Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňová licencia > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

FAQ
Otázka č. 58 - Platenie DL daňovníka so zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2017
Akciová spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2017 si predĺžila lehotu na podanie daňového priznania do 30.9.2018 . Má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Áno, ak akciová spoločnosť  nevykáže dostatočnú výšku dane, alebo vykáže daňovú stratu, má povinnosť platiť  daňovú licenciu podľa podmienok §46b zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2017.
 
Otázka č. 57 - Platenie DL daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok začatým v r. 2017 a skončeným v r.2018
Akciová spoločnosť so zdaňovacím obdobím hospodársky rok v trvaní od 1.10.2017 do 30.9.2018 má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
 Ak nevykáže dostatočnú výsku dane, alebo vykáže daňovú stratu má povinnosť platiť DL poslednýkrát  za toto zdaňovacie obdobie podľa podmienok §46b zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2017.
 
Otázka č. 56- Vyplnenie daňového priznania za skrátené zdaňovacie obdobie roku 2018 a DL
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  vstúpila 31.5.2018 do likvidácie. Vzniká jej povinnosť podať daňové priznanie za skrátené zdaňovacie obdobie v trvaní od 1.1.2018 do 31.5.2018 v lehote do troch kalendárnych mesiacov. Za toto zdaňovacie obdobie jej už nevzniká povinnosť platiť DL. Pre rok 2018 však ešte nie je k dispozícii aktuálne platné tlačivo daňového priznania právnických osôb, preto sme vyplnili posledné známe tlačivo platné pre rok 2017, ktoré nám však vykazuje logickú chybu pri riadkoch 810 až 900 týkajúcich sa daňovej licencie. Ako máme postupovať pri vyplnení daňového priznania za toto skrátené zdaňovacie obdobie ? 
Odpoveď
Daňovník použije tlačivo daňového priznania právnických osôb platné pre rok 2017 č.MF/016161/2017-721, pričom na úvodnej strane začiarkne kolónku "Neplatenie daňovej licencie podľa §46b ods.7 zákona" a následne bude možné tlačivo vyplniť bez problémov.
Otázka č. 55 – Zrušenie organizačnej zložky v priebehu roku 2016 a DL
K 1. 9. 2016 zriaďovateľ z ČR rozhodol o zrušení organizačnej zložky , ktorá bola súčasne aj stálou prevádzkarňou, umiestnenou  na území SR. Má povinnosť organizačná zložka pri podaní DP za obdobie od 1.1.2016 do 31.8.2016 v lehote do 30.11.2016  platiť DL v pomernej výške za 8 mesiacov?
Odpoveď
Áno, organizačná zložka má povinnosť platiť pomernú časť DL vo výške 8/12 ročnej výšky DL v lehote na podanie daňového priznania.

Otázka č. 54DL vo výške 480 € , neposkytnutie finančného daru a výška podielovej dane
Za rok 2016 obchodná spoločnosť   vykázala  daňovú stratu. Ide o neplatiteľa  DPH a  ročný obrat nepresiahol 500 000 €. Spoločnosť nevenovala finančný dar žiadnej neziskovej organizácii a teda môže venovať podiel zaplatenej dane len vo výške 1 % z daňovej povinnosti. Bude môcť z výšky DL v sume 480 €  venovať podiel zaplatenej dane občianskemu združeniu ?
Odpoveď
Ak daňovník neposkytne  finančný dar do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2016, môže venovať podiel zaplatenej dane len vo výške 1 % , čo je z povinnej výšky DL  480 €  len  suma  4,80 €. Avšak podľa § 50 ods.2 písm. b) zákona o dani z príjmov minimálna výška podielovej dane venovaná právnickou osobou je 8 €. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť nemôže venovať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi v r. 2016, pretože nie je splnená  minimálna výška   podielovej dane venovaná právnickou osobou.

Otázka č. 53 -DL vo výške 960 € ,neposkytnutie finančného daru a výška podielovej dane
Daňovník –platiteľ DPH s obratom do 500 000 € ukončil hospodársky rok 31.7.2016 a za zdaňovacie obdobie od 1.8.2015 do 31.7.2016 vykázal stratu. Minimálnu výšku DL musí uhradiť vo výške 960 €. Spoločnosť nevenovala finančný dar neziskovej organizácii, môže venovať podiel zaplatenej dane a v akej výške ?
Odpoveď
Ak spoločnosť neposkytla finančný dar do lehoty na podanie daňového priznania za hospodársky rok, ktorý skončil 31.7.2016 (lehota na podanie DP do 31.10.2016), môže  venovať podiel zaplatenej dane len vo výške 1 % , čo je z povinnej výšky DL  960 €   suma 9,60 €.

Otázka č. 52 -DL vo výške 2 880 € ,poskytnutie finančného daru a výška podielovej dane
Za rok 2016 obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  vykázala  daňovú povinnosť vo výške 232 €. Ide o platiteľa  DPH a  ročný obrat presiahol 500 000 €. Spoločnosť venovala finančný dar   neziskovej organizácii vo výške 0,5 % zo svojej daňovej povinnosti  a teda môže venovať podiel zaplatenej dane  vo výške 2 %.  Bude môcť   venovať podiel zaplatenej dane z celej  výšky DL (2 880 €), alebo len z výšky vykázanej daňovej povinnosti (232 €) ?
Odpoveď
Ak spoločnosť poskytla finančný dar do lehoty na podanie daňového priznania za 2016 minimálne vo výške 0,5 % zo svojej daňovej povinnosti,  môže  venovať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %   z celej výšky DL  2 880 € , teda   sumu 57,60 €.

Otázka č. 51 – Zánik nároku na zápočet DL pri vstupe do likvidácie (konkurzu)
Na spoločnosť A bol dňa  17.4.2017 vyhlásený konkurz. Za zdaňovacie obdobie pred vstupom do konkurzu (od 1.1.2017 do 16.4.2017) mala spoločnosť povinnosť zaplatiť pomernú časť DL vo výške 320 € (960/12*4 mesiace), pretože vykázala stratu. Bude mať možnosť započítať si pomernú časť DL v zdaňovacích obdobiach trvajúcich počas konkurzu ?
Odpoveď
Nie, pretože to neumožňuje § 46b ods. 8 písm. b) zákona o dani z príjmov. Daňovník v období konkurzu alebo likvidácie stráca nárok na zápočet DL.  
 
