Predaj vstupného do zábavného parku prostredníctvom automatu

Otázka:
Spoločnosť ako prevádzkovateľ zábavného parku, by chcela prostredníctvom automatu predávať vstupné do predmetného parku. V automate zákazník po navolení druhu vstupu do zábavného parku (čiže časový limit, ktorý  zákazník strávi v zábavnom parku, a typ osoby – dospelá alebo dieťa) by dostal vstupenku/kartu, pričom úhrada cez automat by bola iba prostredníctvom platobnej karty (nie v hotovosti). Cena vstupenky by na karte nebola uvedená. Pri jednotlivých atrakciách, by zákazník zakúpenú kartu (vstupenku) obsluhujúcemu personálu nepredkladal. Zároveň by automat zákazníkovi vydal elektronickú faktúru so zaslaním v okamihu úhrady na jeho zadanú emailovú adresu. Má podnikateľ v danom prípade úhradu za vstupné evidovať v elektronickej alebo virtuálnej registračnej pokladnici (ďalej „ERP/VRP“) podľa zákona č. 289/2008 Z. z.?

Odpoveď:
Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. sa tento zákon vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“).

Podľa § 2 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z. tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok
 
Podľa § 2 písm. k) zákona č. 289/2008 Z. z. službou je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností uvedená v prílohe č. 1 tohto zákona.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. je podnikateľ povinný evidovať tržbu v ERP alebo vo VRP bez zbytočného odkladu po jej prijatí; túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu.

V § 3 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. sú uvedené výnimky z povinnosti evidovať tržbu podľa § 3 ods. 1 tohto zákona. Povinnosť evidovať tržbu podľa odseku 1 zákona č. 289/2008 Z. z. sa podľa § 3 ods. 2 písm. b) štvrtý bod uvedeného zákona nevzťahuje na služby poskytované prostredníctvom predajných automatov.

Prevádzkovanie zábavného parku je podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností zaradené do kódu 93.21 – Činnosti lunaparkov a zábavných parkov a predaj vstupeniek do zábavného parku zabezpečovaný priamo prevádzkovateľom tohto zábavného parku je tiež zaradený do uvedeného kódu. Služba označená kódom 93.21 – Činnosti lunaparkov a zábavných parkov je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.

V zmysle uvedených ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. ak podnikateľ, ktorý má oprávnenie na prevádzku zábavného parku, predáva vstupenky do tohto parku a za ich predaj prijíma tržbu v hotovosti (napr. aj prostredníctvom platobnej karty), je povinný na evidenciu týchto tržieb použiť ERP alebo VRP.

Ak ale podnikateľ – prevádzkovateľ zábavného parku - predaj vstupeniek do zábavného parku zabezpečuje výlučne prostredníctvom kiosku/automatu, tak na túto službu sa v súlade s § 3 ods. 2 písm. b) štvrtý bod zákona č. 289/2008 Z. z. povinnosť evidencie tržieb v ERP/VRP nevzťahuje.