Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nezdaniteľné časti základu dane > Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2019

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2019

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. z príjmu z prenájmu nehnuteľností, príjmu z nepeňažnej výhry, príjmu z predaja nehnuteľnosti, príjmu z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka predstavuje 19,2-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Keďže suma životného minima k 1.1.2019 je stanovená vo výške 205,07 eura, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje pre rok 2019 sumu 3 937,35 eura. Túto sumu nezdaniteľnej časti  základu dane na daňovníka si môže daňovník uplatniť v roku 2019 prípade, ak jeho základ dane vykázaný za rok 2019 je rovný alebo je nižší ako 20 507 eur (čo predstavuje 100-násobok sumy životného minima).

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa určí ako rozdiel medzi sumou 9 064,094 (vypočítaná ako 44,2-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom

  • starobného dôchodku,
  • vyrovnávacieho príplatku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • starobného dôchodkového sporenia,
  • výsluhového dôchodku,

alebo ak bol poberateľom dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Na nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nemá nárok ani daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre zdaňovacie obdobie. Ak teda daňovník je poberateľom dôchodku už k 1.1.2019, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019 iba v prípade, ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2019 v úhrne nepresiahne sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje v tomto prípade rozdiel medzi sumou 3 937,35 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

Ak sa daňovník stal dôchodcom v priebehu roka 2019 (teda nebol poberateľom dôchodku k 1.1.2019), vzniká mu nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka  v závislosti od vykázaného základu dane.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Výpočet NČZD na daňovníka
Akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť daňovník, ktorý bol v roku 2019 zamestnaný iba 5 mesiacov a dosiahol základ dane z príjmov zo závislej činnosti 6 920 eur? 
Odpoveď
Keďže základ dane daňovníka nepresiahol sumu 20 507 eur, daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v sume 3 937,35 eura. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa neprepočítava na počet mesiacov dosahovania príjmu.
 
Otázka č. 2 - Výpočet NČZD na daňovníka
Aká bude nezdaniteľná časť základu dane, ak daňovník v roku 2019 dosahoval príjmy z podnikania, pričom vykázal základ dane 24 400 eur?
Odpoveď
Výška nezdaniteľnej časti základu dane sa stanoví nasledovne:
9 064,094 – (24 400 : 4) = 2 964,094
Daňovník si po skončení zdaňovacieho obdobia v podanom daňovom priznaní uplatní nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 2 964,10 eura (po zaokrúhlení na eurocenty nahor).
 
Otázka č. 3 - Výpočet NČZD na daňovníka
Aká bude nezdaniteľná časť základu dane, ak daňovník SZČO poberajúci príjmy z podnikania dosiahne v roku 2019 základ dane 36 800 eur?
Odpoveď
Výška nezdaniteľnej časti základu dane sa stanoví nasledovne:
9 064,094 – (36 800 : 4) = - 135,906
Daňovník po skončení zdaňovacieho obdobia si v podanom daňovom priznaní nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, pretože mu nevznikol na jej uplatnenie nárok z dôvodu vysokého základu dane.
 
Otázka č. 4  - NČZD u poberateľa starobného dôchodku
Daňovníkovi bol priznaný starobný dôchodok od 2.1.2019. Naďalej dosahuje príjem z podnikania. Má aj v roku 2019 nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?
Odpoveď
Nakoľko daňovník nebol k 1.1.2019 poberateľom starobného dôchodku, má nárok v roku 2019 na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
 
