Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Nepeňažné príjmy > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Poskytnutie vozidla zamestnancovi - určenie roku zaradenia prenajatého vozidla do užívania

Poskytnutie vozidla zamestnancovi - určenie roku zaradenia prenajatého vozidla do užívania

Otázka
Ako určíme rok zaradenia prenajatého vozidla do užívania  pre účely výpočtu nepeňažného príjmu zamestnanca podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov u zamestnávateľa, ktorý poskytol zamestnancovi prenajaté motorové vozidlo na používanie na služobné a súkromné účely,  v prípade že došlo  k následnej kúpe prenajatého vozidla? Ako určíme jeho vstupnú cenu?
Odpoveď
V súlade s § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov  je príjmom zamestnanca počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane, suma vo výške 1 % v prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25 zákona o dani z príjmov ) motorového vozidla zamestnávateľa poskytnutého zamestnancovi na používanie na služobné a súkromné účely a v nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny takto poskytnutého motorového vozidla každoročne zníženej o 12, 5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka. Ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla.
Pre účely § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov  je rokom zaradenia prenajatého motorového vozidla do užívania rok, v ktorom bolo vozidlo zaradené do užívania u prenajímateľa. V prípade následnej kúpy prenajatého vozidla je vstupnou cenou aj naďalej obstarávacia cena u pôvodného vlastníka.