Otázka č. 50 – Zánik nároku na zápočet DL pri zlúčení
Obchodná spoločnosť- platiteľ DPH vznikla 3.1.2016 a dňa 12.8.2017 sa zlúči s inou už existujúcou obchodnou spoločnosťou. Obe spoločnosti majú zdaňovacie obdobie  kalendárny rok. Za zdaňovacie obdobie roku 2016 spoločnosť  nemá povinnosť platiť DL, pretože vznikla 3.1.2016. Za zdaňovacie obdobie od 1.1.2017 do 11.8.2017 má povinnosť zrušená spoločnosť alebo jej právny nástupca podať daňové priznanie, v ktorom vykáže  daňovú povinnosť 250 € a obrat k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (k 11.8.2017) vo výške  882 563 €. Má zrušená spoločnosť povinnosť platiť DL a ako je to s jej zápočtom u právneho nástupcu?
Odpoveď
Zrušená spoločnosť má povinnosť doplatiť DL v pomernej výške za 8 mesiacov (2 880/12*8) čo je  suma 1 920 €  v lehote na podanie daňového priznania, teda do 30.11.2017, pretože vykázala daňovú povinnosť len vo výške 250 €. Rozdiel medzi  pomernou výškou DL za 8 mesiacov (1 920)  a daňovou povinnosťou za 8 mesiacov (250) v sume 1 670 € si však právny nástupca nebude môcť  započítať pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017, pretože mu to neumožňuje § 46b ods. 8 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 49 – Zápočet DL pri zrušení bez likvidácie v priebehu roka   2017
Akciová spoločnosť A  (platiteľ DPH) so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  s dosiahnutou výškou obratu  do 500 000 € sa zlúčila dňom 1.7.2017 so svojím právnym nástupcom. Za zdaňovacie obdobie od 1.1.2017 do dňa predchádzajúceho rozhodnému dňu  (30.6.2017) je povinná podať daňové priznanie. V tomto daňovom priznaní vyšla daňová povinnosť 1 050 €, ktorá je vyššia  ako pomerná časť DL za 6 mesiacov 960/12*6= 480€. Za rok 2016 spoločnosť A vykázala daňovú povinnosť 520 € a zaplatila  DL vo výške 960,-EUR., Kladný rozdiel medzi DL a vypočítanou daňovou povinnosťou za rok 2016 bol vo výške 440 € (960-520). V akej výške si môže spoločnosť započítať kladný rozdiel medzi zaplatenou DL  a vypočítanou daňovou povinnosťou za rok 2016, keď zdaňovacie obdobie pred zrušením bez likvidácie má iba 6 mesiacov?
Odpoveď
Kladný rozdiel medzi zaplatenou DL a vypočítanou daňovou povinnosťou za r. 2016  je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom bola DL zaplatená a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu DL podľa § 46b ods.5 zákona o dani z príjmov. Keďže aj zdaňovacie obdobie pred zlúčením (od 1.1.2017 do 30.6.2017) sa považuje za samostatné zdaňovacie obdobie, je možné započítať si DL z r. 2016 v tomto skrátenom zdaňovacom období do výšky rozdielu medzi DL (960 €) a daňovou povinnosťou za rok 2016 (520 €), teda sumu vo výške 440 €. Z vykázanej daňovej povinnosti za skrátené zdaňovacie obdobie pred zlúčením vo výške 1050 € si môže  spoločnosť započítať celú sumu DL z r. 2016 určenú na zápočet vo výške 440 €.

Otázka č. 48 – Zápočet DL pri vstupe do likvidácie alebo konkurzu  v priebehu roka   2017
Obchodná spoločnosť neplatiteľ DPH  za rok  2016 dosiahla stratu, a pri vykázanom obrate k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia vo výške  158 700 € mala povinnosť zaplatiť DL vo výške  480 EUR. K 1.6.2017 vstúpila do likvidácie  a za skrátené zdaňovacie obdobie od 1.1.2017 do 31.5.2017 vykázala opäť stratu, preto má spoločnosť povinnosť zaplatiť DL v pomernej výške 200 € (480/12*5 mesiacov).Má spoločnosť možnosť započítať si DL z r. 2016 za zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie?
Odpoveď
Nie, pretože za skrátené zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie nevykázala daňovú povinnosť vyššiu ako je pomerná časť DL. Spoločnosť má povinnosť zaplatiť pomernú časť DL za zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie vo výške 200€.

Otázka č. 47 – Vznik nároku na zápočet  DL z r.2015  v tlačive DP za zdaňovacie obdobie  2016
Právnická osoba – neplatiteľ DPH  so zdaňovacím obdobím kalendárny rok dosiahla za rok 2015 daňovú povinnosť vo výške 200 € a obrat vo výške 58 200 €.  DL zaplatila vo výške 480 €. Na zápočet DL v nasledujúcich  troch zdaňovacích  obdobiach jej ostala suma 280 € (480-200). Za rok   2016 dosiahla  obrat vo výške 120 000 € a daň vo výške  1 795 €.  Akú sumu DL  si môže započítať v daňovom priznaní za rok 2016 a ako vyplní tlačivo daňového priznania právnických osôb za toto zdaňovacie obdobie ak k poslednému dňu roku 2016 už bola registrovaná za platiteľa DPH?


