Zoznamy prijímateľov

Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý zverejňuje Notárska komora SR každoročne, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane (§ 50 ods. 7 zákona o dani z príjmov). Zoznam prijímateľov je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 2 % (3 %) podiel zaplatenej dane, musí byť uvedený v tomto zozname.

Ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR vždy do 31. januára bežného roka (§ 50 ods. 12 zákona o dani z príjmov) v časti Zoznamy. Prehľad zasiela zároveň aj Notárskej komore SR.


FAQ


Otázka  – Poukázanie 2%/3% dane – Zoznam prijímateľov
Pri vyplňovaní tlačiva za rok 2018 som nenašla v zozname prijímateľov subjekt XY, pričom v zozname za minulý rok bol uvedený. Môžem uviesť do vyhlásenia identifikačné údaje tejto osoby tak ako vlani ?
Odpoveď
Ak daňový subjekt – prijímateľ bol zo zoznamu vylúčený, v nasledujúcom roku mu už nie je možné poukázať podiel zaplatenej dane ani ho uviesť do vyhlásenia.