Oznamovacia povinnosť podľa § 52zzi ods. 10 zákona o dani z príjmov

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do 30 dní po uzatvorení takejto zmluvy. Oznámenie sa podáva tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle.
 
FAQ
 
Otázka - Uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom v zahraničí
Slovenská stavebná spoločnosť uzatvorila kontrakt s českým dodávateľom na vykonanie špeciálnych kúrenárskych rozvodov pre podlahové kúrenie v novostavbe, ktorú začala stavať v marci roku 2019. Predpoklad vykonávania týchto prác je podľa projektu a časového rozvrhu staviteľa stanovený na 15 mesiacov. Má slovenská obchodná spoločnosť povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s týmto českým daňovníkom?
Odpoveď
Nakoľko podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR vzniká pri stavebných a montážnych prácach stála prevádzkareň po uplynutí 12-tich mesiacov, je slovenská obchodná spoločnosť do 30 dní po uzavretí zmluvy s českým dodávateľom povinná oznámiť jej uzavretie miestne príslušnému správcovi dane, nakoľko môže dôjsť k vzniku stálej prevádzkarne  českého daňovníka na území SR.