Znázornenie v tlačive DP právnických osôb:
Na r.800 výsledná  daň za rok 2016 vo výške 1 795 €;

na r.810  výška DL za rok 2016 v sume 960 €,
na r.910  suma 835 € - ide o kladný rozdiel dane za rok 2016, ktorý prevyšuje DL - rozdiel riadkov 800-810 (1 795-960);
na r.920  suma 280 € - ide o pomernú časť DL z roku 2015, ktorú možno započítať;
na r.1000  suma 1 515 € - ide o  výslednú daň zníženú o  zápočet DL z roku 2015 - rozdiel riadkov 800-920 (1 795-280). Daňovník súčasne na prvej strane tlačiva DP vyznačí znamienkom „x“ políčko "Započítanie DL podľa §46b ods.5 "
 
V tabuľke K na riadku 1 v stĺpci 1 uvedie daňovník zdaňovacie  obdobie v trvaní od 1.1.2015 do 31.12.2015 , v stĺpci 2 uvedie časť  DL z roku 2015 určenú na zápočet vo výške 280 € a rovnako túto  sumu uvedie aj v stĺpci 4 riadku 1.Súčasne sumu 280 € uvedie daňovník aj  v úhrnnom riadku 5 tabuľky K v stĺpci  4 . Táto istá suma sa  prenesie súčasne aj do riadku 920.  Nárok na zápočet DL z roku 2015 je plne vyčerpaný v roku 2016, v nasledujúcich dvoch zdaňovacích obdobiach  neostala žiadna suma na zápočet DL zaplatenej za rok 2015.

Otázka č. 46 – Nemožnosť nároku na zápočet DL z r.2015 v tlačive DP za zdaňovacie obdobie   2016
Právnická osoba – neplatiteľ DPH  so zdaňovacím obdobím kalendárny rok dosiahla za rok 2015 stratu  a obrat k 31.12.2015  vo výške 58 200 €.  DL zaplatila vo výške 480 €. Na zápočet v nasledujúcich  troch zdaňovacích  obdobiach jej ostala celá výška  DL 480 €. Za rok   2016 dosiahla  obrat vo výške 120 000 € , stala sa platiteľom DPH k poslednému dňu roka 2016  a daňovú povinnosť za tento rok vykázala vo výške 157 €. Akú sumu DL  si môže započítať v daňovom priznaní za rok 2016 a ako vyplní tlačivo DP právnických  osôb?
Odpoveď
Daňovník si nemôže v roku 2016 odpočítať  DL z roku 2015 , pretože v roku 2016 vykázal daňovú povinnosť nižšiu  (157€)  ako je výška DL (960€) .

Znázornenie v tlačive DP právnických osôb:
Na r.800  tlačiva DP daň za rok 2016 vo výške 157 €;
na r.810 tlačiva DP výšku DL v sume 960 €;
na r.820 tlačiva DP  sumu 803 € - ide o  kladný rozdiel medzi DL a daňou za rok 2016 určený na zápočet ako rozdiel riadkov 810-800 (960-157);
na r.900 tlačiva DP  sumu 960 € - ide o   výšku  DL platenú v r.2016
na r.1000 tlačiva DP  sumu 960 € - ide o  DL , ktorú je daňovník povinný uhradiť v r.2016 , pretože vykázal nižšiu daň za rok 2016 ako je výška DL
Riadky 910,920 a 1000 daňovník nevyplní, pretože nemá nárok na zápočet DL z r.2015 a nevyznačí  ani políčko na prvej strane tlačiva DP "Započítanie DL podľa §46b ods.5 "

V tabuľke K na riadku 1 v stĺpci 1 uvedie daňovník zdaňovacie  obdobie v trvaní od 1.1.2015 do 31.12.2015, v stĺpci 2  a 5 uvedie celú výšku  DL z roku 2015 určenú na zápočet na nasledujúce dva roky  v sume 480 € a túto  sumu uvedie aj v úhrnnom  riadku 5 v stĺpci 5  tabuľky K, ako suma DL určená na zápočet v nasledujúcich dvoch zdaňovacích  obdobiach (2017,2018).

Otázka č. 45 – Zápočet DL v tlačive DP za rok 2016  a tabuľka K
Máme nárok na zápočet DL z roku 2016 avšak pri vyplnení tlačiva DP za rok 2016 v elektronickej podobe nám vykazuje systém chybu v tabuľke K a na riadkoch 910,920 a 100. Kde robíme chybu?
Odpoveď
Daňovník zrejme nevyznačil znamienkom „x“ na úvodnej strane tlačiva DP právnických  osôb políčko "Započítanie DL podľa §46b ods.5 ". Ak vyznačíte toto políčko, systém bude fungovať.

Otázka č. 44– Zápočet DL v tlačive DP za rok 2016
Právnická osoba – neplatiteľ DPH  so zdaňovacím obdobím kalendárny rok dosiahla za rok 2015 stratu  a obrat vo výške 58 200 €.  DL zaplatila vo výške 480 €. Na zápočet v nasledujúcich  troch zdaňovacích  obdobiach jej ostala celá  suma DL z roku 2015 vo výške 480 €. Za rok   2016 dosiahla  obrat vo výške 120 000 €, stala sa platiteľom DPH a vykázala  daňovú povinnosť vo výške 300 €. Môže si započítať na takto vykázanú  daňovú povinnosť DL z roku 2015 ?
Odpoveď
Právnická osoba si v r. 2016  nemôže započítať DL z roku 2015, pretože  vykázala  za toto zdaňovacie  obdobie nižšiu daňovú povinnosť (300 €) ako je výška DL (960 €). Zaplatenú DL za rok 2016  si bude môcť započítať v nasledujúcich troch zdaňovacích  obdobiach (2017,2018 a 2019), ak vykáže v týchto zdaňovacích obdobiach  vyššiu daňovú  povinnosť ako je výška  DL.

Otázka č. 43– Zápočet DL v tlačive DP za rok 2016 a tabuľka K
Pri podaní DP za rok 2016 sme vykázali nižšiu daňovú povinnosť ako je výška DL, znamená to teda, že nemáme nárok na zápočet DL z roku 2015, ktorú sme zaplatili vo výške 960 € (za r.2015 vykázaná strata).Máme napriek tomu  vyplniť tabuľku K týkajúcu sa zápočtu DL z roku 2015 ?
Odpoveď
Tabuľka K má názov Evidencia a zápočet DL podľa § 46b zákona. Vzhľadom k uvedenému daňovník  vyplní tabuľku K v DP za rok 2016, kde vyplní riadok 1 -stĺpec 2 a 5 a úhrnný riadok 5 stĺpec 5 , pretože zo zaplatenej DL za rok 2015  vo výške 960 € vzniká nárok na zápočet ešte v zdaňovacích obdobiach 2017 a 2018. Ide o vašu evidenciu aj evidenciu správcu dane týkajúcu sa zápočtu  DL  v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach .

