Výpočet pomernej časti ZP

Nárok na uplatnenie pomernej časti zamestnaneckej prémie vzniká zamestnancovi, ak v zdaňovacom období menej ako 12 kalendárnych mesiacov poberal posudzované príjmy a súčasne boli splnené všetky ostatné zákonné podmienky pre uplatnenie ZP.

Sú to podmienky :

•zamestnanec musí dosiahnuť výlučne iba vymedzené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (Tzn., že nemôže dosiahnuť súčasne iné príjmy, napr. z podnikania, z prenájmu, príjmy za prácu konateľov, odmeny za výkon funkcie a pod.)

• príjmy musia byť za prácu vykonávanú len na území SR,

• dosiahnuté príjmy musia byť v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy

• splnenie tzv. "časového testu" - poberania posudzovaných príjmov minimálne 6 mesiacov zdaňovacieho obdobia (nemusia ísť po sebe), pričom do tohto testu sa nezahŕňajú mesiace, v ktorých zamestnanec poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti iba na základe dohôd.

Pri výpočte sa vychádza z ročnej vypočítanej nezaokrúhlenej sumy  ZP;

Upozornenie
Pre zdaňovacie obdobie 2018 vypočítaná suma podľa § 32a ods.3 je záporné číslo t.j. v rozpätí posudzovaných príjmov od 2 880 - 5 760 eur nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká.
Tzn., že v tomto prípade si daňovník v podanom daňovom priznaní  uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3 830,02, vyčísli daň , vyplní tlačivo bez vypĺňania riadkov týkajúcich sa zamestnaneckej prémie a vyčísli preplatok dane.
 

FAQ

Otázka č. 1  – ZP a príjmy za 10 mesiacov
Zamestnanec poberal príjmy za 10 mesiacov roka 2014 vo výške 2400 €. Má nárok na zamestnaneckú prémiu a v akej výške ?
Odpoveď
Pomerná suma zamestnaneckej prémie sa vypočíta z nezaokrúhlenej celoročnej výšky za r. 2014 t.j. zo sumy 27,5975 eura ako:
Podiel 27, 5975:12 x 10 = 22,997
Po zaokrúhlení je výsledná suma pomernej časti ZP za 10 mesiacov zdaňovacieho obdobia r. 2014 je 23,00 eur.

Otázka č. 2 – ZP a príjmy z dohôd
 V roku 2014 som mala príjem 2500 € z len dohôd o vykonaní práce. Mám nárok na zamestnaneckú prémiu v daňovom priznaní podávanom  v roku 2015 ?
Vypĺňala som daňové priznanie typu A cez aplikáciu e Dane a tam mi zamestnaneckú prémiu nevyráta  a je tam odkaz, že ak r.32 =32a zamestnanecká prémia je 0,00. Na stránke FR nárok na zamestnaneckú prémiu sa však píše aj príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Mám teda nárok alebo nie ?
Odpoveď
Aplikácia na vypĺňanie daňového priznania Vám to správne vypočítala – nesplnili ste jednu z podmienok pre uplatnenie zamestnaneckej prémie – podľa § 32a zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to podmienku tzv. „ časového testu“ – poberania posudzovaných príjmov zo závislej činnosti, na základe pracovnej zmluvy, počas doby minimálne 6 mesiacov (nepretržite alebo nezávisle po sebe) v príslušnom zdaňovacom období.

