Znaky slovenskej abecedy a interpunkčné znamienka

Otázka
Servisná organizácia pri uvádzaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) do prevádzky nemôže zadať názov obchodného mena podľa výpisu z Obchodného registra z dôvodu, že tento názov obsahuje písmeno „ö“, ktoré nie je súčasťou slovenskej abecedy (písmeno nie je možné naprogramovať do fiskálnej pamäte).
Odpoveď
Zákon č. 289/2008 Z. z. upravuje, že podnikateľ musí na evidenciu tržieb používať ERP spĺňajúcu požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 4; v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) tretieho bodu ERP musí umožňovať vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok.
Zákon č. 289/2008 Z. z. v § 8 ods. 1 písm. a) až o) a v ods. 2 upravuje povinné údaje, ktoré musí obsahovať pokladničný doklad, doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ (ďalej len „doklady“) a v § 12 ods. 2 písm. e) a v ods. 3 a 4 zákona č. 289/2008 Z. z. upravuje povinné údaje, ktoré musí obsahovať denná, intervalová alebo prehľadová uzávierka (ďalej len „uzávierky“). Medzi povinné údaje patrí aj obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania.

Servisná organizácia pri uvedení ERP do prevádzky alebo pri výmene fiskálnej pamäte nezameniteľne a neodstrániteľne zaznamená do fiskálnej pamäte okrem iného aj údaje uvedené v § 4 ods. 4 písm. a) treťom bode zákona č. 289/2008 Z. z. (obchodné meno, sídlo, miesto podnikania alebo predajné miesto odlišné od sídla alebo miesta podnikania), t. j. údaje, ktoré obsahujú aj doklady a uzávierky vyhotovené ERP.
ERP musí umožňovať vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok. V slovenskom jazyku sú okrem písmen bez diakritiky (medzi ktoré patrí aj „i“), používané písmená s diakritikou, t. j. s dĺžňom (ostrým prízvukom), s mäkčeňom, s dvomi bodkami alebo s vokáňom (cirkumflexom), napr. á, ý, ĺ, ŕ, ď, ľ, ň, š, č, ä, ô. V ďalších jazykoch sú používané aj iné písmená s diakritikou, napr. nad písmenom sa nachádza vodorovná čiara, vlnovka, bodka, oblúčik (okrúhly háčik), tupý prízvuk (obrátená čiarka) - A, a, n, o, Ă, e alebo dve bodky, dva dĺžne - Ő, ű, ö, pod písmenom je háčik alebo čiarka - ç, ., ., resp. písmeno je šikmo preškrtnuté - Ł. ł.

Zastávame názor, že ak ERP neumožňuje zaznamenať znaky iného štátneho jazyka, a to ani pomocou klávesových skratiek, ale umožňuje zaznamenať a následne vytlačiť všetky znaky slovenskej abecedy vrátane interpunkčných znamienok, spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 písm. b) tretieho bodu zákona č. 289/2008 Z. z.
Nie je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z., ak servisná organizácia zaznamená do fiskálnej pamäte údaje podľa § 4 ods. 4 písm. a) tretieho bodu zákona č. 289/2008 Z. z. (obchodné meno, sídlo, miesto podnikania alebo predajné miesto, ktoré je odlišné od sídla alebo miesta podnikania) znakmi slovenskej abecedy bez diakritiky namiesto znakov cudzieho jazyka s diakritikou. V takomto prípade sa servisná organizácia nedopustí správneho deliktu podľa § 16a písm. an) zákona č. 289/2008 Z. z.
Podnikateľ sa nedopustí správneho deliktu podľa § 16a písm. c) zákona č. 289/2008 Z. z., ak používa ERP, ktorá síce neumožňuje vytlačiť všetky znaky abecedy, resp. azbuky iného štátu, ale umožňuje vytlačiť všetky znaky slovenskej abecedy, ako aj interpunkčné znamienka. Podnikateľ sa nedopustí ani správneho deliktu podľa písm. f) a t) tohto ustanovenia, ak doklad alebo uzávierka síce neobsahuje znaky používané v jazykoch iných štátov, ale ERP umožňuje vytlačiť doklad alebo uzávierku, ktorá obsahuje všetky znaky slovenskej abecedy a interpunkčné znamienka.