Spôsob zdaňovania príjmov od držiteľa

S účinnosťou od 1. januára 2015 sa zaviedol nový spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, a to daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania.

Daň vyberaná zrážkou sa s účinnosťou od 1. januára 2016 uplatňuje aj v prípade rovnakých peňažných a nepeňažných plnení daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynúcich zo zdrojov v zahraničí.

S účinnosťou od 1.1.2018 zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) došlo k predĺženiu lehôt ustanovených pre oznamovacie povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a držiteľov. Zároveň došlo aj k posunu lehoty zrazenia dane poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

S účinnosťou od 1.1.2018 oslobodeným príjmom podľa § 9 ods. 2 písm. y) ZDP je nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom:

vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel (zákon č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a

vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu (§ 42 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); pričom  za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním.

Z uvedeného vyplýva, že nepeňažné plnenia, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa vo forme stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávacie účely a pri účasti na sústavnom vzdelávaní v súlade s osobitným predpisom, sú oslobodené od dane z príjmov v plnej výške, v ktorej boli poskytnuté, t. j. bez ďalších obmedzujúcich podmienok.

V zmysle prechodného ustanovenia § 52zn ods. 4 ZDP sa uvedené oslobodenie uplatní už pri nepeňažných plneniach poskytnutých v roku 2017.

K uvedenej problematike FR SR vydalo Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa ZDP.

V ustanovení § 2 písm. z) ZDP je ustanovená legislatívna skratka „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“, ktorým je:

 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve),
 • zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo
 • zdravotnícky pracovník (podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve).

Osobou, ktorej sa týka osobitný spôsob zdaňovania, môže byť aj takto ustanovený daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak zdaňované plnenie plynie zo zdrojov na území SR, t. j. spadá do rámca príjmov s účinnosťou od 1. januára 2016 uvedených v § 16 ods. 1 písm. j) ZDP.

V § 2 písm. y) ZDP je ustanovená legislatívna skratka „držiteľ“.

Držiteľom na účely ZDP je:

 • držiteľ registrácie lieku,
 • držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov,
 • držiteľ povolenia na výrobu liekov,
 • farmaceutická spoločnosť (podľa zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v   znení neskorších predpisov),
 • držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (podľa § 20 ods. 1 písm. i) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky,
 • výrobca a distribútor dietetickej potraviny (podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov) alebo
 • tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb.

S účinnosťou od 1. 1. 2017 sa za držiteľa považuje aj držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa § 20 ods. 1 písm. i) zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, pričom podľa tohto osobitného predpisu lekárenská starostlivosť zahŕňa spätný predaj humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov, ktorý ich držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni dodal, a predaj humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov medzi držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej alebo v nemocničnej lekárni na účel ich výdaja vo verejnej alebo v nemocničnej lekárni. Znamená to, že poskytovateľ lekárenskej starostlivosti môže byť v postavení držiteľa len vtedy, ak ide o realizáciu takto vymedzenej lekárenskej starostlivosti, t.j. v ostatných prípadoch je na účely ZDP poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Držiteľom môže byť aj takto ustanovená fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí.

Základ dane pre zrážkovú daň

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou pri peňažných príjmoch je tzv. hrubý príjem, t.j. príjem neznížený o výdavky. Pri peňažnom plnení, ak je faktúra vystavená s DPH –  prijímateľ je platiteľ DPH, zrážkovej dani podlieha suma úhrady bez DPH. V prípade nepeňažného plnenia bude podliehať dani vyberanej zrážkou vždy suma vrátane DPH.

Daň vybraná zrážkou sa považuje za splnenie daňovej povinnosti.

V súlade s § 21 ods. 2 písm. l) ZDP daňovým výdavkom nie sú výdavky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vzťahujúce sa k peňažnému a nepeňažnému plneniu prijatému od držiteľa, okrem výdavkov súvisiacich s vykonávaním klinického skúšania.

