Preddavkové obdobie

Podľa § 34 ods. 1 zákona o dani z príjmov preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Preddavkové obdobie u daňovníka fyzickej osoby bežne trvá od 1. 4. do 31. 3. nasledujúceho roka. 
 
Na trvanie preddavkového obdobia má vplyv tiež skutočnosť:
  • či daňovník má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania,
  • či posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja - v takomto prípade za posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa v nadväznosti na § 27 ods. 4 daňového poriadku považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.
 

FAQ

Otázka č. 1 - preddavkové obdobie - nie je predĺžená lehota na podanie daňového priznania
Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2018 v lehote do 2.4.2019. Daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018. Jeho posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018 je 3 500 eur. Aké preddavky má platiť daňovník?
Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, daňovník bude platiť štvrťročné preddavky v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020 vo výške 875 eur štvrťročnePrvý štvrťročný preddavok v tomto preddavkovom období je splatný k 1.7.2019, ďalší štvrťročný preddavok je splatný k 30.9.2019,  ďalší k  31.12.2019  a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).

Otázka č. 2 - preddavkové obdobie -  ak je  predĺžená lehota na podanie daňového priznania
Daňovník si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2018 do 1.7.2019  na základe podaného oznámenia. Posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018 je 4 000 eur, to znamená, že daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň v novom preddavkovom období, ktoré začína v roku 2019. Z podaného daňového priznania za rok 2017 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Kedy začína preddavkové obdobie na platenie preddavkov v roku 2019?
Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť daňovníka vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018 presiahla sumu 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur a lehota na podanie daňového priznania za rok 2018  je 1.7.2019 (30.6.2019 je nedeľa), daňovník bude platiť štvrťročné preddavky v preddavkovom období, ktoré začne plynúť  od 2.7.2019 a končí 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019). Prvý štvrťročný preddavok v tomto preddavkovom období je splatný k 30.9.2019, ďalší štvrťročný preddavok je splatný k 31.12.2019  a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).
 
Otázka č. 3 - preddavkové obdobie -  ak je  predĺžená lehota na podanie daňového priznania
Daňovník mal na základe podaného daňového priznania za rok 2017 povinnosť platiť štvrťročné preddavky v preddavkovom období od 4.4.2018 do 1.4.2019  vo výške 750 eur. Daňovník si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 1.7.2019 (30.6.2019 pripadne na nedeľu) na základe podaného oznámenia. Z poslednej  známej daňovej povinnosti  vypočítanej  zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018  daňovníkovi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo  výške 952 eur štvrťročne.  Kedy začína nové preddavkové obdobie na platenie preddavkov v roku 2019 a od ktorého preddavku v roku 2019 je daňovník povinný platiť preddavky vo výške 952 eur štvrťročne?
Odpoveď
Nakoľko podľa zákona o dani z príjmov preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom  zdaňovacom období, staré preddavkové obdobie daňovníka trvalo od 4.4.2018 do 1.7.2019 (lehota na podanie daňového priznania za rok 2018 uplynula 1.7.2019). To znamená, že daňovník bol povinný platiť k 1.4.2019, a tiež k 1.7.2019 preddavok  z poslednej známej daňovej povinnosti na základe podaného DP za rok 2017 t.j. sumu  750 eur.
Preddavky vypočítané  z poslednej známej daňovej povinnosti na základe podaného DP za rok 2018  bude daňovník povinný platiť v  novom preddavkovom období, ktoré začne plynúť  od 2.7.2019 a končí 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019). To znamená, že sumu vypočítaného štvrťročného preddavku vo výške  952 eur zaplatí prvýkrát k 30.09.2019, ďalší štvrťročný preddavok je splatný k 31.12.2019 a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019). 
 
Otázka č. 4 - preddavkové obdobie -  ak je  predĺžená lehota na podanie daňového priznania
Daňovník si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2018 do 30.9.2019  na základe podaného oznámenia (súčasťou jeho príjmov sú aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí). Posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018 je 17 800 eur, to znamená, že daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň v novom preddavkovom období, ktoré začína v roku 2019. Z podaného daňového priznania za rok 2017 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň.  Kedy začína preddavkové obdobie na platenie preddavkov v roku 2019?
Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla sumu 16 600 eur a lehota na podanie daňového priznania za rok 2018 uplynula 30.9.2019, daňovník bude platiť mesačné preddavky v preddavkovom období, ktoré začne plynúť  od 1.10.2019 a končí 31.2.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).
Prvý mesačný preddavok v novom preddavkovom období je daňovník povinný zaplatiť k 31.10.2019. Posledný mesačný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).
 
Otázka č. 5 - preddavkové obdobie -  ak je  predĺžená lehota na podanie daňového priznania
Daňovník mal na základe podaného daňového priznania za rok 2017 povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 4.4.2018 do 1.4.2019 a to štvrťročne vo výške 635 eur. Daňovník si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 31.5.2019 na základe podaného oznámenia. Z poslednej  známej daňovej povinnosti  vypočítanej  zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018  daňovníkovi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo  výške 862 eur štvrťročne.  Kedy začína nové preddavkové obdobie na platenie preddavkov v roku 2019 a od ktorého preddavku v roku 2019 je daňovník povinný platiť preddavky vo výške 862 eur štvrťročne?
Odpoveď
Nakoľko podľa zákona o dani z príjmov preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom  zdaňovacom období, staré preddavkové obdobie daňovníka trvalo od 4.4.2018 do 31.5.2019 (lehota na podanie daňového priznania za rok 2018 uplynula 31.5.2019). To znamená, že daňovník bol povinný  platiť v roku 2019  preddavok  z poslednej známej daňovej povinnosti na základe podaného DP za rok 2017 t. j. sumu  635,- eur k 1.4.2019.
Preddavky vypočítané  z poslednej známej daňovej povinnosti na základe podaného DP za rok 2018 bude daňovník povinný platiť v  novom preddavkovom období, ktoré začne plynúť  od 1.6.2019 a končí 31.3.2020  (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019). To znamená, že sumu vypočítaného štvrťročného preddavku vo výške  862 eur zaplatí prvýkrát k 1.7.2019 (30.6.2019 je nedeľa), ďalší štvrťročný preddavok je splatný k 30.9.2019,  tretí preddavok  je splatný k   31.12.2019 a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019).