Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Plomby > Zúčtovanie odberu a použitia plomb

Zúčtovanie odberu a použitia plomb

Otázka - zúčtovanie plomb
Ako a komu má servisná organizácia vykonať zúčtovanie plomb podľa novely zákona č. 289/2008 Z. z. prvýkrát v lehote do 31.7.2018? 

Odpoveď
Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 270/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Prvé zúčtovanie sa podľa cit. novely zákona za prvý polrok 2018 vykoná najneskôr do 31. júla 2018 a za druhý polrok najneskôr do 31. januára 2019. Zúčtovanie sa vykoná osobne alebo poštou na colnom úrade - organizačné oddelenie. Osoba oprávnená konať odovzdá pracovníkovi colného úradu zúčtovanie na dátovom médiu (CD, DVD, USB). Vzhľadom na to, že novela zákona č. 289/2008 Z. z. nerieši otázku formátu súborov resp. dát, ktoré sú colným úradom predkladané, odporúčame bežne čitateľné formáty ako .doc, .xls.