Otázka č. 5 – NČZD u poberateľa výsluhového dôchodku
Daňovník poberá celý rok 2019 výsluhový dôchodok vo výške 850 eur, t.j. ročný dôchodok bude vo výške 10 200 eur. V roku 2019 dosahuje aj príjem zo závislej činnosti. Môže si pri príjme zo závislej činnosti uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?
Odpoveď
Nemôže, nakoľko suma výsluhového dôchodku vyplateného v roku 2019 presiahla sumu 3 937,35 eura.
.     
Otázka č. 6 – NČZD u daňovníka, ktorému bol spätne vyplatený starobný dôchodok
V roku 2019 bol daňovníkovi spätne priznaný starobný dôchodok od 1.6.2017 vo výške 480 eur. Je povinný za rok 2017 a 2018 opraviť svoju daňovú povinnosť, keďže si uplatnil NČZD na daňovníka?
Odpoveď
Za rok 2017 daňovník nie je povinný opraviť svoju daňovú povinnosť, nakoľko v roku 2017 má nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka, keďže nebol k 1.1.2017 poberateľom starobného dôchodku. Povinnosť opravy daňovej povinnosti má za rok 2018, a to podaním dodatočného daňového priznania, v ktorom zvýši základ dane o sumu uplatnenej nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 3 830,02 eura, keďže za rok 2018 mu nevznikol nárok. Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka mu nevznikne ani v roku 2019, nakoľko poberá starobný dôchodok celý rok 2019 a suma dôchodku vyplateného v roku 2019 presiahne sumu NČZD na dańovníka platnú pre rok 2019, t. j .3 937,35 eura.
 
Otázka č. 7 – NČZD u daňovníka, ktorý poberá starobný dôchodok aj vdovský dôchodok
Starobná dôchodkyňa dosahuje v roku 2019 príjem z osobnej asistencie ťažko postihnutej osoby. Poberá aj vdovský dôchodok po zomrelom manželovi. Započíta sa suma vdovského dôchodku do úhrnu dôchodku pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2019? Základ dane daňovníčky za rok 2019 bude nižší ako 20 507 eur.
Odpoveď
Ak úhrn starobného dôchodku vyplateného v roku 2019 nepresiahne sumu 3 937,35 eura, vznikne daňovníčke nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka vo výške rozdielu medzi sumou 3 937,35 a úhrnnou sumou vyplateného starobného dôchodku. Vyplatená suma vdovského dôchodku sa do úhrnu vyplatených dôchodkov nezapočitáva. 
 
Otázka č. 8 – Vyplatenie vianočného príspevku starobnému dôchodcovi
Súčasne s vyplateným starobným dôchodkom bude daňovníkovi v decembri vyplatený i vianočný príspevok. Zahŕňa sa vianočný príspevok do úhrnu dôchodku pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane? Základ dane daňovníka bude nižší ako 20 507 eur.
Odpoveď
Nie, nakoľko vianočný príspevok nie je starobným dôchodkom, ale štátnou sociálnou dávkou. 
 
Otázka č. 9 – NČZD u poberateľa invalidného dôchodku
Daňovník je poberateľom invalidného dôchodku. V roku 2019 začal podnikať a bude dosahovať príjem zo živnosti. Má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019 v plnej výške?
Odpoveď
Poberateľ invalidného dôchodku má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v plnej výške, ak jeho základ dane v roku 2019 nepresiahne sumu 20 507 eur.
 
Otázka č. 10 – NČZD u daňovníka s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti
Daňovník poberá starobný dôchodok vo výške 250 eur, t. j. ročný dôchodok má vo výške 3 000 eur. V roku 2019 dosahuje aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Akú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka si bude môcť uplatniť pri podaní daňového priznania za rok 2019?
Odpoveď
Daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka, nakoľko poberá iba tzv. pasívne príjmy. 

Otázka č. 11 - NČZD u daňovníka, ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku zo zahraničia 
Má nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka daňovník, rezident Slovenskej republiky, dosahujúci príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak je poberateľom výsluhového dôchodku z Českej republiky?
Odpoveď
U poberateľa výsluhového dôchodku zo zahraničia sa postupuje rovnako, ako u poberateľa výsluhového dôchodku zo SR. Ak je daňovník poberateľom výsluhového dôchodku k 1.1.2019, potom mu nevzniká nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka za rok 2019.  Iba v prípade, že úhrn výsluhového dôchodku vyplateného v roku 2019 nepresiahne sumu 3 937,35 eura, má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške rozdielu medzi sumou 3 937,35 a úhrnou sumou vyplateného dôchodku.