Otázka č. 42– Zápočet DL v tlačive DP za rok 2016 a tabuľka  K
Pri podaní DP za rok 2016 nám vznikla povinnosť platiť DL vo výške 2 880 €, pretože sme vykázali stratu. Výška tejto DL nám ostáva na zápočet v nasledujúcich troch  zdaňovacích  obdobiach 2017,2018 a 2019. Máme povinnosť výšku tejto DL z roku 2016 určenú na zápočet uvádzať v tabuľke K v daňovom priznaní za rok 2016?
Odpoveď
Podľa Poučenia k vyplneniu DP právnických  osôb sa v tabuľke K za rok 2016 nevyplní DL z r.2016,  na ktorú vzniká nárok na zápočet v nasledujúcich troch  zdaňovacích  obdobiach.  Výška DL z r.2016 určená na zápočet sa vykáže v tlačive DP za zdaňovacie obdobie 2017.

Otázka č. 41 – DL a novovzniknutý daňovník
Obchodná spoločnosť vznikla 25.7.2017. Bude platiť DL v roku vzniku ? 
Odpoveď
Ak spoločnosť vznikla  25.7.2017, pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 25.7.2017 do 31.12.2017 v lehote do 31.3.2018 neplatí DL. 

Otázka č. 40 -  DL a neziskové organizácie
Sme občianske združenie, ktoré dosahuje aj  príjmy podliehajúce zdaneniu (príjmy z prenájmu), máme povinnosť platiť DL ?
Odpoveď
Nie, všetky neziskové organizácie uvedené v § 12 ods.3 zákona o dani z príjmov neplatia DL v nadväznosti na § 46b ods.7 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 39 -  DL a  bytové družstvá
Sme bytové družstvo založené podľa Obchodného zákonníka, ktoré spravuje len byty jednotlivých vlastníkov, máme povinnosť platiť DL ?
Odpoveď
V súlade s ustanovením § 12 ods.3 zákona o dani z príjmov sú pre  účely dane z príjmov  zaradené medzi daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie  aj organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli. V súlade s § 221 Obchodného zákonníka  družstvo môže vzniknúť aj na iný účel ako na podnikanie, takže bytové družstvá sú posudzované podľa účelu vzniku a ich činnosti. Družstvá, ktoré nevznikli za účelom podnikania, sú zdaňované rovnako ako daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie (§12 ods.3 zákona o dani z príjmov), ktorí sú vyňatí z platenia DL.

Otázka č. 38 – DL a zrušenie bez likvidácie
Obchodná spoločnosť bola zrušená v priebehu roku 2017 bez likvidácie podľa § 68 ods.6 Obchodného zákonníka. Má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak sú naplnené podmienky uvedené v písm. a) až g) tohto ustanovenia. Súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zisťuje, či spoločnosť má obchodný majetok. Ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie. Súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti podľa § 68 ods. 9 OZ zverejní oznámenie v Obchodnom vestníku, že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie; rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku.
Podľa § 68 ods. 3 Obchodného zákonníka spoločnosť sa zrušuje odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. DL v tomto prípade daňovník  neplatí.

Otázka č. 37 – DL a zrušenie bez likvidácie v r. 2017
Obchodná spoločnosť podala návrh na zrušenie  bez likvidácie podľa § 68 ods.6 Obchodného zákonníka v októbri 2017. Má povinnosť platiť DL za rok 2017?
Odpoveď
Daňovník, ktorý podal návrh na zrušenie bez likvidácie  podľa § 68 ods.6 Obchodného zákonníka neplatí DL  počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh na zrušenie bez likvidácie okrem prípadu, ak imanie prechádza na právneho nástupcu.

Otázka č. 36 – DL a späť vzatie návrhu na zrušenie bez likvidácie podľa § 68 ods.6 Obchodného zákonníka
Ako postupovať v prípade, ak spoločnosť podá návrh  na zrušenie bez likvidácie podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka a následne  vezme  späť svoj  návrh.  Má povinnosť platiť DL?

Odpoveď
Podľa  § 46b ods.7 písm. f) zákona o dani z príjmov má spoločnosť v tomto prípade  povinnosť platiť DL rovnako ako v prípade, ak by súd zistil pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti, že spoločnosť má obchodný majetok a nariadil by likvidáciu spoločnosti. V oboch  prípadoch by spoločnosť  bola povinná podať riadne alebo dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré neplatila DL počnúc zdaňovacím obdobím , v ktorom bol podaný návrh na zrušenie bez likvidácie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k späť vzatiu návrhu  na zrušenie bez likvidácie, alebo v ktorom súd nariadil likvidáciu spoločnosti.

Otázka č. 35 – DL a  zrušenie bez likvidácie podľa § 68 ods.6 Obchodného zákonníka v predchádzajúcich ZO
Máme povinnosť platiť DL, ak sme v januári  2014 podali návrh na zrušenie bez likvidácie a do lehoty na podanie DP za rok 2016 stále  nedisponujeme právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení našej spoločnosti bez likvidácie?
Odpoveď
Ak daňovník podal návrh na zrušenie bez likvidácie v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach (v r.2014), neplatí DL za rok 2016.

Otázka č. 34 - DL a pozemkové spoločenstvá
Má povinnosť platiť DL aj pozemkové spoločenstvo, ktoré má v roku 2017  zdaňovacie obdobie kalendárny rok a nedosiahlo žiadne príjmy?
Odpoveď
Nie , ak má pozemkové spoločenstvo v r. 2017 zdaňovacie obdobie kalendárny a nedosiahlo žiadne príjmy, DL neplatí.

