Zápočet DL pri pozemkovom spoločenstve

Otázka

Pozemkové spoločenstvo za zdaňovacie obdobie roka 2014 vykázalo daňovú povinnosť vo výške 293 eur. Daňová povinnosť bola nižšia ako ustanovená suma daňovej licencie, preto za zdaňovacie obdobia roka 2014 zaplatilo daňovú licenciu vo výške 480 eur. Za zdaňovacie obdobie roka 2015 pozemkové spoločenstvo nie je povinné platiť daňovú licenciu pretože spĺňa podmienky pre oslobodenie ustanovené v § 46b ods.7 písm. e) ZDP v znení účinnom od 1.1.2016, ktoré sa v súlade s § 52zg ods. 10 ZDP uplatní pri podaní daňového priznania po 31.12.2015.

Za zdaňovacie obdobie roka 2015 vykázalo pozemkové spoločenstvo daňovú povinnosť vo výške 250 eur. Môže si na túto daňovú povinnosť započítať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 187 eur (480 – 293)?

Odpoveď

Podľa § 46b ods. 5 ZDP je možné započítať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň, najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie. S účinnosťou od 01.01.2016 (s možnosťou uplatnenia už za zdaňovacie obdobie 2015) sú pozemkové spoločenstvá oslobodené od platenia daňovej licencie pri splnení stanovených podmienok podľa § 46b ods. 7 písm. e) ZDP.

ZDP však neobsahuje osobitné ustanovenie upravujúce postup pozemkového spoločenstva oslobodeného od platenia daňovej licencie pri zápočte daňovej licencie zaplatenej za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Pozemkové spoločenstvá oslobodené od platenia daňovej licencie sú
povinné pri zápočte daňovej licencie postupovať v súlade s § 46b ods. 5 ZDP, t. j. môžu si započítať daňovú licenciu uhradenú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach na daňovú povinnosť, ktorá prevyšuje hodnotu daňovej licencie stanovenú na základe výšky obratu a skutočnosti, či spoločenstvo je alebo nie je platiteľom DPH v príslušnom zdaňovacom období (predpokladá sa, že väčšinou budú tieto pozemkové spoločenstvá
spadať do daňovej licencie vo výške 480 eur).

V danom prípade, kedy pozemkové spoločenstvo za zdaňovacie obdobie 2014 zaplatilo daňovú licenciu vo výške 480 eur (z toho 187 eur na zápočet) a za zdaňovacie obdobie vykázalo daňovú povinnosť vo výške 250 eur, na túto daňovú povinnosť si nemôže uplatniť zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 187 eur, t. j. je povinné uhradiť daň vo výške 250 eur. Ak by, napr. toto pozemkové spoločenstvo za zdaňovacie obdobie roka 2015 vykázalo daňovú povinnosť vo výške 550 eur a výška jeho daňovej licencie podľa podmienok stanovených v § 46b ods. 2 ZDP by bola, napr. 480 eur, potom by si mohlo zo sumy 187 eur, čo je kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, uplatniť zápočet vo výške 70 eur (550 – 480).