Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie sú predmetom dane > Hodnota poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov

Hodnota poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov

Predmetom dane nie je nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa osobitných predpisov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia (napr. pracovné odevy, uniformy) vrátane ich udržiavania alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto účely.

U zamestnanca nepeňažné plnenie vo výške hodnoty pracovného oblečenia resp. nákup oblečenia zamestnancom a preplatenie preukázaného výdavku (dokladu o nákupe pracovného oblečenia) nie je pre neho predmetom dane. Ak zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na kúpu pracovného oblečenia a zamestnanec nedokladuje tento nákup, tento finančný príspevok sa zamestnancovi zdaní v úhrne jeho príjmov v mesiaci poskytnutia tohto príspevku.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Pracovné ošatenie
Zamestnávateľ ustanovil vo vnútropodnikovom predpise povinnosť používať adekvátne pracovné ošatenie pre zamestnancov pri stretnutiach s klientami. Prepláca zamestnancom na tento účel ošatné v stanovenej výške na rok. Po predchádzajúcej komunikácii s finančnou správou je jasné, že ošatné nespĺňa všetky podmienky, aby mohlo byť daňovým výdavkom. Je príspevok na ošatné nepeňažný príjem zamestnanca a musí sa zamestnancovi zdaniť?
Odpoveď
Daňovými výdavkami sú aj výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk podľa § 19 ods.2 písm. c) bod 1 zákona o dani z príjmov. Tieto výdavky na ochranné pracovné prostriedky sa poskytujú zamestnancom v zmysle ustanovení Zákonníka práce (§ 147 ods.1), zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ( zákon č..124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a i. Ide o preukázateľné výdavky (náklady) vynaložené na pracovné ošatenie a ich údržbu. K uvedenej problematike Ministerstvo financií SR vydalo oznámenie č. 22058/2000-72 na posudzovanie a zahrňovanie výdavkov (nákladov) vynaložených na pracovné ošatenie do daňových výdavkov podľa § 24 zákona č.366/1999 Z.z. o daniach z príjmov, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č.14/2000, ktoré je primerane uplatňované aj za účinnosti zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
U zamestnanca nepeňažné plnenie vo výške hodnoty pracovného oblečenia resp. nákup oblečenia zamestnancom a preplatenie preukázaného výdavku (dokladu o nákupe pracovného oblečenia) nie je pre neho predmetom dane v súlade s § 5 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov. Ak zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na kúpu pracovného oblečenia a zamestnanec nedokladuje tento nákup, tento finančný príspevok sa zamestnancovi zdaní v úhrne jeho príjmov v mesiaci poskytnutia tohto príspevku v súlade s § 35 tohto zákona

Otázka č.2 - Jednotné pracovné oblečenie
Nakúpili sme našim zamestnancom pracovné oblečenie - biele košele, obleky. Sme pohrebná služba. Ide o pracovníkov, ktorí vykonávajú obrady a nosičov truhiel. Je táto suma pre zamestnancov plne oslobodená od platenia dane, alebo to musím pracovníkovi zdaniť ako nepeňažný príjem?
Odpoveď
Podľa § 5 ods. 5 písm. b) zákona  o dani z príjmov sú vylúčené z predmetu dane (nepodliehajú dani = nezdaňujú sa) príjmy zamestnancov, poskytnuté ako nepeňažné plnenie vo výške hodnoty pracovného oblečenia (napr. pracovné odevy, uniformy) vrátane ich udržiavania, alebo aj suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancom preukázané náklady/výdavky na ich udržiavanie;
Podľa § 5 ods. 6 zákona predmetom dane nie sú plnenia podľa odseku 5 písm. b) a f), ktoré zamestnávateľ paušalizoval za podmienok, že pri výpočte paušálnej sumy vychádzal z priemerných podmienok rozhodujúcich na poskytovanie týchto plnení, pričom ich výška bola určená na základe preukázanej kalkulácie skutočných výdavkov. Ak sa zmenia podmienky, podľa ktorých sa paušálna suma určila, zamestnávateľ je povinný túto sumu preskúmať a upraviť, napr. v internom predpise.

Otázka č. 3 - Obleky pre riaditeľa a jeho námestníka
Zakúpili sme obleky riaditeľovi firmy a námestníkovi z dôvodu, že reprezentujú firmu. Môžeme si tieto náklady zahrnúť v plnej výške?
Odpoveď
Uvedenú problematiku upravuje Pokyn MF SR č. 4753/1998-62 (uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 4/1998 v znení oznámenia MF SR č. 22058/2000-72 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2000), ktorý člení výdavky vynaložené na pracovné ošatenie do týchto kategórií, medzi ktoré patria okrem iného aj výdavky na pracovné ošatenie u daňovníkov - fyzických osôb s príjmami z podnikania, resp. inej SZČO. Uvedený pokyn sa primerane použije aj na podmienky súčasne platného zákona o dani z príjmov.
Ak ide o.i. o jednotné pracovné oblečenie, trvale a viditeľne označené identifikačnými znakmi zamestnávateľa, čím sa vylúči zameniteľnosť s bežným alebo spoločenským oblečením a napríklad za takéto označenie sa považuje trvalé našitie, nažehlenie a pod. obchodného mena, značky , ochrannej známky na všetkých súčastiach uniformy z jej lícnej strany.
Ak však zamestnávateľ poskytne zamestnancom oblečenie majúce charakter civilného (občianskeho, spoločenského a pod.) oblečenia, ide o príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov.