Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Nezdaniteľné časti základu dane > Metodický pokyn > Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

V roku 2019 bol Finančným riaditeľstvom SR Banská Bystrica vydaný Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zverejnený  dňa 18.3.2019 na internetovej stránke Finančnej správy SR www.financnasprava.sk, v časti Daňoví a colní špecialisti - Dane – priame dane a účtovníctvo - metodické pokyny.

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2019/2019.03.18_ZDP.pdf