto zdaniteľných príjmov za r. 2016 (2 280 eur za r. 2015, 2112 eur za r.2014).

FAQ

Otázka č. 1 - Daňový bonus (DB) a príjmy zo zamestnania
Kedy si môže uplatniť daňový bonus na dieťa daňovník - zamestnanec ?
Odpoveď
Daňový bonus si môže uplatniť daňovník - zamestnanec, ak mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (§ 5) aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy t.j. (za zdaňovacie obdobie r. 2015 aspoň vo výške 2 280 eur/, za zdaňovacie obdobie r. 2016  aspoň v sume 2 430 eur.

Otázka č. 2 – DB a invalidný dôchodok, priznaný daňovníkovi v priebehu roka (zdaňovacieho obdobia)
Má nárok na daňový bonus zamestnanec, ktorému bol k 2.7.2014 priznaný invalidný dôchodok, rozhodnutím, ktoré mu bolo doručené v júli 2015?
Odpoveď
Ak zamestnanec poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti od začiatku roka aj počas doby, za ktorú mu bol invalidný dôchodok spätne priznaný, má nárok na uplatnenie daňového bonus, ak jeho zdaniteľné príjmy zo zamestnania dosiahli stanovený limit pre rok 2015 – t.j. aspoň výšku 2 280 eur za celý rok 2015.
Invalidný dôchodok sa do týchto príjmov nezapočítava (ide o oslobodený príjem).

Otázka č. 3 -  DB a minimálna mzda
Má nárok na daňový bonus zamestnanec, ktorý mal v kalendárnom mesiaci v dôsledku práceneschopnosti  v niektorých mesiacoch príjem nižší ako je minimálna mzda ?
Odpoveď
Podľa ustanovenia § 35 ods. 5 zákona o dani z príjmov zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zníži preddavok na daň o sumu daňového bonusu zamestnancovi, ktorý u neho podal vyhlásenie podľa § 36 ods.6, ak úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti vyplatených týmto zamestnávateľom v príslušnom kalendárnom mesiaci je u tohto zamestnanca aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy. O túto sumu zníži zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvod preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac.
Podľa zákona o dani z príjmov môže zamestnanec „využiť“ ešte možnosť  „prepočítania“  celoročnej výšky príjmov vzhľadom na celoročnú výšku daňového bonusu. Je to  aj prípade, ak zamestnanec bol napr. práceneschopný a v tomto kalendárnom mesiaci mu nevznikol nárok na uplatnenie daňového bonusu v priebehu zdaňovacieho obdobia, nárok na túto pomernú časť (z“ ročného“) daňového bonusu si zamestnanec môže uplatniť dodatočne po skončení zdaňovacieho obdobia jedným z dvoch spôsobov :
  • pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo
  • pri podaní daňového priznania,
za podmienky, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov dosiahne aspoň sumu 6-násobku minimálnej mzdy (§ 33 ods.1) za celé zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) a za súčasného splnenia ostatných zákonných podmienok.
 
Otázka č. 4 -  Neoprávnene vyplatený DB
Zamestnanec neoznámil zamestnávateľovi  ukončenie štúdia dieťaťa . Bol mu neoprávnene vyplatený daň. bonus za obdobie 7-12/2013, 1-12/2014, 1-5/2015. V roku 2013,2014 mu bolo robené ročne zúčtovanie . Je možné urobiť zamestnancovi daňové priznanie za rok 2013, 2014 aby vrátil štátu neoprávnene vyplatený daňový bonus? Za rok 2015 ho zamestnávateľ vyrovná v ročnom zúčtovaní?
Odpoveď
V uvedenom prípade zamestnávateľ  prepočíta zamestnancovu daňovú povinnosť za príslušné kalendárne roky (na tlačive ročného zúčtovania za roky 2013, 2014) a neoprávnene vyplatený bonus vyčísli ako nedoplatok na dani (daňový bonus znižuje daň) - údaj sa uvedie na r.3 prehľadu za mesiac, v ktorom sa oprava vykoná; resp. zrazí daňový bonus (ak daň bola nižšia ako nárok na daňový bonus) - suma bude súčasťou sumy daňového bonusu na r. 5 a r. A, B a C v II. časti prehľadu .
Neoprávnene vyplatený daňový bonus v bežnom zdaňovacom období (1-5/2015) zrazí zamestnancovi v súlade s § 40 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov (ak zamestnávateľ priznal alebo vyplatil vyššiu sumu daňového bonusu, ako bol povinný podľa tohto zákona, môže ju dodatočne vybrať od zamestnanca zvýšením preddavku na daň alebo dane iba vtedy, ak od doby, keď nesprávne priznal alebo vyplatil vyššiu sumu daňového bonusu, neuplynulo viac ako 12 mesiacov).