Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Ochrana a uchovávanie údajov (ERP/VRP) > Ochrana a uchovávanie údajov (ERP) - archivácia

Ochrana a uchovávanie údajov (ERP) - archivácia

Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov uložených v ERP, údajov na dokladoch označených slovami "NEPLATNÝ DOKLAD", "VKAD"   alebo údajov na paragónoch, údajov uložených na tlačových výstupoch z dennej uzávierky  a údajov uložených v elektronickej podobe na dátových médiách pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím, neoprávneným zásahom do nich a neoprávneným prístupom k nim.

Rovnako je podnikateľ povinný zabezpečiť ochranu  ERP  vrátane vstavaného registračného programu. 

FAQ

Otázka č. 1 – archivácia
Aké doklady a údaje  je podnikateľ povinný uchovávať pri používaní ERP?
Odpoveď
Pri používaní ERP má podnikateľ  povinnosť
      • uchovávať dátové médiá, na ktorých sú kontrolné záznamy a obsah fiskálnej pamäte do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane  (§ 69 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov),
      • knihu elektronickej registračnej pokladnice archivovať desať rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam.
      • používať také dátové média, u ktorých výrobca garantuje uchovanie údajov na nich uložených minimálne do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 69 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov),
      • uchovávať kópie paragónov, denné uzávierky, pokladničné doklady vyhotovené pri zaevidovaní paragónov do ERP, doklady označené slovami   „NEPLATNÝ DOKLAD“ chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené,
      • uchovávať doklad označený slovom „VKLAD“ počas dňa, v ktorom bol vyhotovený,
      • fiskálnu pamäť uchovávať po jej výmene do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane  (§ 69 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov),

      • používať na vytlačenie tlačových výstupov pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.