Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Ukončenie prevádzky ERP/VRP, a prechod na ORP > Povinnosť servisnej organizácie pri ukončení prevádzky ERP - platí do 30.6.2019

Povinnosť servisnej organizácie pri ukončení prevádzky ERP - platí do 30.6.2019

Servisná organizácia v rámci ukončenia prevádzky ERP, o ktoré požiada podnikateľ, vyberie fiskálnu  pamäť z ERP aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo ERP a odovzdá ju podnikateľovi. Zároveň z prevádzkovej pamäte odstráni daňový kód ERP. Ukončenie prevádzky ERP servisná organizácia zaznamená do knihy ERP s uvedením dátumu ukončenia a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku ERP s uvedením jej mena a priezviska.

Ďalšou povinnosťou vyplývajúcou pre servisnú organizáciu pri ukončení prevádzky ERP je uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP.
 

FAQ

Otázka  č. 1 - oznamovacia povinnosť servisnej organizácie
Ak podnikateľ ukončil používanie ERP, má servisná organizácia túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu?   
Odpoveď
Ukončenie prevádzky ERP servisná organizácia nemá povinnosť oznamovať daňovému úradu. Ďalšie povinnosti servisnej organizácie pri ukončení prevádzky ERP sú uvedené v úvode tohto textu (viď. vyššie).