Otázka č. 3 – ZP a príjmy z dohôd
Môžem si uplatniť nárok na ZP, ak som odpracovala v r. 2014 u dvoch zamestnávateľoch po 4 mesiace, takže spolu 8 mesiacov a zdaniteľné príjmy som mala 1295,61+1063,49€.
Odpoveď
Vo Vašej otázke je potrebné upresniť, či zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) od dvoch zamestnávateľov ste poberali na základe pracovnej zmluvy alebo inej  - napr. dohody o pracovnej činnosti, at´d....
•Ak ste príjmy poberali iba na základe dohôd, tak nárok na zamestnaneckú prémiu podľa § 32a zákona o dani z príjmov, nevzniká.
•Ak ste u jedného zamestnávateľa mali pracovnú zmluvu a u ďalšieho /následne/ dohodu napríklad o pracovnej činnosti, tak nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká, nakoľko nebol splnená jedna z podmienok pre uplatnenie ZP, a to tzv. „časový test“ – 6 mesiacov poberania posudzovaných zdaniteľných príjmov na základe pracovnej zmluvy.
•Ak ste u oboch zamestnávateľov mali pracovné zmluvy, tak Vám za súčasného splnenia ostatných zákonných podmienok vzniká v r. 2015 nárok na uplatnenie pomernej časti ZP (za 8 mesiacov r.2014).

Otázka č. 4 – ZP a práceneschopnosť zamestnanca
Chcem sa spýtať, koľko mesiacov sa posudzuje na vznik nároku na zamestnaneckú prémiu v prípade, že zamestnanec bol na PN od 11.8.2014 do 30.11.2014. Jeho pracovný pomer vznikol od 1.6.2013 a zároveň mal u nás aj dohodu od 19.3.2014 do 31.5.2014. Mal aj príjem od iného zamestnávateľa za obdobie 01,02/2014. U nás mal vyplatenú odmenu v mesiaci 11/2014, kedy ale nemal odpracované nič, lebo bol na PN. Počíta sa aj daný mesiac do vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu? Koľko mesiacov je nárok?
Odpoveď
Nárok na zamestnaneckú prémiu  podľa § 32a zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vzniká za súčasného splnenia všetkých zákonných podmienok, o.i. je to aj podmienka poberania posudzovaných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti. Ak v jednom mesiaci zamestnanec nepoberal uvedené príjmy, ale napríklad iba príjmy oslobodené – z PN, tak za tento mesiac nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká a daňovník má nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie v pomernej časti – za mesiace, v ktorých boli súčasne splnené všetky zákonné podmienky.

Otázka č. 5 – ZP a odvodová úľava
Chcela by som sa opýtať, či zamestnanec ,ktorý bol predtým dlhodobo nezamestnaný a v roku 2014 sa na neho vzťahovala odvodová úľava,  nakoľko sa v roku 2014 zamestnal, či má nárok na zamestnaneckú prémiu, pokiaľ spĺňa všetky ostatné podmienky.
Odpoveď
V prípade, že zamestnanec, ktorý si v priebehu zdaňovacieho obdobia uplatňoval odvodovú úľavu na poistnom z vymedzených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti podľa § 32a zákona o dani z príjmov, má nárok na uplatnenie ZP za príslušný počet mesiacov r. 2014, resp. za celé zdaňovacie obdobie r. 2014, ak boli za tieto mesiace splnené súčasne všetky podmienky pre jej uplatnenie.

Otázka č. 6 – ZP a výpočet pomernej časti z príjmov nad 12násobok MM
Daňovník odpracoval 9 kalendárnych mesiacov v riadnom pracovnom pomere počas r. 2014 a splnil všetky podmienky pre získanie nároku na zamestnaneckú prémiu. Hrubý zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v roku 2014 mal vo výške 4 300,- €.
Odpoveď
Hrubé zdaniteľné príjmy 4 300,00 €
Povinné poistné (13,4 %) 576,20 €
Základ dane 3 723,80 €
Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka 3 803,33 €
Zamestnanecká prémia
(ak odpracoval a poberal príjmy za 12 mesiacov) (3 803,33 – 3 723,80) x 0,19 = 15,1107 , zaokrúhlene = 15,12 €.
Zamestnanecká prémia sa z predchádzajúceho výsledku deleno12, krát príslušný počet mesiacov – v tomto prípade 9 mesiacov  vypočíta nasledovne :
(15,1107 /12) x 9 = 11,333025 = 11,34 € (ak  pracoval a poberal príjmy iba 9 mesiacov).