Otázka č. 33 - DL a pozemkové spoločenstvá
Má povinnosť platiť DL aj pozemkové spoločenstvo, ktoré má v roku 2017  zdaňovacie  obdobie kalendárny rok a dosiahlo len príjmy zo spracovania poľnohospodárskych  produktov vo výške 3 200 €?
Odpoveď
Nie, ak má pozemkové spoločenstvo v r. 2017 zdaňovacie obdobie kalendárny a dosiahlo len príjmy podľa § 19 ods. 1 a 2  zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorými sú príjmy zo spracovania poľnohospodárskych produktov, pričom ročný obrat z týchto príjmov nepresiahol sumu 10 000 €, DL za rok 2017 neplatí.

Otázka č. 32– DL a daňovník v konkurze a likvidácii
Obchodná spoločnosť je od 17.8.2015 v likvidácii, ktorá nebude ukončená ani k 31.12.2017. Máme povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Ak daňovník vstúpil do likvidácie 17.8.2015 a likvidáciu neukončí v lehote do 31.12.2017 jeho prvým  zdaňovacím obdobím v likvidácii je obdobie v trvaní od 17.8.2015 do 31.12.2017  a nasledujúce zdaňovacie obdobia, ak nebude ukončená likvidácia sú vždy v trvaní kalendárneho roka. Za všetky tieto zdaňovacie obdobia v likvidácii  daňovník DL neplatí (odo dňa vstupu do likvidácie až do jej ukončenia). Rovnako postupuje aj daňovník v konkurze (odo dňa vyhlásenia konkurzu do jeho ukončenia).

Otázka č. 31 - DL a verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť
Má povinnosť platiť DL aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť?
Odpoveď
Podľa § 46b ods.7 písm. b) zákona o dani z príjmov verejná obchodná spoločnosť DL neplatí, pretože daňové priznanie právnických osôb vypĺňa len po základ dane (riadok 400 tlačiva DP právnických osôb), ktorý si následne delí medzi jednotlivých spoločníkov. Naopak komanditná spoločnosť platí daňovú licenciu ako bežné právnické osoby.

Otázka č. 30 – DL a prerušenie živnosti, nevykonávanie činnosti
Obchodná spoločnosť prerušila živnosť na živnostenskom úrade na obdobie dvoch rokov. Má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Právnická osoba zaniká až výmazom z obchodného registra. Ak preruší živnosť napríklad na 2 roky a nevykonáva žiadnu činnosť, nedosahuje príjmy, ale nie je vymazaná z obchodného registra, má  povinnosť platiť DL.

Otázka č. 29 – DL a daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko
Čo sa rozumie pod pojmom chránená dielňa  alebo chránené pracovisko pre účely oslobodenia od platenia DL?
Odpoveď
Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni (§ 55 zákona č.5/2004 Z. z. o zamestnanosti). O priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže písomne požiadať právnická alebo fyzická osoba úrad, v ktorého územnom obvode zriadila pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. Ak právnická osoba disponuje rozhodnutím príslušného úradu o postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, daňovú licenciu neplatí. Rozhodnutie sa vydáva na dobu neurčitú.

Otázka č. 28- DL a daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko
Disponovali sme štatútom chránenej dielne k 1.1.2017, ale dňom 28.9.2017 nám bolo zrušené rozhodnutie o zriadení chránenej dielne. Ako budeme platiť DL?
Odpoveď
Podľa 46b ods. 7 písm. c)  zákona o dani z príjmov daňovník neplatí DL ak prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon o dani z príjmov bližšie nešpecifikuje dĺžku obdobia prevádzkovania chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na účely oslobodenia od platenia DL, resp. výpočet pomernej časti DL v prípade, že daňovník chránenú dielňu alebo chránené pracovisko prevádzkuje len časť zdaňovacieho obdobia, preto povinnosti platenia DL nepodlieha ani daňovník, ktorý chránenú dielňu alebo chránené pracovisko prevádzkuje len časť zdaňovacieho obdobia, pričom na uplatnenie tohto ustanovenia nie je potrebné, aby sa chránená dielňa alebo chránené pracovisko prevádzkovali k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

Otázka č. 27– Spoločník v jednoosobovej s r. o bez pracovnej zmluvy a DL
V  jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným   spoločník (zdravotne postihnutý), ktorý je súčasne konateľom  nemá uzatvorenú  pracovnú zmluvu. Musí  platiť plnú výšku DL aj keď je zdravotne postihnutý?
Odpoveď
Podľa § 46b ods. 3 zákona o dani z príjmov  u daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa osobitného predpisu, ktorým je Vyhláška Štatistického úradu SR č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení neskorších predpisov, sa daňová licencia podľa § 46b ods. 2 ZDP znižuje na polovicu.
Podľa uvedenej vyhlášky percento priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách sa počíta zo štvrťročného výkazu o práci (Práca 2-04). V 5. module výkazu o práci sú vymedzení zamestnanci, ktorí do evidenčného počtu zamestnancov patria, ako aj zamestnanci, ktorí sa do evidenčného počtu zamestnancov nezahŕňajú a spôsob výpočtu priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách. Do evidenčného počtu zamestnancov - okrem iných - nepatria ani osoby, s ktorými boli uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§§ 223 až 228a Zákonníka práce), fyzické osoby v právnom vzťahu, ktoré podľa novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 01. 2011 nadobudli postavenie zamestnanca (napr. členovia predstavenstva, štatutárneho orgánu, správnej a dozornej rady, kontrolnej komisie a iného správneho orgánu právnickej osoby, komanditisti komanditnej spoločnosti, osoby pracujúce na príkazné zmluvy, konatelia firiem, likvidátori, prokuristi a nútení správcovia, poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev a poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov) a ktoré nie sú v pracovnom pomere k organizácii (pre štatistické účely sa nepovažujú za zamestnancov).
V prípade jednoosobovej s. r. o., ktorá nezamestnáva žiadnych zamestnancov a jej spoločník je zdravotne postihnutou osobou, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, nie je možné znížiť sumu daňovej licencie na polovicu podľa § 46b ods. 3 zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 26 – Priemerný evidenčný počet zamestnancov so ZPS
Ako sa počíta priemerný evidenčný počet zamestnancov pre účely zníženia platenia DL na polovičnú výšku?
Odpoveď
Percento priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie na celkovom priemernom evidenčnom počte zamestnancov vo fyzických osobách sa počíta na základe Vyhlášky Štatistického úradu SR č.358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení neskorších predpisov a to konkrétne zo štvrťročného výkazu o práci. Do evidenčného počtu zamestnancov sa zahrnú všetci stáli aj dočasní zamestnanci, ktorí sú v pracovnom, služobnom alebo členskom pomere k organizácii ako aj volení funkcionári, ktorí nevykonávajú činnosť v pracovnom pomere. Ak takto zistený priemerný evidenčný počet zamestnancov so ZPS je viac ako 20 % z celkového priemerného počtu zamestnancov vo fyzických osobách, znižuje sa výška DL na polovicu (240 € u neplatiteľa DPH s ročným obratom do 500 000 €,480 € u platiteľa DPH s ročným obratom do 500 000 €,1 440 € ak ročný obrat prevýši 500 000 € bez ohľadu na osobu platiteľa DPH).

