Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Základné informácie k pokladnici e-kasa klient > Všeobecné otázky súvisiace s pokladnicou e-kasa klient

Všeobecné otázky súvisiace s pokladnicou e-kasa klient

FAQ

Otázka č. 1 -  certifikácia tlačiarne pri používaní ORP
Pri ORP bude musieť byť certifikovaná aj tlačiareň?   
Odpoveď
Pri ORP sa certifikuje iba chránené dátové úložisko a pokladničný program. Nadstavbový softvér a ani tlačiareň sa necertifikuje. Pri poruche tlačiarne, je možnosť tlačiareň vymeniť.

Otázka č. 2 - odoslanie PD mailom 
Bude môcť podnikateľ pri používaní pokladnice e-kasa klient zákazníkovi odoslať pokladničný doklad mailom (elektronickou formou)?
Odpoveď
Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient  (ORP a VRP) môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v  elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada ešte pred vytlačením pokladničného dokladu (elektronicky zaslať je možné len jeden originál PD).

Otázka č. 3 - vypadávanie internetu
Podnikateľ má predajné miesto, v rámci ktorého mu vypadáva internet. Ako a kedy môže zaevidovať tržbu pri ORP?
Odpoveď
Ak podnikateľ nebude môcť z dôvodu dočasného výpadku internetového spojenia zaevidovať tržbu v systéme
e -kasa, je povinný uložiť dátovú správu v ORP. Následne je podnikateľ povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.

Otázka č. 4 - výnimka používania pokladnice e-kasa klient pri podnikateľovi s ŤZP
Živnostník - držiteľ preukazu ZŤP je povinný od 1.7.2019 tržbu prijatú v hotovosti z predaja tovaru alebo z poskytovania služby evidovať v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Na živnostníka s ŤZP sa aj po 1.7.2019 vzťahuje výnimka z povinnosti používania pokladnice e-kasa klient (ORP alebo VRP), na základe ktorej živnostníkovi nevzniká povinnosť pokladnicu e-kasa klent používať.
Upozorňujeme, že výnimka sa nevzťahuje na prípad, ak za živnostníka s ŤZP bude prijímať tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP.

Otázka  č. 5 - nedostupnosť internetu
Podnikateľ používajúci ORP na predajnom mieste nemá dostupný internet. Je možné požiadať o výnimku, aby fungovala ORP bez internetu?
Odpoveď
Pokiaľ na predajnom mieste nie je dostupný internet, podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z ORP do systému e-kasa ktorémukoľvek daňovému úradu a túto skutočnosť preukázať (napr. potvrdením od príslušného operátora, resp. dodávateľa internetu na území Slovenskej republiky). Žiadosť sa podá v predpísanej štruktúrovanej forme prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa nachádza v osobnej internetovej zóne v časti „Katalóg formulárov“  . 
Poznámka:
Žiadosť je možné podať až po pridelení kódov pokladnice e-kasa klient používanej na predajnom mieste. Na základe podanej žiadosti daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom podnikateľovi umožní, aby boli dátové správy zasielané do systému e-kasa najneskôr do 30 dní od ich uloženia v chránenom dátovom úložisku ORP. 

Otázka č . 6 - bezhotovostné úhrady
Odberatelia podnikateľovi za predaj tovaru a poskytnutie služby uhrádzajú faktúry iba bezhotovostne. Vznikne mu povinnosť od 1.7.2019 používať pokladnicu  e-kasa klient (VRP alebo ORP)?
Odpoveď
Nie, ak aj po 1.7.2019 bude podnikateľ naďalej prijímať úhrady faktúr bezhotovostne (prevodom na účet). 

Otázka č. 7 - unikátny identifikátor kupujúceho
V novele zákona sa uvádza pojem „unikátny identifikátor kupujúceho“. Je povinnosť tento údaj uvádzať na pokladničnom doklade?
Odpoveď
Unikátny identifikátor kupujúceho (UIK) je číselný znak alebo alfanumerický reťazec slúžiaci na identifikáciu kupujúceho (napr. daňové identifikačné číslo/DIČ). Ide o nepovinný údaj uvádzaný na pokladničnom doklade, ktorý musí byť predložený kupujúcim ešte pred zaevidovaním tržby v ORP.

