Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja cenných papierov > Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov v roku 2024

Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov v roku 2024

Od dane z príjmov sú oslobodené príjmy fyzickej osoby z prevodu (predaja) cenných papierov v plnej výške, ak 

- boli nadobudnuté do 31.12.2003, ak daňovník o cenných papieroch neúčtoval ako o obchodnom majetku (podľa § 52 ods. 20)

- boli nadobudnuté po 31.12.2003, pričom boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahla jeden rok a predmetné cenné papiere neboli obchodným majetkom daňovníka (podľa § 9 ods. 1 písm. k),

- boli nadobudnuté po 31.12.2003, pričom neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahla tri roky a predmetné cenné papiere neboli obchodným majetkom daňovníka (podľa § 9 ods. 1 písm. k), okrem dočasných listov, vkladových listov, pokladničných poukážok, vkladných knižiek, kupónov, zmeniek, šekov, cestovných šekov, náložných listov, skladištných listov, skladiskových záložných listov, tovarových záložných listov, družstevných podielnických listov a vkladových potvrdeniek,

- príjem plynie z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok ustanovených v § 7 ods. 11 zákona č. 566/2001 o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

 

V prípade, ak príjem fyzickej osoby z prevodu cenných papierov nie je oslobodený od dane z príjmov v plnej výške, daňovník môže na príjmy z prevodu cenných papierov aplikovať oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov vo výške 500,- eur, ak boli cenné papiere nadobudnuté po 31.12.2010 a ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur; ak rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu. Ak daňovník súčasne dosiahne aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3) a  príjmy z príležitostných činností (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov), uplatní sa oslobodenie od dane zo všetkých príjmov najviac v úhrnnej výške 500 eur. Toto oslobodenie sa nemôže použiť na príjmy z prevodu cenných papierov nadobudnutých po 31.12.2023, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka a na príjmy z prevodu cenných papierov nadobudnutých po 31.12.2023 ako nepeňažné plnenie podľa § 9 ods. 1 písm. p) a § 5 ods. 7 písm. q) zákona o dani z príjmov 

Oslobodenie príjmu z prevodu cenných papierov vo výške 925,95 eura je možné použiť na príjem z prevodu cenných papierov nadobudnutých od 1.1.2004 do 31.12.2010, a to ešte podľa § 52j ods. 2 zákona o dani z príjmov, čo znamená oslobodenie do sumy 5-násobku životného minima platného k 1.1.2010. Toto oslobodenie sa nemôže použiť na príjmy z prevodu cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka. 

 

Dlhodobé investičné sporenie:

Podľa § 7 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch účinného od 1.1.2024 dlhodobým investičným sporením je investovanie finančných prostriedkov do portfólia vykonávané prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a iných finančných inštitúcií oprávnených podľa tohto zákona a osobitného predpisu na poskytovanie investičných služieb riadenia portfólia a vykonávanie pokynov klienta na jeho účet, ak sú splnené tieto podmienky:

a) portfólio bolo zriadené na obdobie najmenej 15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia z neho nebolo klientovi vyplatené plnenie; vyplatenie plnenia z dôvodu presunu portfólia k inej finančnej inštitúcií sa nepovažuje za vyplatenie plnenia, ak sa takýto presun uskutoční do troch mesiacov od zrušenia portfólia v pôvodnej finančnej inštitúcii,

b) maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok, je najviac v sume 6 000 eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú reinvestície v rámci portfólia.

 

V prípade, ak dôjde k porušeniu podmienok dlhodobého investičného sporenia, na základe ktorých mal daňovník príjmy z prevodu cenných papierov oslobodené od dane, je daňovník povinný postupovať podľa § 8 ods. 14 ZDP. Daňovník je povinný tieto príjmy zahrnúť do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok. Za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval oslobodenie príjmov od dane, si daňovník vypočíta základ dane osobitne podľa jednotlivých druhov príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. d), e) a k) ZDP znížených o výdavky podľa § 8 ods. 5 a 11 ZDP, pričom výdavky je možné uplatniť len do výšky dosiahnutého príjmu. Pri výpočte jednotlivých základov dane 4 neuplatní daňovník oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. i) a k) ZDP. Do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom porušil podmienky dlhodobého investičného sporenia zahrnie daňovník súčet jednotlivých základov dane vypočítaných za každé zdaňovacie obdobie, v ktorých dosiahol príjmy oslobodené od dane podľa § 9 ods. 1 písm. l) ZDP. Údaje o uskutočnených prevodoch cenných papierov, opcií a derivátových operáciách je daňovníkovi povinná poskytnúť finančná inštitúcia, ktorá poskytovala daňovníkovi investičné služby v rámci dlhodobého investičného sporenia.