Otázka č. 25 – Zamestnanci zamestnaní na dohodu
Ak zamestnávame zamestnancov na dohodu, počítajú sa do priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím pre účely úľavy na DL podľa § 46b ods. 3 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Osoby, s ktorými boli uzavreté dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 až 228a Zákonníka práce) nie sú zahrnutí do priemerného evidenčného počtu zamestnancov, a teda z titulu ich zamestnávania sa nemôžu započítavať do stavu zamestnancov pre účely zníženia  DL na polovicu.

Otázka  č. 24 – Zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností od  r. 2017  
Dve obchodné spoločnosti so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  sa  zlúčia k 1.3.2017. V akej výške budú platiť DL?
Odpoveď
Povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie od 1.1.2017 do 28.2.2017 vzniká v lehote do 31.5.2017, ak nebude predlžená lehota na podanie daňového priznania. Za predpokladu, že zrušená spoločnosť  vykáže  ku koncu zdaňovacieho obdobia (k 28.2.2017)  daňovú stratu, obrat vo výške 285 600 € a nebude  platiteľom DPH, vznikne jej povinnosť platiť DL vo výške 2/12 zo sumy 480 €, teda 80 € (480/12*2). Právny nástupca platí DL podľa podmienok uvedených v § 46b  zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 24- Vstup do likvidácie a konkurzu  v r. 2017
Dňa  1. apríla  2017 sme  vstúpili do likvidácie. Ako budeme platiť DL?
Odpoveď
Ak ide o daňovníka  s kalendárnym rokom, ktorý v r. 2017 vstúpi do likvidácie, alebo bude na neho vyhlásený konkurz za zdaňovacie obdobie samotnej likvidácie  a konkurzu DL neplatí. Ale za zdaňovacie obdobie od 1.1.2017 do 31.3. 2017 (do dňa predchádzajúceho vstupu do likvidácie), ktoré sa považuje za samostatné zdaňovacie obdobie, má spoločnosť povinnosť podať DP v lehote do troch mesiacov po jeho skončení  a zaplatiť DL v pomernej výške 3/12 zo stanovenej výšky DL, po  splnení podmienok uvedených v § 46b zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 23- Zmena právnej formy v r. 2017
Spoločnosť zmenila právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.)  na komanditnú spoločnosť (k. s.) od 01.06.2017. Spoločnosť (s. r. o.) podala daňové priznanie za zdaňovacie obdobie od 01.01.2017 do 31.05.2017, v ktorom uviedla nulovú daňovú povinnosť. Akým spôsobom budú platiť daňovú licenciu  spoločnosť s ručením obmedzeným a komanditná spoločnosť ?
Odpoveď
Podľa § 41 ods.7 zákona o dani z príjmov   pri zmene právnej formy daňovníka z s. r. o. na k. s. sa končí zdaňovacie obdobie dňom predchádzajúcim dňu zápisu zmeny do obchodného registra. Nové zdaňovacie obdobie sa začína dňom zápisu zmeny do  obchodného registra a trvá do dňa, keď by sa skončilo zdaňovacie obdobie daňovníka, ak by k zmene právnej formy nedošlo.
V tomto prípade vznikajú spoločnosti v roku 2017 dve zdaňovacie obdobia – jedno od 01.01.2017 do 31.05.2017 (za obdobie právnej formy s. r. o.) a druhé od 01.06.2017 do 31.12.2017 (za obdobie právnej formy k. s.), spoločnosť si za každé zdaňovacie obdobie vypočíta DL v pomernej výške v súlade s § 46b ods.  6 zákona o dani z príjmov

Otázka č. 22- Zmena právnej formy v r. 2017
Spoločnosť zmenila právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.)  na akciovú spoločnosť  (a. s.) od 01.10.2017. Bude aj v tomto prípade daňovník   platiť DL v pomernej výške ?
Odpoveď
Pri zmene právnej formy daňovníka z s. r. o. na a. s. (resp.  na družstvo alebo naopak) nedochádza k ukončeniu zdaňovacieho obdobia a daňovník pokračuje ako keby ku zmene právnej formy nedošlo. Spoločnosť pri podaní DP za predpokladu zdaňovacieho obdobia kalendárny ak nevykáže vyššiu daňovú povinnosť ako je stanovená výšky DL, platí DL v ročnej výške v závislosti  od dosiahnutého obratu a štatútu platiteľa DPH k poslednému dňu zdaňovacieho  obdobia (k 31.12.2017).

Otázka č. 21DL a prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok v r. 2017
Správcovi dane sme oznámili prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok od 1.7.2017. Máme povinnosť za obdobie od 1.1. do 30.6.2017, ktoré je samostatným zdaňovacím obdobím platiť DL v lehote do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, teda do 30.9.2017 ?
Odpoveď
Áno, DL v pomernej výške 6/12 z ročnej výšky DL máte povinnosť uhradiť v lehote na podanie daňového priznania (do 30.9.2017), ak neoznámite správcovi dane jej predĺženie.
 