Otázka č. 8 - demo verzia VRP
Podnikateľ sa rozhoduje pre používanie VRP. Je dostupná demo (skúšobná) verzia VRP?
Odpoveď
Skúšobná verzia (testovacie prostredie) VRP pre podnikateľa neexistuje. Podnikateľ si však túto aplikáciu bude môcť vyskúšať, prostredníctvom vyhotovenia neplatného dokladu ihneď po obdržaní prístupu (loginu a hesla) do VRP, ktorý mu zašle daňový úrad na základe podanej žiadosti k prideleniu kódu pokladnice e-kasa klient (VRP).

Otázka č. 9 - pripojenie externého softvéru k VRP
Existuje možnosť pripojenia externého softvéru (napr. účtovného alebo skladového) na VRP? Poskytuje Finančná správa SR softvérové rozhranie (API) k pripojeniu k VRP? 
Odpoveď
Napojenie informačného systému (IS) VRP na IS tretích strán (podnikateľov) nie je možné. Softwarové rozhranie (API) k VRP Finančného riaditeľstvo SR neposkytuje.

Otázka č. 10 - obmedzenia pri používaní VRP
Aké obmedzenie je pri používaní VRP?  
Odpoveď
Pri používaní VRP nie je žiadne obmedzenie pri vytváraní pokladničných dokladov. Jediným obmedzením vo VRP je počet naimportovaných aktívnych položiek tovarov/služieb - max. 3000. Do počtu 3000 sa  nezapočítavajú zneplatnené položky.
 
Otázka č. 11
- vyhotovovanie denných uzávierok pri ORP
Pri používaní ERP má podnikateľ povinnosť vyhotovovať denné uzávierky. Bude mať uvedenú povinnosť aj pri používaní ORP? 
Odpoveď:
Nielen pri používaní VRP ale už aj pri používaní ORP podnikatelia nebudú povinní vyhotovovať denné uzávierky.  V e-kasa zóne si bude môcť podnikateľ vyhotoviť report za určité obdobie, pričom vytváranie reportov je na báze dobrovoľnosti podnikateľa.
Poznámka:
Ďalšími výhodami prechodu z ERP na ORP je, že podnikateľ už nemusí viesť knihu ERP a zo zákona
č. 289/2008 Z. z. podnikateľovi nevyplýva už ani povinnosť si zabezpečiť servisnú organizáciu a povinné údržby. 

Otázka č. 12 - vklady a výbery pri ORP
Je povinnosť evidovať vklad, resp. výber hotovosti z pokladnice e-kasa klient?
Odpoveď:
Áno je. Ak podnikateľ vloží do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby alebo vyberie z pokladnice
e-kasa klient hotovosť, je povinný vklad tak aj výber bez zbytočného odkladu po vložení alebo vybratí hotovosti zaevidovať v systéme e-kasa. § 3 ods. 3  Doklady označené slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“ vyhotovené pokladnicou e-kasa klient sa v listinnej forme netlačia, a preto sa ani neuchovávajú.

Otázka č. 13 - prístup do e-kasy zóny podnikateľa
Účtovník, ktorý má elektronický prístup do osobnej internetovej zóny podnikateľa na portáli FS, bude mať automaticky prístup do e-kasy zóny podnikateľa?
Odpoveď
Ak má účtovník prístup na portál finančnej správy s právnym titulom konania (ďalej „ PTK“) „Poverená osoba“ a „Splnomocnená osoba“, je nastavený automaticky prístup na agendy pokladnica e-kasa klient vtedy, ak tieto právne tituly konania majú oprávnenie na podávania na všetky agendy. To znamená, že, ak má používateľ niektorý z PTK (Poverená osoba alebo Splnomocnená osoba) a súčasne má sprístupnenú agendu Podávanie – všeobecné, automaticky dostane prístup aj k agendám e-kasa.
Informáciu o tom, aký právny titul konania má používateľ k predmetnému podnikateľovi (daňovému subjektu) uvedený, si používateľ nájde v osobnej internetovej zóne.

Prístup do pokladnice e-kasa zóny podnikateľa môže mať aj sám podnikateľ, ak je registrovaný na portáli finančnej správy a má príslušnú agendu.