Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňová licencia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Daňová licencia pozemkového spoločenstva v prípade prenájmu

Daňová licencia pozemkového spoločenstva v prípade prenájmu

Otázka

1. Je pozemkové spoločenstvo, ktoré má ročný príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo výške 1 600 eur povinné platiť daňovú licenciu podľa zákona o dani z príjmov? 
2. Môže vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti uzavrieť s pozemkovým spoločenstvom nájomnú zmluvu o prenájme podielu spoločnej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách“)?

Odpoveď

V súlade s § 46b písm. e) zákona o dani z príjmov daňovú licenciu neplatí daňovník, ktorým je pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z činnosti podľa osobitného predpisu s ročným obratom neprevyšujúcim 10 000 eur. Osobitným predpisom je § 19 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách, podľa ktorého spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných
nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov, hospodári v lesoch a na vodných plochách.

V zmysle § 19 ods. 3 zákona o pozemkových spoločenstvách spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov s odkazom na § 3 a 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Obchodný zákonník. Podľa uvedeného uplatnenie § 46b písm. e) zákona o dani z príjmov o neplatení daňovej licencie pozemkovým spoločenstvom závisí od toho, či prenájom poľnohospodárskej pôdy resp. lesných pozemkov spadá pod činnosti uvedené v § 19 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách.

MF SR v súvislosti s oslobodením pozemkového spoločenstva od platenia daňovej licencie v prípade dosahovania príjmu z prenájmu požiadalo o výklad k § 19 ods. 3 zákona o pozemkových spoločenstvách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPaRV SR“).

Podľa stanoviska MF SR po jeho odsúhlasení MPaRV SR, za predpokladu, že na prenájom lesného pozemku sa nevyžaduje oprávnenie (povolenie) podľa uvedených predpisov, pri prenájme nejde o činnosť pozemkového spoločenstva podľa § 19 ods. 3 zákona o pozemkových spoločenstvách a z tohto dôvodu ani nevzniká pozemkovému spoločenstvu povinnosť platenia daňovej licencie. Uvedené je však potrebné posudzovať vždy v závislosti od konkrétneho prípadu, t. j. je potrebné posudzovať za akým účelom bola uzavretá nájomná zmluva medzi pozemkovým spoločenstvom a napr. poľovníckou organizáciou. V prípade, ak prenajímaná nehnuteľnosť slúži napr. na vykonávanie lesného hospodárstva, poľovníctva, výkon práva rybolovu, starostlivosti o vodné toky a činnosti obdobného charakteru, tieto činnosti možno zaradiť pod § 19 ods. 1 zákona o pozemkových spoločenstvách. Iná situácia by nastala v prípade, ak by nájomca využíval prenajaté nehnuteľnosti na dosahovanie príjmu napr. zo športovej činnosti alebo v rámci podnikania v turistickom ruchu – v takomto prípade by išlo o výkon podnikateľskej činnosti podľa § 19 ods. 3 zákona o pozemkových spoločenstvách.

MPaRV SR v stanovisku k výkladu zákona o pozemkových spoločenstvách v súvislosti s prenájmom pokiaľ ide o legitimitu nájomnej zmluvy týkajúcej sa spoločnej nehnuteľnosti, resp. spoločne obhospodarovaných nehnuteľností uzavretej medzi pozemkovým spoločenstvom ako nájomcom a členmi pozemkového spoločenstva ako prenajímateľom, upozorňuje, že jej uzatvorenie nie je žiadnym zákonom zakázané ani obmedzené.

Podľa stanoviska MPaRV SR pokiaľ ide o otázku, či členovi pozemkového spoločenstva môže pozemkové spoločenstvo vyplácať namiesto podielu na zisku a majetku podielového spoločenstva len nájomné v prípade existencie vyššie uvedenej nájomnej zmluvy, zákon o pozemkových spoločenstvách túto otázku neupravuje, tzn. tento postup neobmedzuje ani nezakazuje. O tom, akú výšku bude mať podiel člena pozemkového spoločenstva
na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva , tzn. aj o tom, či sa vôbec bude tento statok rozdeľovať, rozhodne podľa § 20 tohto zákona v zásade len valné zhromaždenie.

Podľa MPaRV SR zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje, že vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nesmie prenajať spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť pozemkovému spoločenstvu, ktorého je sám členom, ani že nesmie namiesto podielu na zisku a majetku pozemkového spoločenstva dostávať len nájomné z nájomnej zmluvy. V konečnom dôsledku tu vždy ide o konanie vlastníka vo veci realizácie jeho vlastníckeho práva, ktoré nie je možné obmedziť, pretože to vyplýva z čl. 12 ods. 1, 2 a 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.