Úvod > Daň z motorových vozidiel > Daňové priznanie k dani z MV a zdaňovacie obdobie > Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie pre daňovníka, ktorý ukončil podnikanie

Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie pre daňovníka, ktorý ukončil podnikanie

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2015 sa účinne podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený Ministerstvom financií Slovenskej republiky pod číslom MF/21694/2014-725.
 
Pre daňovníka, ktorý ukončil podnikanie sa zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie. Daňovník je povinný do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie a v tejto lehote daň aj zaplatiť.
 
Otázka č. 1 -  podanie daňového priznania pri ukončení podnikania
Podnikateľ zrušil podnikanie (živnosť)  dňa  29.04.2015. Dokedy a za aké obdobie je daňovník povinný  podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. 
Odpoveď
Podľa zákona o dani z motorových vozidiel  daňová povinnosť pri ukončení podnikania  zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom k ukončeniu podnikania došlo. Zdaňovacím obdobím pri ukončení podnikania v tomto prípade je obdobie od 01.01.2015 do 30.04.2015. Daňovník je povinný podať daňové priznanie do jedného mesiaca od ukončenia zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31.05.2015. 
 
Otázka č. 2 -  podanie daňového priznania pri prerušení podnikania
Podnikateľ prerušil podnikanie  (živnosť)  od 29.04.2015 - 29.04.2018. Dokedy a za aké obdobie je daňovník povinný  podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. 
Odpoveď
Podľa zákona o dani z motorových vozidiel,  daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu podnikania. 
Pri prerušení živnosti nie je osobitná úprava pre vymedzenie zdaňovacieho obdobia, preto zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
Na základe uvedeného  daňovník je povinný podať daňové priznanie až po ukončení zdaňovacieho obdobia,  ktoré v danom prípade končí 31.12.2015, a to najneskôr do 31.1. 2016 a v tejto lehote pomernú časť dane aj zaplatiť.