OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka - Príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie
Príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie sú zdaniteľnými príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo podľa § 6 ods. 4 ZDP v závislosti od druhu uzatvorenej zmluvy. Tieto príjmy, ak nejde o umelecký výkon, sa zdaňujú zrážkovou daňou, ak daňovník neuplatní pri príjmoch podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP postup podľa § 43 ods. 14 ZDP. V ustanovení § 43 ods. 3 písm. h) ZDP je odvolávka na osobitný predpis iba pri príspevkoch do časopisov, a to na § 2 ods. 1 a § 8 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. Na príspevky do rozhlasu a televízie nie je odvolávka na žiadny osobitný predpis a v praxi vznikajú problémy definovať príjmy za príspevky do rozhlasu a televízie.
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela, pričom predmetom autorského práva je dielo definované v § 3 tohto zákona.
Autorský zákon  nedefinuje a nerozlišuje príspevky do rozhlasu a televízie, z toho možno vyvodiť, že všetky príjmy dosiahnuté na základe autorského zákona sú príjmami za vytvorenie alebo použitie „diela“, ktoré podliehajú dani z príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo § 6 ods. 4 ZDP, a ktoré je daňovník povinný priznávať v daňovom priznaní. Na tieto príjmy za vytvorenie alebo použitie „diela“ sa nevzťahuje zrážková daň podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP a za príspevky do rozhlasu a televízie by sa mali považovať také príspevky, ktoré nie sú dielom podľa autorského zákona, ako napr. denná správa, ktorou je informácia o udalosti alebo skutočnosti [§ 5 písm. f) Autorského zákona]. Vzhľadom na to, že zákon o dani z príjmov nedefinuje príspevky do rozhlasu a televízie, v praxi vznikajú problémy s ich zdaňovaním.

Odpoveď
Podľa znenia § 43 ods. 3 písm. h) ZDP daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o príjem autorov za príspevky do novín, časopisov (podľa osobitného predpisu), rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký výkon (podľa osobitného predpisu) [§ 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4], ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 ZDP. Podľa uvedeného sa zrážková daň vyberie z príjmov za také príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie,
ktoré sú príjmami:
- podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, ktoré autor dosiahol za vytvorenie diela podľa § 39 a § 71 ods. 1 autorského zákona, a
- podľa § 6 ods. 4 ZDP, ktoré autor prijal za použitie diela podľa § 40 a § 71 ods. 1 a § 81 ods. 1 autorského zákona,
- okrem príjmov autorov za umelecký výkon podľa autorského zákona.

Podľa stanoviska MF SR, pri zdaňovaní príjmov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP, nie je dôležitý pojem „príspevok“ alebo „reportáž“, ale skutočnosť, že príjem je dosiahnutý z diela spadajúceho pod ustanovenia Autorského zákona a publikovaného v novinách alebo časopisoch označovaných normou ISSN, alebo odvysielaných v rozhlase alebo televízii, pričom ak je dosiahnutý na základe zmluvy o vytvorení diela, resp. zmluvy, kde je dohodnutá jednou sumou odmena za vytvorenie diela a za jeho použitie, potom sa daňovník dopredu môže rozhodnúť o spôsobe zdanenia takéhoto príjmu.
Podľa ustanovenia § 7 ods. 3 písm. c) Autorského zákona účinného do 31. 12. 2015 za predmet autorského práva sa nepovažuje denná správa; dennou správou je informácia o udalosti alebo skutočnosti, pričom za dennú správu sa nepovažuje dielo, ktoré o dennej správe informuje alebo v ktorom je denná správa zahrnutá. Dňa 01.01. 2016 nadobudne účinnosť zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ktorý v ustanovení § 5 písm. f) uvádza, že ochrana podľa tohto zákona sa okrem iného nevzťahuje na dennú správu; za dennú správu sa nepovažuje dielo obsahujúce informácie najmä o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že problematika uplatňovania Autorského zákona je v gescii Ministerstva kultúry SR.
Dňa 22. 09. 2015 bol schválený vládny návrh zákona (ČPT 1581), ktorým sa zmení a doplní ZDP s účinnosťou od 01. 01. 2016 (s výnimkou bodu 89 čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 31. 12. 2015). Po ukončení legislatívneho procesu v ZDP nastanú aj zmeny v ustanoveniach § 6 ods. 2 písm. a), § 6 ods. 4, § 43 ods. 3 písm. h) a § 43 ods. 14 ZDP. V § 6 ods. 2 písm. a) a v § 6 ods. 4 ZDP sa spresnia pojmy používané vo vzťahu k autorským právam, pričom od 01. 01. 2016 v prípade vyplácania takýchto príjmov sa budú zdaňovať za ustanovených podmienok daňou vyberanou zrážkou aj príjmy z vytvorenia diela, z použitia diela a z podania umeleckého výkonu. Zrážková daň sa vyberie bez ohľadu na skutočnosť, či pôjde len o príspevky do novín a časopisov, rozhlasu a televízie, alebo pôjde aj o príjmy za vytvorenie alebo použitie diela alebo umeleckého výkonu (okrem príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a priemyselných práv). Uvedené bude platiť, ak sa daňovník nerozhodne postupovať podľa § 43 ods. 14 ZDP, t. j. ak sa dopredu nedohodne s platiteľom príjmu, že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní (bude si zdaňovať tieto príjmy sám prostredníctvom podaného daňového priznania).