OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - Príjmy z tuzemských podielových listov dosiahnuté z ich vrátenia
Daňovník v roku 2015 dosiahol príjmy z vrátenia tuzemských podielových listov obstaraných v rokoch 2010 až 2014. Správcovská spoločnosť zrazila daň vyberanú zrážkou v súlade s ustanovením § 43 ods. 3 zákona o dani z príjmov, pričom daň zrazila len z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika , ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní. Skutočnosť, že niektoré transakcie boli stratové nemohla  správcovská spoločnosť nemohla pri zrazení dane zo ziskových transakcií zohľadniť. Môže  daňovník  v podanom daňovom priznaní zohľadniť aj tieto stratové transakcie?
Odpoveď
Podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  sa za príjmy z kapitálového majetku považujú aj príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia). Ak príjmy dosiahnuté z vyplatenia (vrátenia) podielových listov plynú daňovníkovi zo zdrojov na území Slovenskej republiky,  daň sa vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov, pričom zrazením dane môže daňovník považovať daňovú povinnosť za vysporiadanú. Ak sa tak rozhodne, príjem z vrátenie podielových listov už v daňovom priznaní neuvádza.  Daňovník sa môže rozhodnúť považovať zrazenú daň za preddavok a uviesť príjem z vrátenia podielových listov v daňovom priznaní. Daňovník v tomto prípade podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.  
V súlade s ustanovením § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Pri vyplatení podielového listu sa vykoná zrážka dane z kladného rozdielu  medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní, pričom uvedený kladný rozdiel sa zistí osobitne za každý vyplatený podielový lisť.  Z uvedeného vyplýva, že nie je možné aby platiteľ dane  započítal výnos z vyplatenia jedného podielového listu so stratou dosiahnutou z vyplatenia iného podielového listu. V prípade, ak pri vyplatení (vrátení) podielových listov vznikne záporný rozdiel medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, platiteľ dane zrážku dane nevykoná.
Následne má daňovník zákonnú možnosť, aby tieto príjmy dosiahnuté z vrátenia podielových listov zahrnul do daňového priznania pričom pri vykázaní základu dane postupuje v súlade s ustanovením § 7 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Podľa § 7 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa do základu dane (čiastkového základu dane)   zahrnie suma, o ktorú úhrn príjmov podľa § 7 odseku 1 písm. g) zákona o dani z príjmov prevyšuje úhrn vkladov podielnika.  Za vklad podielnika sa považuje predajná cena vyplateného (vráteného) podielového listu pri jeho vydaní. To znamená, že daňovník v podanom daňovom priznaní uvedie úhrn príjmov z vrátenia podielových listov v príslušnom zdaňovacom období a k nim uplatní úhrn vkladov podielnika, ktorými sú predajné ceny týchto podielových listov pri ich vydaní  (v podanom daňovom priznaní je teda možné  zohľadniť vzniknuté straty z vrátenia niektorých podielových listov). Ak ale úhrn vkladov podielnika prevyšuje úhrn príjmov podľa odseku 1 písm. g), na rozdiel sa neprihliada ( v úhrne pri tomto druhu príjmov daňovník nemôže vykázať stratu). Daň zrazenú správcovskou spoločnosťou daňovník môže považovať za preddavok, ktorý odpočíta od vypočítanej daňovej povinnosti.  Ak daňovníkovi na základe podaného daňového priznania vznikne preplatok, tento môže požiadať vrátiť.