Otázka č. 20 - Lehota na zaplatenie DL
Kedy je daňová licencia splatná ? Ak si predĺžim lehotu na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj splatnosť DL?
Odpoveď
Právnické osoby mali povinnosť prvýkrát platiť DL za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2014 v zákonnej lehote na jeho podanie do 31.3.2015. Ak si daňovník predlží lehotu na podanie daňového priznania  za rok 2016 napríklad do 30.6.2017, DL je splatná v tejto lehote.
 
Otázka č. 19-  DL a splátkový kalendár, odklad platenia dane
Môžem požiadať o zaplatenie daňovej licencie na základe splátkového kalendára, alebo na základe  žiadosti o odklad platenia dane ?
Odpoveď
Áno, uvedený postup je možný pri dodržaní podmienok uvedených v  § 57 daňového poriadku.
 
Otázka č. 18 – Podmienky  platenia DL
Akciová spoločnosť - platiteľ DPH so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorá vznikla 25.7.2013, vykázala k 31.12.2016 ročný obrat 5 275 896 € a daňovú povinnosť vo výške 576 €. Má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Akciová spoločnosť v lehote na podanie daňového priznania  za rok 2016 je povinná zaplatiť daňovú licenciu vo výške 2 880 € (obrat k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nad 500 000 €), pretože vykázala nižšiu daňovú povinnosť ako je stanovená výška DL.  Rozdiel medzi DL a skutočnou daňovou povinnosťou (2 880-576) v sume 2 304 € si bude môcť započítať v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach, ak vykáže dostatočnú daňovú povinnosť.
 
Otázka č. 17 – Podmienky  platenia DL
Obchodná spoločnosť- neplatiteľ DPH so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, vznikla v r. 2010 a  k  31.12.2016 vykázala  daňovú stratu a obrat k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia 275 800 € . Má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Spoločnosť v  lehote na podanie daňového priznania za rok 2016  je povinná zaplatiť daňovú licenciu vo výške 480 €, pretože nie je platiteľ DPH a vykázala obrat ku koncu zdaňovacieho obdobia nižší ako 500 000 €.
 
Otázka č. 16 - Osoba platiteľa DPH a DL
Obchodná spoločnosť je osoba registrovaná  podľa §7 a § 7a zákona o DPH. Má povinnosť aj takáto právnická osoba platiť DL?
Odpoveď
Osoby, ktoré sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7 a § 7a zákona o DPH nemajú postavenie platiteľa dane, avšak sú povinné platiť daň z nadobudnutia tovarov z iného členského štátu bez práva na odpočítanie dane a platiť daň z prijatej služby od poskytovateľa z iného členského štátu bez práva na odpočítanie dane. Tieto osoby nie sú platiteľmi DPH v pravom slova zmysle a teda  platia  DL len vo výške 480 € pri dosiahnutom obrate  do 500 000 €, resp.2 880 € pri dosiahnutom obrate nad 500 000 €.
 
Otázka č.15 - Zrušenie registrácie DPH v priebehu roka a DL
V apríli 2017 sme zrušili registráciu DPH. V akej výške máme  platiť DL, ak sme v priebehu roka zrušili štatút platiteľa DPH?
Odpoveď
Podmienky na platenie DL sa posudzujú k poslednému dňu  zdaňovacieho obdobia (výška obratu a štatút platiteľa DPH). Ak teda k poslednému dňu  zdaňovacieho obdobia roku 2017 už nebudete platiteľom DPH, budete platiť  DL  podľa výšky dosiahnutého obratu (buď vo výške 480 € ako neplatiteľ DPH s obratom do 500 000 €, alebo vo výške 2 880 € pri obrate nad 500 000 €).
 
Otázka č. 14 – Fyzická osoba a DL
Fyzická osoba živnostník má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Nie, pretože daňová licencia je minimálna daň  právnickej  osoby v nadväznosti na § 46b zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2014. Fyzické osoby (podnikatelia, samostatne zárobkovo činné osoby  aj ostatné fyzické osoby) nemajú povinnosť platiť DL.
 
Otázka č. 13 - Definícia ročného obratu vo vzťahu k DL
Čo sa rozumie pod pojmom ročný obrat pre účely DL?
Odpoveď
Podľa § 6 ods.4 zákona č.479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ročným obratom u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva je súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie  = riadok 1 tabuľky F tlačiva daňového priznania právnických  osôb. U daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva  je to súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.
 
Otázka č.12– Zápočet DL  pri podaní DP v priebehu roka   2015 v tlačive daňového priznania
Na ktorom riadku tlačiva DP uvedieme zápočet DL z roku 2014, ak sme 15.7.2015 vstúpili do likvidácie a za zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie (od 1.1.2015 do 14.7.2015)sme vykázali vyššiu daňovú povinnosť ako je pomerná časť DL za 7 mesiacov a teda máme nárok na zápočet DL z roku 2014? 
Odpoveď
Ak daňovník zaplatil DL  za zdaňovacie obdobie roka 2014 a v roku 2015 je jeho zdaňovacie obdobie kratšie ako kalendárny rok, pričom posledný deň lehoty na podanie daňového priznania mu pripadne do 31.12.2015, je povinný použiť tlačivo daňového priznania č. MF/9901/2014-721 (platné za zdaňovacie obdobie roka 2014).
Ak daňovník vykáže za kratšie zdaňovacie obdobie roka 2015 daňovú povinnosť v takej výške, že bude možné započítať celú DL, resp. jej časť, zaplatenú za zdaňovacie obdobie roka 2014, potom v tlačive DP vykáže daň po zápočte DL z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia na riadku 950, pričom spôsob  výpočtu započítania DL a vyčíslenie výslednej dane po zápočte DL z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia uvedie  v DP v časti V - Miesto pre osobitné záznamy daňovníka a zároveň vyplnil tabuľku K – Evidencia a zápočet DL.
V tabuľke K na riadku r. 1, v stĺpci  1 uvedie kratšie zdaňovacie obdobie roka 2015, tzn. zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva DP, na r. 1, v stĺpci 2 a  5 uvedie 0, na r. 2, v stĺpci 1 uvedie predchádzajúce zdaňovacie obdobie, tzn. zdaňovacie obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014. Na r. 2, v stĺpci  2 uvedie kladný rozdiel DL z predchádzajúceho zdaňovacieho obdoba určený na zápočet. Na r. 2, v stĺpci 4 uvedie sumu kladného rozdielu, ktorú si odpočítal v príslušnom zdaňovacom období (tú istú sumu uvedie aj na r. 5, v stĺpci 4). Na r. 2, v stĺpci 5 uvedie rozdiel, ktorý mu zostane na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, resp. 0, ak si odpočítal celý kladný rozdiel (tú istú sumu uvedie aj na r. 5, v stĺpci 5).
 
