Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie odpočítania dane zahraničnou osobou

Uplatnenie odpočítania dane zahraničnou osobou

Otázka
Zahraničná osoba so sídlom v inom členskom štáte EÚ, ktorá je registrovaná ako platiteľ dane podľa § 5 zákona o DPH, prijala v roku 2016 stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku, ktoré patria do sekcie F Nariadenia komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 od tuzemského platiteľa dane registrovaného pre daň podľa § 4 zákona o DPH. Zahraničná osoba použije prijaté plnenia na účely podnikania – uskutočnenie zdaniteľných plnení s nárokom na odpočítanie dane podľa § 49 zákona o DPH. V priebehu roka 2016 však zahraničná osoba ešte nedodala tovary a služby v tuzemsku a predpokladá, že v priebehu roka 2016 ani neuskutoční dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku. Otázkou zahraničnej osoby je, či odpočítanie dane na vstupe pri stavebných prácach podliehajúcich režimu prenesenia daňovej povinnosti je možné uplatniť prostredníctvom daňového priznania?

Odpoveď
Platiteľ dane má právo odpočítať daň z prijatých tovarov a služieb prostredníctvom daňového priznania v súlade s podmienkami uvedenými v § 49 až 51 zákona o DPH. Tieto podmienky na odpočítanie dane sa vzťahujú aj na platiteľa dane, ktorému boli poskytnuté stavebné práce v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti. V prípade zahraničnej osoby so sídlom v inom členskom štáte EÚ, ktorá je registrovaná ako platiteľ dane podľa  § 5 zákona o DPH platí, že prednosť pred uplatnením odpočítania dane prostredníctvom daňového priznania, má nárok na vrátenie dane podľa § 55a zákona o DPH, ktorý si zahraničná  osoba môže uplatniť podaním žiadosti o vrátenie dane. Tento postup vyplýva z ustanovenia § 49 ods. 9 zákona o DPH, v zmysle ktorého má platiteľ registrovaný pre daň podľa § 5 zákona o DPH nárok na odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania len v prípade, ak nespĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a alebo § 56 zákona o DPH a v prípade, ak prijaté tovary a služby použije na dodávky tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.
FR SR zastáva názor, že z ustanovenia § 55a a násl. zákona o DPH nepriamo vyplýva, že zahraničná osoba, ktorá má v inom členskom štáte sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v inom členskom štáte obvykle zdržiava má nárok na vrátenie dane z tovaru a služby, ktorú voči nej uplatnil platiteľ v tuzemsku, t.j. ktorú zahraničná osoba zaplatila v cene tovaru alebo služby, ktoré boli dodané platiteľom v  tuzemsku. T.j. zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH, ktorej boli poskytnuté stavebné práce iným platiteľom dane v tuzemsku v režime prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH je povinná uplatniť k cene dodaných stavebných prác daň z pridanej hodnoty, vypočítanú daň uvedie do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť a  zároveň má právo uplatniť odpočítanie tejto dane prostredníctvom daňového priznania (v súlade s podmienkami uvedenými v § 49 až 51 zákona o DPH).
Záverom podotýkame, že otázne ostáva, či zahraničná osoba neskončila v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane, keďže v roku 2016 nepredpokladá dodanie tovaru alebo služieb v tuzemsku a či nebola povinná z dôvodu skončenia činnosti v tuzemsku požiadať o zrušenie registrácie pre daň.