Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podávanie daňových priznaní > Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka, a to na ktoromkoľvek daňovom úrade, alebo na pobočke daňového úradu, alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahnu sumu 2 289,63 eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazuje daňovú stratu. 

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR).
 
Do sumy celkových zdaniteľných príjmov pre účely posúdenia povinnosti podať daňové priznanie (2 289,63 eur)  sa  nezahŕňajú príjmy,  z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ak

  • vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť, alebo 
  • daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7  (ak sa daňovník rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok na daň)