Registrácia zahraničnej osoby podľa § 6

Ak zahraničná osoba z iného členského štátu dodáva tovar do tuzemska formou zásielkového predaja a celková hodnota bez dane takto dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku 35 000 eur, je táto zahraničná osoba povinná podať žiadosť o registráciu pre daň  na Daňový úrad Bratislava, a to pred dodaním tovaru, dodaním ktorého dosiahne hodnotu 35 000 eur.  Za  zásielkový predaj sa považuje predaj tovaru, ktorý zahraničná osoba z iného členského štátu prepraví alebo dá prepraviť na svoj účet do tuzemska kupujúcemu, ktorý nemá pridelené IČ DPH.
Zahraničná osoba z iného členského štátu, ktorá by dodávala tovar podliehajúci spotrebnej dani a tento tovar by bol určený na osobnú spotrebu súkromnej osoby, má povinnosť požiadať o registráciu bez ohľadu na limit, ktorý by sa predajom dosiahol v tuzemsku pred jeho dodaním. Ak sa jedná o dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, dodanie tovaru je zásielkovým predajom len za predpokladu, že tovar je dodaný fyzickým osobám na osobnú spotrebu.
Zahraničná osoba môže požiadať o registráciu aj v prípade, ak hodnota zaslaného tovaru do tuzemska nedosiahla v kalendárnom roku limit 35 000 eur.
Daňový úrad Bratislava je povinný zahraničnú osobu registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zahraničná osoba stáva platiteľom; tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.

Kedy nejde o zásielkový predaj
O zásielkový predaj nejde, ak:
- je tovar prepravený odberateľom alebo na jeho účet,
- ide o nový dopravný prostriedok,
- ide o dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou,
- dodanie tovaru je určené osobám, ktoré majú pridelené identifikačné číslo pre DPH.
 
FAQ

Otázka č. 1 -  Zásielkový predaj
Francúzska obchodná spoločnosť dodáva slovenským zákazníkom - osobám, ktoré nie sú identifikované pre daň,  tovar na základe objednávky, napr.  z katalógov alebo internetu. Dodanie tovaru zabezpečuje francúzsky dodávateľ z Francúzska  do SR vlastnými dopravnými prostriedkami. Tovar je fakturovaný s DPH platnou vo Francúzsku.  Francúzsky dodávateľ podľa svojej evidencie zistil, že v septembri 2019 dosiahla hodnota takto dodaného tovaru zákazníkom v  SR  33  000  eur bez dane a pritom evidoval ďalšie objednávky zo SR.  Má francúzsky dodávateľ povinnosť požiadať DÚ Bratislava o registráciu na DPH v tuzemsku?
Odpoveď
Keďže francúzsky dodávateľ eviduje ďalšie objednávky zo SR, z ktorých je zrejmé, že v roku 2019 dosiahne limit bez dane  35 000 eur, požiada DÚ Bratislava o registráciu za platiteľa DPH ešte pred dosiahnutím tohto limitu. Dňom uvedeným v osvedčení sa zahraničná osoba stáva platiteľom. Dodávky, ktoré budú dodávané z Francúzska, budú po vydaní osvedčenia zdaňované DPH platnou v SR,  nakoľko prekročením limitu v kalendárnom roku sa za miesto dodania bude považovať SR v zmysle § 14 ods. 1  zákona o DPH.

Otázka  č. 2 -  Predaj tovaru, ak si tovar prepravuje kupujúci
Česká obchodná spoločnosť – registrovaná pre daň v ČR dodáva zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní pre daň,  tovar na základe objednávok. Táto spoločnosť tovar zákazníkom neodosiela ani neprepravuje. Zákazníci si tovar prepravujú  vlastnými dopravnými prostriedkami priamo z ČR. Má český dodávateľ povinnosť registrácie v SR v prípade dosiahnutia limitu 35 000 eur bez dane v kalendárnom roku za predaj tovaru pre slovenských zákazníkov?
Odpoveď
V tomto prípade sa nejedná o zásielkový predaj, nakoľko tovar je prepravovaný kupujúcim. Česká obchodná spoločnosť nemá povinnosť registrovať sa v SR ani v prípade, ak by dodávkami tovaru zákazníkom  do SR  dosiahla   limit  bez dane 35 000 eur. Dodávku  tovaru zdaňuje DPH platnou v ČR.

Otázka č. 3  - Predaj nového dopravného prostriedku
Český dodávateľ predal v ČR nový dopravný prostriedok, ktorý slovenskému zákazníkovi na vlastné náklady prepravil do SR. Hodnota dodaného nového dopravného prostriedku predstavovala čiastku 38 000 eur bez dane. Má český dodávateľ povinnosť registrácie v SR?
Odpoveď
V uvedenom prípade sa nejedná o zásielkový predaj tovaru. Nový dopravný prostriedok je predmetom dane v SR, t.j. v štáte nadobudnutia v zmysle § 11 ods. 3 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je v zmysle § 69 ods. 6 zákazník zo SR. Pretože osobou povinnou platiť daň  je slovenský zákazník, český dodávateľ nemá povinnosť registrácie v SR aj napriek tomu, že tovar prepravil zákazníkovi neidentifikovanému pre daň v SR na vlastné náklady a jeho hodnota dosiahla bez dane 35 000 eur.

Otázka č. 4 – Predaj tovaru tuzemskej zdaniteľnej osobe registrovanej podľa § 7 zákona o DPH
Poľský dodávateľ identifikovaný pre daň v Poľsku dodal  tovar tuzemskej zdaniteľnej osobe registrovanej pre DPH v SR podľa § 7 zákona o DPH. Tuzemský odberateľ si tovar objednal na základe internetovej ponuky. Preprava tovaru do tuzemska bude uskutočnená poľským dodávateľom.
Odpoveď
Poľský dodávateľ vystaví faktúru bez poľskej dane, pretože ide o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH. Tuzemský odberateľ zdaní tovar sadzbou dane platnou v SR. V uvedenom prípade nejde o zásielkový predaj, pretože odberateľ má pridelené IČ DPH  a platiť daň mu vyplýva z § 69 ods. 6 zákona o DPH.