Úvod > Daň z motorových vozidiel > Miestna príslušnosť na dani z MV > Miestna príslušnosť pri podávaní dodatočného daňového priznania k dani z MV od 1.1.2016

Miestna príslušnosť pri podávaní dodatočného daňového priznania k dani z MV od 1.1.2016

Keďže s účinnosťou od 1. januára 2016 sa miestna príslušnosť už neurčuje podľa miesta evidencie vozidla, daňovník, ktorý podáva dodatočné daňové priznanie po 1. januári 2016, podá ho miestne príslušnému daňovému úradu podľa § 7 daňového poriadku, a to aj vtedy, ak daňové priznanie bolo podané daňovému úradu podľa miesta evidencie vozidla.
Daňovník po 1. januári 2016 podá dodatočné daňové priznanie ku každému daňovému priznaniu podanému do 31. decembra 2015.

V prípade podávania dodatočného daňového priznania vybraným daňovým subjektom, je miestne príslušným správcom  dane daňový úrad pre vybrané daňové subjekty so sídlom v Bratislave.

 

Otázka č. 1 - podávanie DDP za rok 2014
Daňovník s trvalým pobytom v Trnave bol povinný za zdaňovacie obdobie r. 2014 podať daňové priznania podľa miesta evidencie vozidiel na Daňový úrad Banská Bystrica a Daňový úrad Trnava. Daňovník po ukončení zdaňovacieho obdobia podal dve daňové priznania v lehote do 31.1.2015 na Daňový úrad Banská Bystrica a Daňový úrad Trnava. V roku 2016 zistil, že daň mala byť vyššia, ako je uvedené v podaných daňových priznaniach a je povinný podať dodatočné daňové priznanie. Na ktorý daňový úrad je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie?  
Odpoveď
Nakoľko daň mala byť vyššia, ako je uvedené v podaných daňových priznaniach, daňovníkovi vznikla povinnosť podať dodatočné daňové priznanie a dodatočne priznanú daň aj zaplatiť.  Daňovník v danom prípade je povinný v r. 2016 podať dve dodatočné daňové priznania k daňovým priznaniam (pôvodným) podaným na Daňový úrad Banská Bystrica a Trnava, avšak dodatočné daňové priznania už podá daňovník na Daňový úrad Trnava, podľa trvalého pobytu daňovníka.