OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č.3 - Zmena právnej formy z a.s. na v. o. s :
Akciová spoločnosť  zmenila v auguste  2017 svoju právnu formu na verejnú obchodnú spoločnosť. Deň zápisu zmeny právnej formy v obchodnom registri bol 16.8.2017.   Za  akciovú spoločnosť   podávame daňové priznanie za obdobie 1.1.2017 do 15.8.2017 v lehote do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Ako budeme platiť daňovú licenciu počas existencie akciovej spoločnosti a v.o.s. ?  
Odpoveď
Pri podaní daňového priznania akciovou  spoločnosťou za obdobie od 1.1.2017 do 15.8.2017 sa platí daňová licencia v pomernej výške podľa počtu mesiacov (8/12 z ročnej výšky daňovej licencie). Verejná obchodná spoločnosť za nové zdaňovacie obdobie v trvaní od 16.8.2017 do 31.12.2017 neplatí daňovú licenciu, pretože je oslobodená od jej platenia.
 
Otázka č. 2 – Daňová licencia a k. s.
Sme komanditná  spoločnosť. Máme povinnosť platiť daňovú licenciu?
Odpoveď
Keďže komanditná spoločnosť je právnickou osobou a nie je uvedená v §46b  ods.7  zákona o dani z príjmov medzi výnimkami, ktoré nemajú povinnosť platiť daňovú licenciu, vzťahuje sa na ňu povinnosť jej platenia po splnení podmienok uvedených v § 46b zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2014.
 
Otázka č. 1– Daňová licencia a v. o. s.
Sme verejná obchodná spoločnosť. Máme povinnosť platiť daňovú licenciu?
Odpoveď
Daňovú licenciu podľa § 46b ods.7 písm. b) zákona o dani z príjmov neplatí verejná obchodná spoločnosť. Vyplýva to aj zo samotného princípu zdaňovania tejto spoločnosti, keď zdanenie nenastáva na úrovni spoločnosti, ale na úrovni jednotlivých spoločníkov v. o. s.