Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Nepeňažné príjmy > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Nepeňažný príjem lekára (poplatky zamestnávateľa na predatestačnú prípravu)

Nepeňažný príjem lekára (poplatky zamestnávateľa na predatestačnú prípravu)

Otázka
Za účelom získavania odbornej spôsobilosti lekárov, tzv. atestácie, ktorej právny rámec je upravený v zákone č. 296/2010 Z. z., musí lekár absolvovať predatestačnú prípravu, ktorá v sebe zahŕňa aj stáže na špecializovaných pracoviskách. Náklady na tieto stáže, poplatky špecializovanému pracovisku, ubytovanie, atď. uhrádza zamestnávateľ –zdravotnícke zariadenie, ktorého je lekár zamestnancom.
V súvislosti s týmto vzdelávaním máme otázku či nepeňažný príjem, ktorý uvedenými plneniami zamestnávateľa vzniká lekárovi, je oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7, písm. b) ZDP.
Odpoveď
V súlade s § 5 ods. 7 písm. a) ZDP sú od dane oslobodené príjmy poskytnuté ako suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa. Podmienkou pre oslobodenie od dane u zamestnanca je, aby získanie odbornej spôsobilosti lekára bolo doškoľovaním a toto doškoľovanie súviselo s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa. Podľa nášho názoru v danom prípade nejde o doškoľovanie a preto vynaložená suma zamestnávateľom je u zamestnanca zdaniteľných príjmov, z ktorého zamestnávateľ vyberie preddavok na daň podľa § 35 ZDP v mesiaci jeho poskytnutia.