2. vzorec výpočtu zamestnaneckej prémie za rok 2016

V prípade, ak posudzované príjmy daňovníka  - zamestnanca za zdaňovacie obdobie r.2016 dosiahli výšku nad 12 násobok minimálnej mzdy – nad 4 860 eur,  ZP sa vypočíta ako 19 % z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a  skutočným základom dane, vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzovaných príjmov daňovníka.

2. vzorec výpočtu ZP za r. 2016 = 19 % z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a  skutočným základom dane daňovníka, vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzovaných príjmov daňovníka.

FAQ

Otázka č. 1 -  Zamestnanecká prémia podľa 2.vzorca za rok 2016
Daňovník poberal posudzované príjmy v sume 4 865 eur za 12 kalendárnych mesiacov, z ktorých mu zamestnávateľ zrazil poistné a príspevky v sume 651,91 eur. Má nárok na uplatnenie ZP ?
Odpoveď:
Vzhľadom na výpočet výšky zamestnaneckej prémie  (podľa 2.vzorca) je nárok NULA, nakoľko výsledok výpočtu je záporné číslo.
ZP= 19% z rozdielu 3803,33 mínus 4213,09=-409,76*0,19= -77,8544
ZP = 0