Stravovanie podnikateľa v roku 2021

Daňovník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (dosahujúci príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) môže uplatňovať do daňových výdavkov výdavky na vlastné stravovanie, a to za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac však v rozsahu a vo výške ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo je od 1.7.2019 vo výške 5,10 eura za každý odpracovaný deň daňovníka. Tieto výdavky je  daňovník povinný preukázať riadnym účtovným dokladom o nákupe teplého hlavného jedla, stravného lístka, alebo stravovacej poukážky.

Daňovník si nemôže výdavky na vlastné stravovanie uplatniť za ten kalendárny deň, ak
  • si uplatňuje výdavky na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou mimo miesta pravidelného výkonu činnosti (podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov),
  • mu vznikol nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti (podľa § 5 zákona o dani z príjmov).
Maximálna suma výdavkov na stravovanie podnikateľa sa odvíja od počtu odpracovaných kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období.
 
S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa mení uplatňovanie výdavkov na stravovanie podnikateľa, pričom daňovník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (dosahujúci príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) môže od 1.1. 2022 uplatňovať do daňových výdavkov výdavky na vlastné stravovanie, a to za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac vo výške 55 % sumy ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo je vo výške 2,81 eura za každý odpracovaný deň daňovníka. Tieto výdavky na vlastné stravovanie daňovníka nie je daňovník povinný od 1.1.2022 preukazovať dokladom o nákupe stravy alebo stravovacej poukážky. 
 
FAQ
Otázka č. 1 - Nákup stravovacích poukážok
Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť si zakúpil v januári 2020 celkom 240 stravovacích poukážok v hodnote 3,50 eura za jednu poukážku u sprostredkovateľa stravovania na zabezpečenie svojho stravovania v roku 2020. Môže si výdavok na nákup týchto stravovacích poukážok vo výške 840 eur zahrnúť do daňových výdavkov za rok 2020?
Odpoveď
Daňovníkovi vzniká nárok na výdavky na stravovanie za každý odpracovaný deň v roku 2020 vo výške 5,10 za deň. Ak teda daňovník odpracoval v kalendárnom roku napr. 220 kalendárnych dní a zároveň mu v týchto dňoch nevznikol nárok na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti, potom si môže do daňových výdavkov zahrnúť nákup stravovacích poukážok v hodnote 1 122 eur (220 x 5,10). Ak daňovník nakúpil stravovacie poukážky iba v hodnote 840 eur, môže si do daňových výdavkov zahrnúť výdavok na stravovanie iba vo výške 840 eur.
 
Otázka č. 2 - Nákup stravných lístkov
Daňovník je živnostníkom a dosahuje iba príjmy zo živnosti. Nakúpil si stravné lístky v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, kde mu vydávajú teplé jedlo na základe stravného lístka. Cena jedla je 4 eurá. Môže si výdavok na nákup týchto stravných lístkov zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Daňovník si môže výdavky na stravné lístky zahrnúť do daňových výdavkov za tie kalendárne dni, v ktorých vykonával podnikateľskú činnosť. Ak cena stravného lístka je 4 eurá, potom si môže do daňových výdavkov zahrnúť sumu 4 eur za každý jeden odpracovaný kalendárny deň.
 
Otázka č. 3 - Výpočet výdavkov na stravovanie podnikateľa
Podnikateľ  si zakúpil dňa 11.3.2020 stravné poukážky na rok 2020, a to celkom 250 kusov v hodnote 4,50 eura za kus a zaplatil 1 125 eur. V roku 2020 odpracoval celkom 200 dní. Akú sumu výdavku na stravovanie si môže uplatniť v daňových výdavkoch v roku 2020?
Odpoveď
Zakúpenie stravných poukážok v marci 2020 za odpracované dni od 1.1.2020 do dňa zakúpenia poukážok nespĺňa podmienku preukaznosti vynaloženia výdavkov na stravovanie podnikateľa, nakoľko nie je možné spätne preukázať, že sa podnikateľ naozaj stravoval. Preto daňovým výdavkom môže byť iba výdavok na stravovanie za odpracované dni od 11.3.2020 do 31.12.2020. Ak od 11.3.2020 do 31.12.2020 odpracoval napr. 170 dní, do daňových výdavkov si môže zahrnúť výdavky na stravovanie vo výške 867 eur (170 x 5,10).
 
Otázka č. 4 - Uplatnenie výdavkov na stravovanie počas dovolenky v zamestnaní
Zamestnanec a zároveň podnikateľ má zabezpečené stravovanie zo strany zamestnávateľa v súvislosti s príjmom zo závislej činnosti. V čase čerpania dovolenky zo zamestnania naďalej vykonáva činnosť podnikateľa.  Môže si do daňových výdavkov uplatniť výdavky na stravovanie za dni dovolenky, počas ktorej mu zamestnávateľ neposkytuje príspevok na stravovanie a v ktorých vykonáva podnikateľskú činnosť?
Odpoveď
Ak daňovníkovi nevzniká počas čerpania dovolenky nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti, potom mu vzniká nárok na stravovanie za každý odpracovaný deň v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti.
 
Otázka č. 5 - Uplatnenie výdavkov za dni pracovného voľna a pracovného pokoja
Ako súkromný veterinárny lekár pracujem na farmách počas celého kalendárneho roka, o čom vediem denne ambulantné knihy. Môžem si uplatniť vo výdavkoch výdavky na stravovanie aj za soboty, nedele a sviatky, v ktorých vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť?
Odpoveď
Daňovník si nemôže výdavky na vlastné stravovanie uplatniť za ten kalendárny deň, ak si uplatňuje výdavky na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou mimo miesta pravidelného výkonu činnosti, alebo ak mu vznikol nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti.
Maximálna suma výdavkov na stravovanie podnikateľa sa odvíja od počtu odpracovaných kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období, pričom za odpracované dni sa môžu považovať aj dni pracovného voľna a pracovného pokoja, ako aj štátne sviatky, ak daňovník v týchto dňoch pracoval.
 
Otázka č. 6 - Nákup stravovacích poukážok
Živnostník si uplatňuje v daňových výdavkoch výdavky na stravovanie podnikateľa v sume 4,50 eura za každý odpracovaný deň. Môže tieto výdavky na stravovanie preukázať aj nákupom stravovacích poukážok v hodnote 3 eur a 1,50 eura, alebo je potrebné nakupovať iba stravné poukážky v hodnote 4,50 eura?
Odpoveď
Pre uplatnenie daňového výdavku na stravovanie je potrebné preukázať nákup stravovacích poukážok, pričom výška daňového výdavku môže byť maximálne 5,10 eura za každý odpracovaný deň. Pritom nie je rozhodujúce, v akej hodnote daňovník nakupuje stravovacie poukážky, dôležité je dodržať výšku výdavku, ktorý je limitovaný sumou stanovenou zákonom o cestovných náhradách.
 
Otázka č. 7 -  Výdavky na stravovanie počas materskej dovolenky
Daňovníčka vykonávajúca podnikateľskú činnosť je na materskej dovolenke, počas ktorej stále prevádzkuje svoju živnosť. Môže si uplatňovať  v daňových výdavkoch výdavky na stravovanie aj počas materskej dovolenky?
Odpoveď
Daňovník, ktorý je na materskej dovolenke a súčasne vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, môže do daňových výdavkov zahrňovať výdavky na stravovanie za každý odpracovaný deň, v ktorom vykonával podnikateľskú činnosť, okrem dňa, kedy si uplatňuje stravné pri pracovnej ceste.
 

Otázka č. 8 - Spätné nakúpenie stravovacích poukážok
Podnikateľ si nakúpil v máji 2020 stravovacie poukážky na zabezpečenie svojho stravovania za obdobie I. polroka 2020 v počte 120 kusov v hodnote 4,80 eura za kus. Môže si tento výdavok vo výške 576 eur zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2020?

Odpoveď
Pri zahrňovaní výdavkov vynaložených na stravovanie daňovníkom s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti do daňových výdavkov je nutné sledovať ich preukaznosť, ako aj rozsah a výšku. Spätný nákup stravovacích poukážok nespĺňa podmienku preukaznosti vynaloženia výdavkov na stravovanie za odpracovaný deň vzhľadom na to, že dodatočným spôsobom nemôže byť preukázané stravovanie podnikateľa za obdobie, ktoré už ubehlo. Výdavok vo výške 576 eur za nákup stravovacích poukážok môže byť daňovým výdavkom za preukázané odpracované dni od mája 2020 po december 2020. Zakúpené stravovacie poukážky sa v momente úhrady nepovažujú za výdavok ovplyvňujúci základ dane (nakoľko podľa vyššie uvedeného nebola ešte splnená podmienka odpracovaného dňa). Daňovník SZČO takýto výdavok na stravné uplatní ako uznaný daňový výdavok až v období, keď skutočne odpracuje deň, na ktorý si uplatňuje výdavok na stravovanie.