Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podiel zaplatenej dane > Poukázanie podielu zaplatenej dane cez podané daňové priznanie

Poukázanie podielu zaplatenej dane cez podané daňové priznanie

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, a ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % vybranej neziskovej organizácii, je povinná

1. vyplniť v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A a v XII. oddiele daňového priznania typu B (ďalej len „vyhlásenie“),

2. zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, aby nebol vykázaný daňový nedoplatok; za daňový nedoplatok sa v súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5 eur, ako aj nedoplatok evidovaný na dani do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Za deň platby pri bezhotovostných prevodoch z bankového účtu sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňovníka.

Ak daňovník bude vykazovať v 16. deň po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur, daňový úrad nepoukáže podiel dane vybranému prijímateľovi. Ak teda daňovník podá daňové priznanie v lehote do 31.3.2019 (resp. 1.4.2019), nemôže od 17.4.2019 vrátane vykazovať daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je fyzická osoba povinná podať v zákonnej lehote najneskôr 1.4.2019, nakoľko 31. marec 2019 pripadá na nedeľu a posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší pracovný deň. Ak si fyzická osoba podaným oznámením predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, automaticky sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane.


Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, nemôže poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom samostatného tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Samostatné tlačivo „vyhlásenia“ použije na poukázanie podielu zaplatenej dane iba tá fyzická osoba, ktorá nepodá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018, a ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018.

Fyzická osoba môže poukázať v roku 2019 podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2018 (do výšky 2 % alebo 3 % dane) neziskovej organizácii, ktorú vyberie zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou Slovenskej republiky (zoznam Notárskej komory SR rok registrácie 2018/rok príjmu 2019). Podiel do výšky 3 % dane môže poukázať iba tá fyzická osoba, ktorá v roku 2018 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona
č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. Toto písomné potvrdenie tvorí povinnú prílohu daňového priznania.

Ak daňovník nepoukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane, je povinný v daňovom priznaní zaškrtnúť políčko „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“, teda v políčku vyznačí x. V tomto prípade nie je potrebné vyhlásenie podpisovať.

FAQ

Otázka č. 1 - Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní
Podávam daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 typ B. Ako mám cez toto daňové priznanie poukázať 2 % z mojej dane vybranému občianskemu združeniu?
Odpoveď
Podiel zo zaplatenej dane je možné poukázať vyplnením Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktoré je súčasťou daňového priznania v XII. oddiele daňového priznania.

Otázka č. 2 - Poukázanie podielu zaplatenej dane v podanom daňovom priznaní v predĺženej lehote
Podal som na daňový úrad oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, a to do 30.6.2019. Môžem v tomto daňovom priznaní podanom v júni 2019 poukázať 2 % zo zaplatenej dane?
Odpoveď
Áno. Ak si fyzická osoba podaným oznámením predĺži lehotu na podanie daňového priznania, automaticky sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane.

Otázka č. 3 - Poukázanie podielu zaplatenej dane v dodatočnom daňovom priznaní
Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 v marci 2019. V tomto riadnom daňovom priznaní zabudol vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môže podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom vypíše uvedené vyhlásenie, aby bol podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi?
Odpoveď
Ak daňovník v riadnom daňovom priznaní podanom v lehote na podanie daňového priznania do 1.4.2019 nevyužil možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, v podanom dodatočnom daňovom priznaní nemôže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

Otázka č. 4 - Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní podanom po lehote na podanie daňového priznania
Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 oneskorene v apríli 2019. V tomto riadnom daňovom priznaní vypísal vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Bude podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi, aj keď daňovník podal daňové priznanie oneskorene?
Odpoveď
Nie, nebude. Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane iba v prípade, ak je daňové priznanie podané v lehote na podanie daňového priznania.