Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Ukončenie prevádzky ERP/VRP, a prechod na ORP > Povinnosť podnikateľa pri ukončení prevádzky ERP - platí do 30.6.2019

Povinnosť podnikateľa pri ukončení prevádzky ERP - platí do 30.6.2019

Podnikateľ, ktorý ukončí prevádzku ERP, je povinný ako prvé požiadať servisnú organizáciu o jej ukončenie, v rámci ktorého servisná organizácia ukončenie prevádzky ERP zaznamená aj do knihy ERP s uvedením dátumu ukončenia.
Ako druhé má podnikateľ povinnosť oznámiť ukončenie prevádzky ERP ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky. Daňový úrad ku dňu podania oznámenia zruší DKP, pričom jeho zrušenie zaznamená do knihy ERP a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca daňového úradu s uvedením jeho mena a priezviska.
Tretia povinnosť sa viaže k prevzatiu a uchovaniu dátového média. V súvislosti s ukončením používania ERP, servisná organizácia uloží údaje z fiskálnej pamäte na dátovom médiu a dátové médium odovzdá podnikateľovi. Podnikateľ prevzatie tohto dátového média potvrdí podpisom do knihy ERP, pričom je ho povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.

FAQ
Otázka č. 1- ukončenie  prevádzky ERP
Podnikateľ zrušil prevádzku, v rámci ktorej používal ERP. Nakoľko predaj tovaru už bude uskutočňovať iba  prostredníctvom internetu a dodanie tovaru dobierkou, resp. kuriérom, chce ukončiť prevádzku ERP. Ako sa postupuje pri ukončení prevádzky ERP?   
Odpoveď
Vzhľadom na to, že v danom prípade došlo k ukončeniu používania ERP, podnikateľ požiada servisnú organizáciu o ukončenie prevádzky ERP. Servisná organizácia po vykonaní zákonom ustanovených povinností zaznamená do knihy ERP ukončenie prevádzky ERP, pričom podnikateľ do troch pracovných dní nasledujúcich po tomto zázname potvrdzujúcom ukončenie, predloží ktorémukoľvek daňovému úradu knihu ERP, v ktorej daňový úrad zruší DKP.
Od servisnej organizácie podnikateľ prevezme dátové médium, na ktorom sú uložené údaje z fiskálnej pamäte, pričom jeho prevzatie súčasne potvrdí podpisom v knihe ERP. Dátové médium je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.