 

Platiteľ dane a oznamovacie povinnosti pri peňažnom plnení zo zdrojov na území SR

Ak bolo poskytnuté peňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je súčasne aj držiteľom, platiteľom dane je držiteľ (§ 43 ods. 10 až 12 ZDP). Ten je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac na číslo účtu:

500267 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN

Variabilný symbol: 1700xx2019, kde xx označuje príslušný mesiac, v ktorom bol peňažný príjem vyplatený

V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 ZDP na príslušnom štruktúrovanom tlačive:
 
  OZN4311v18 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou platné od 1.1.2018


Platiteľ dane a oznamovacie povinnosti pri nepeňažnom plnení zo zdrojov na území SR

Ak bolo poskytnuté nepeňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je súčasne aj držiteľom, platiteľom dane je príjemca nepeňažného plnenia, ktorý je povinný daň odviesť správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté – t.j. za rok 2018 do 1. apríla 2019 na číslo účtu:

500267 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN

Variabilný symbol: 1700992018

V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný správcovi dane predložiť Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP o zrazení a odvedení  dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP:

 OZN4317Av17 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 pism. a) ZDP

Držiteľ je v tomto prípade povinný predložiť správcovi dane Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) ZDP o výške nepeňažného plnenia, dátume jeho poskytnutia do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie poskytnuté – t.j. za rok 2018 do 31. januára 2019:

 OZN4317Bv17 Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) ZDP o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia

V rovnakej lehote – t. j. do 31. 1. 2019 je držiteľ v zmysle § 43 ods. 19 ZDP povinný oznámiť výšku nepeňažného plnenia aj príjemcovi nepeňažného plnenia – toto tlačivo nemá predpísanú formu.


Držiteľ a zároveň poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Ak bolo poskytnuté peňažné a nepeňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je súčasne aj držiteľom, platiteľom dane je príjemca takýchto plnení, ak plnenie od držiteľa mu bolo poskytnuté v postavení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (§ 43 ods. 21 ZDP). Príjemca plnení je povinný odviesť daň správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom takéto peňažné alebo nepeňažné plnenie prijal na číslo účtu:

500267 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN

Variabilný symbol: 1700992018


V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP o zrazení a odvedení  dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP:

 OZN4317Av17 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 pism. a) ZDP

Držiteľ v tomto prípade nemá oznamovaciu povinnosť podľa § 43 ods. 17 písm. b) ZDP.


Peňažné a nepeňažné plnenie zo zdrojov v zahraničí poskytnuté držiteľom, ktorým je zahraničná osoba, ktorá má na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň

V tomto prípade sa postupuje rovnako ako v prípade peňažných a nepeňažných plnení plynúcich zo zdrojov na území SR.


Peňažné a nepeňažné plnenie zo zdrojov v zahraničí poskytnuté držiteľom, ktorým je zahraničná osoba, ktorá nemá na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň

Platiteľom dane je príjemca, ktorý je povinný aj z peňažných aj z nepeňažných plnení  prijatých v roku  2018 odviesť daň správcovi dane do 1. apríla 2019 na číslo účtu:

500267 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN

Variabilný symbol: 1700992018

V rovnakej lehote je príjemca peňažného a nepeňažného plnenia povinný predložiť správcovi dane Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP o zrazení a odvedení  dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP:

 OZN4317Av17 Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 pism. a) ZDP

Zahraničný držiteľ v tomto prípade oznamovaciu povinnosť podľa § 43 ods. 17 písm. b) ZDP nemá.


Upozornenie:
Ak nepeňažné plnenie v úhrnnej sume za rok 2018 nepresiahlo sumu 40 eur, zrážková daň sa neplatí.

Oznamovacia povinnosť o začatí poberania nepeňažných plnení

Ak platiteľ dane podľa § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný oznámiť správcovi dane začatie poberania týchto nepeňažných plnení do pätnástich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom nepeňažné plnenie prijal na tlačive:

  OZN4318v17 Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení

Poznámka:
Postup podľa znenia § 43 ods. 18 ZDP účinného od 1.1.2018 sa použije už v prípade začatia poberania uvedených nepeňažných plnení v decembri 2017, t.j. v danom prípade je lehota na zaslanie oznámenia o začatí poberania uvedených nepeňažných plnení správcovi dane do 15.1.2018.

Platiteľ dane, ktorému do lehoty na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane správca dane neoznámil OÚD, je povinný odviesť daň správcovi dane v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane. V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný správcovi dane predložiť aj oznámenie o zrazení a odvedení dane.

Odpovede ku konkrétnym otázkam z praxe sú zverejnené v prílohe Metodického pokynu, link:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2017.12.29_zdan_PZS_2018.pdf