Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podávanie daňových priznaní > Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka, a to na ktoromkoľvek daňovom úrade, alebo na pobočke daňového úradu, alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.
 
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahnu sumu 2 255,72 eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazuje daňovú stratu. 
 
Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR).
 
Do sumy celkových zdaniteľných príjmov pre účely posúdenia povinnosti podať daňové priznanie (2 255,72 eur)  sa  nezahŕňajú príjmy,  z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ak
  • vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť, alebo
  • daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7  (ak sa daňovník rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok na daň)
 
FAQ
Otázka č. 1- Príjmy z podnikania 
Daňovník počas celého roku 2021 vykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia a dosiahol príjmy vo výške 18 520,- eur.  Má daňovník povinnosť podať daňové  priznanie za rok 2021?
Odpoveď
Daňovník je povinný vyrovnať svoju daňovú povinnosť za rok 2021 osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typu B) a to v lehote do konca marca 2022 a v tejto lehote je povinný  aj zaplatiť daň.
 
Otázka č. 2- Príjmy z podnikania popri zamestnaní
Daňovník okrem príjmov zo zamestnania vo výške 15 280,- eur dosiahol za rok 2021 aj príjmy z podnikania na základe živnostenského oprávnenia vo výške 7 820,- eur.   Má daňovník povinnosť podať daňové  priznanie za rok 2021?
Odpoveď
Daňovník je povinný vyrovnať svoju daňovú povinnosť z dosiahnutých príjmov za rok 2021 osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typu B) a to  v lehote do 31. marca 2022.  V podanom daňovom priznaní za rok 2021 uvedie tak príjmy zo zamestnania (na základe potvrdenia od zamestnávateľa) a tiež príjmy z podnikania.    
 
Otázka č. 3 - Príjmy z prenájmu
Daňovník v roku 2021 okrem príjmov zo zamestnania vo výške 2 500 eur dosiahol príjmy z prenájmu vlastnej nehnuteľnosti vo výške 1 200 eur. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021?
Odpoveď
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú oslobodené od dane z príjmov vo výške 500 eur. To znamená, že do úhrnu zdaniteľných príjmov daňovníka sa započítajú príjmy zo zamestnania vo výške 2 500 eur a príjmy z prenájmu znížené o výšku oslobodených príjmov, teda vo výške 700 eur (1 200 – 500). Nakoľko úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka za zdaňovacie obdobie roka 2020 (2 500 + 700 = 3 200,- eur) prevýši sumu 
2 255,72 eura, daňovník má povinnosť podať priznanie k dani z príjmov FO za rok 2021.
 
Otázka č. 4 – Nepeňažná výhra
Daňovník, ktorý bol celý rok 2021 zamestnaný, vyhral nepeňažnú výhru v reklamnej súťaži vo výške 500 eur. Príjem zo závislej činnosti dosiahol vo výške 12 500 eur. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021, alebo môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?
Odpoveď
Za zdaniteľný príjem sa v tomto prípade považuje okrem príjmov zo závislej činnosti vo výške 12 500 eur aj nepeňažná výhra v sume prevyšujúcej 350 eur (do výšky 350 eur ide o oslobodené príjmy), teda  suma 150 eur. Daňovú povinnosť z nepeňažnej výhry je povinný daňovník vyrovnať osobne podaním daňového priznania. Keďže úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka za rok 2021 prevýši sumu 
2 255,72  eura a daňovník dosiahol  okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti aj iný druh zdaniteľných príjmov (výhry sa zaraďujú medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona), daňovník má povinnosť vyrovnať daňovú povinnosť zo svojich zdaniteľných príjmov podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2021. V podanom daňovom priznaní daňovník okrem príjmov zo závislej činnosti (12 500 eur) uvedie aj zdaniteľné  príjmy z nepeňažnej výhry (150 eur).
 
Otázka č. 5 – Strata pri príjmoch z podnikania
Daňovník bol v roku 2021 evidovaný na úrade práce. V júni 2021 začal vykonávať činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Zo živnosti dosiahne príjem v roku 2021 vo výške 1 500 eur a na dosiahnutie tohto príjmu vynaloží výdavky vo výške 1 950 eur. Nakoľko výdavky daňovníka vynaložené v roku 2021 na dosiahnutie príjmov zo živnosti budú vyššie ako príjmy, daňovník pri príjmoch z podnikania vykáže daňovú stratu. Je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2021, keďže jeho úhrn zdaniteľných príjmov nepresiahol sumu 
2 255,72 eura?
Odpoveď
Nakoľko daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2021 vykáže daňovú stratu, má povinnosť podať daňové priznanie, aj keď úhrn jeho zdaniteľných príjmov nepresiahol sumu 
2 255,72 eura.
 
Otázka č. 6 - Typ daňového priznania
Daňovník dosiahne za rok 2021 príjem z prenájmu vo výške 400 eur a príjem zo závislej činnosti vo výške 2 500 eur. Aký typ daňového priznania je daňovník povinný podať?
Odpoveď
Daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A, nakoľko príjem z prenájmu je do výšky 500 eur oslobodený a daňovník teda dosiahol len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Daňovník sa môže v tomto prípade rozhodnúť požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
 
Otázka č. 7 - Typ daňového priznania
Daňovník dosiahol za rok 2021 príjem  z predaja nehnuteľnosti (príjem nie je oslobodený), príjem zo sprostredkovateľskej činnosti a poberal príjmy zo závislej činnosti. Aký typ daňového priznania bude podávať?
Odpoveď
Daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom zdaňovacom období okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napr. zdaniteľné príjmy z predaja nehnuteľnosti (§ 8) a príjmy zo sprostredkovania (§ 6), vysporiada si svoju daňovú povinnosť podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typu B.
 
Otázka č. 8- Podanie daňového priznania pri príjmoch do výšky 2 255,72 eur
Daňovník - poberateľ starobného dôchodku pracoval v roku 2021 na dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej mu plynul príjem vo výške 1 500 eur. Iné príjmy nemal. Musí podávať daňové priznanie, alebo musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?
Odpoveď
Daňovník, ktorého príjmy nepresiahnu sumu 2 255,72 eur za zdaňovacie obdobie roka 2021, pričom mu zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň v zmysle § 35 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2021. Je však pre neho výhodné toto daňové priznanie podať, aby mu správca dane na základe podaného daňového priznania vrátil sumu zaplatených preddavkov na daň, nakoľko mu nevznikla povinnosť platiť daň z príjmov.  
 
Otázka č. 9 - Povinnosť podať daňové priznanie po predĺžení lehoty na podanie DP
Daňovník oznámil správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania (do 31.3) predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (do 30.6.), vzniká mu z toho dôvodu automaticky aj povinnosť podať daňové priznanie v prípade, ak zistí, že jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 
2 255,72 eura a nevykázal ani daňovú stratu, to znamená, že z toho dôvodu mu nevyplynula povinnosť podať daňové priznanie?
Odpoveď
Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania, nezakladá mu to automaticky aj povinnosť podať daňové priznanie. Tomuto daňovníkovi odporúčame, aby oznámil správcovi dane (miestne príslušnému daňovému úradu), že mu nevyplynula povinnosť podať daňové priznanie (z titulu nepresiahnutia stanovenej hranice celkových zdaniteľných príjmov a nevykázania daňovej straty za príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré vymedzujú povinnosť podania daňového priznania). Zároveň upozorňujeme, že ak správca dane z určitého dôvodu vyzve daňovníka na podanie daňového priznania, daňovník je povinný postupovať podľa pokynov správcu dane.