Ak daňovník počas obdobia dlhodobého investičného sporenia zomrie, nepovažuje sa to za porušenie podmienok dlhodobého investičného sporenia, ktoré by malo za následok úpravu základu dane. Oslobodeným príjmom naďalej nie je  príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka. Daňové zvýhodnenie sa  netýka vstupnej investície, ale príjmov plynúcich z prevodu cenných papierov získaných až v priebehu sporenia.

 

FAQ

Otázka č. 1 - oslobodenie príjmu z prevodu cenných papierov nadobudnutých v roku 2002
Daňovník dosiahol príjem z prevodu cenných papierov, ktoré obstaral  v roku 2002. Je daňovník povinný zdaniť príjem z predaja cenných papierov?
Odpoveď
Nakoľko ide o príjem z predaja cenných papierov, ktoré daňovník nadobudol v roku 2002 a nemal predmetné cenné papiere zaradené v obchodnom majetku, ide o príjmy oslobodené od dane z príjmov, ktoré daňovník v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.    


Otázka č. 2 - oslobodenie príjmu z prevodu cenných papierov obstaraných v roku 2013
Daňovník obstaral 1.5.2013 cenné papiere v hodnote 5 000 eur. Tieto cenné papiere predal v roku 2024 za 8 500 eur. Nejde o cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,  ani o cenné papiere plynúce  z dlhodobého investičného sporenia. Ako sa zdania príjmy z predaja cenných papierov?  
Odpoveď
Ak sa jedná o cenné papiere, ktoré neboli obchodným majetkom daňovníka, potom príjem z ich predaja je oslobodený od dane v plnej výške. 


Otázka č. 3 - oslobodenie príjmu z predaja cenných papierov prijatých na regulovaný trh
Daňovník dosiahol v júni 2024 príjem z predaja cenných papierov vo výške 3 200 eur, ktoré nadobudol v máji 2023 za 2 000 eur. Tieto cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v SR v auguste 2023. Je príjem z ich predaja oslobodený od dane z príjmov?
Odpoveď
Áno, nakoľko daňovník dosiahol príjem z prevodu cenných papierov po uplynutí jedného roka odo dňa ich nadobodnutia, pričom predmetné cenné papiere boli prijaté na regulovanom trhu. Príjem je však oslobodený od dane iba v prípade, ak cenné papiere neboli obchodným majetkom daňovníka. 


Otázka č. 4 - oslobodenie príjmu z prevodu cenných papierov
Daňovník dosiahol v máji  2024 príjem z predaja cenných papierov, ktoré nadobudol vo februári 2023. Predmetné cenné papiere neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ani ich daňovník nemal zaradené v obchodnom majetku. Je príjem z predaja týchto cenných papierov oslobodený od dane v plnej výške, ak ich daňovník vlastnil dlhšie ako jeden rok?
Odpoveď
Nie, nakoľko sa jedná o cenné papiere, ktoré neboli prijaté na regulovaný trh a daňovník ich nevlastnil dlhšie ako 3 roky. Príjem je však oslobodený od dane vo výške 500 eur. 

 
Otázka č. 5 - oslobodenie príjmu z predaja cenných papierov po štiepení akcií
Daňovník nadobudol v máji 2022 jednu akciu zahraničnej spoločnosti prijatú na obchodovanie na zahraničnom regulovanom trhu. V júni 2023 došlo k štiepeniu akcií, pričom po tomto štiepení už vlastní desať nových akcií v rovnakej hodnote ako mala pôvodná jedna akcia. Nové akcie získané rozštiepením majú nový ISIN a sú tiež celý čas obchodované na zahraničnom regulovanom trhu. Bude príjem z predaja akcií nadobudnutých štiepením v roku 2023 oslobodený od dane, ak k predaju akcií dôjde vo februári 2024?   
Odpoveď:
Vychádzajúc z podstaty štiepenia akcií a zo skutočností, že aj po zmene menovitej hodnoty akcií a zmene počtu akcií, ku ktorým došlo v uvedenom prípade v dôsledku štiepenia akcií, pôvodný akcionár je naďalej akcionárom  rovnakej akciovej spoločnosti, s rovnakou hodnotou podielu na jej základnom imaní a dotknuté akcie sú celý čas obchodované na zahraničnom regulovanom trhu je možné pre účely oslobodenia  príjmov z predaja akcií podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov  v danom prípade za deň nadobudnutia predmetných akcií považovať deň nadobudnutia pôvodnej akcie do vlastníctva daňovníka (máj 2022). Príjem z predaja akcií  dosiahnutý v roku 2024 bude teda oslobodený od dane z príjmov, ak sa jedná o akcie, ktoré neboli obchodným majetkom daňovníka.