Otázka č. 11– Hospodársky rok začatý v r. 2013 a skončený v r. 2014 a DL.
K 30.6.2014 sme ukončili hospodársky rok , ktorý sme začali 1.7.2013. Máme povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Nie, DL budete platiť až po skončení hospodárskeho roka, ktorý začal 1.7.2014 a skončí 30.6.2015. Ide o to, že DL sa prvýkrát uplatní až za zdaňovacie obdobie, ktoré začne najskôr od 1.januára 2014.
 
Otázka č. 10– Prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok  v r. 2014  a DL.
K 30.9.2015 sme ukončili hospodársky rok , ktorý sme začali 1.10.2014. Máme povinnosť platiť DL, v akej výške a v akej lehote ?
Odpoveď
DL má povinnosť daňovník platiť daňovník  za zdaňovacie  obdobie pred zmenou zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v trvaní od 1.1.2014 do 30.9.2014 ( v pomernej časti  za 9 mesiacov), ktorú však uhradí až pri podaní DP po skončení hospodárskeho roka  spolu  s ročnou výškou DL za obdobie hospodárskeho roka v trvaní  od 1.10.2014 do 30.9.2015 v lehote do 31.12.2015. 
 
Otázka č. 9 – Prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok  v r. 2015  a DL.
K 30.9.2016 sme ukončili hospodársky rok , ktorý sme začali 1.10.2015. Máme povinnosť platiť DL, v akej výške a v akej lehote?
Odpoveď
DL má povinnosť daňovník platiť daňovník  za zdaňovacie  obdobie pred zmenou zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v trvaní od 1.1.2015 do 30.9.2015 ( v pomernej časti  za 9 mesiacov), ktorú  uhradí pri podaní DP v lehote do 31.12.2015. Za obdobie hospodárskeho roka v trvaní od 1.10.2015 do 30.9.2016 zaplatí DL v ročnej výške v lehote na podanie DP do 31.12.2016. 
 
Otázka č. 8DL a prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok v r. 2014
Správcovi dane sme oznámili prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok od 1.7.2014. Máme povinnosť za obdobie od 1.1. do 30.6.2014, ktoré je samostatným zdaňovacím obdobím platiť DL v lehote do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, teda do 30.9.2014 ?
Odpoveď
V tomto prípade  bude daňovník  za zdaňovacie obdobie od 1.1.2014 do 30.6.2014 platiť DL v pomernej časti 6/12 zo stanovenej výšky DL. Platba pomernej časti DL však  prebehne až po skončení hospodárskeho roka, ktorým je obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015 v lehote na podanie DP, teda do 30.9.2015, za predpokladu, že nebude predĺžená lehota na podanie .
 
Otázka č. 7-  Zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností v r.2014
Spoločnosť s ručením obmedzeným so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  sa k 1.8.2014 zlúčila s inou spoločnosťou so zdaňovacím obdobím kalendárny rok (obe spoločnosti sú platiteľmi DPH). Ako budú platiť DL v r. 2014?
Odpoveď
 Za zdaňovacie obdobie od 1.1.2014 do 31.7.2014 zrušený daňovník má povinnosť podať daňové priznanie v lehote podľa § 49 ods. 2 alebo 3 zákona o dani z príjmov, ale  DL za toto zdaňovacie obdobie neplatí, pretože v zdaňovacom období roku 2014 platí DL len daňovník, ktorý zmenil zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok. DL bude platiť  právny nástupca v závislosti od vykázanej výšky obratu ku koncu svojho zdaňovacieho obdobia – teda k 31.12.2014.
 
Otázka č. 6 - Vstup do likvidácie v r. 2014 a DL 
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vstúpila dňa 17.3.2014 do likvidácie (konkurzu). Má povinnosť za obdobie od 1.1.2014 do 16.3.2014, ktoré je samostatným zdaňovacím obdobím platiť daňovú licenciu?
Odpoveď
Výnimočne pre rok 2014 platilo, že ak spoločnosť v kalendárnom roku 2014 vstúpila do likvidácie alebo konkurzu, za zdaňovacie obdobie pred touto zmenou DL neplatila (§52za ods.8 zákona o dani z príjmov). Uvedený stav sa však aplikoval  len na prípady vstupu do likvidácie alebo konkurzu v priebehu kalendárneho roka 2014. Ak by daňovník  vstúpil do likvidácie alebo bol na neho vyhlásený konkurz od 1.1. 2015 a neskôr , za toto skrátené zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie alebo konkurzu,  má daňovník povinnosť platiť DL v pomernej výške podľa počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie alebo konkurzu   trvá.
 
Otázka č. 5 - Prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok v r.2014 a výpočet pomernej časti  DL
Daňovník - neplatiteľ DPH, ktorý vznikol v r.2011,  zmenil zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok 1.8.2014. V daňovom priznaní za  zdaňovacie obdobie od 1.1.2014 do 31.7.2014  vykázal daňovú povinnosť 260 € a dosiahol obrat vo výške 125 000 €. Ako bude platiť DL?
Odpoveď
Daňovú povinnosť vo výške 260 € uhradí v lehote na podanie daňového priznania za skrátené zdaňovacie obdobie (do 31.10.2014). Rozdiel medzi  pomernou výškou DL vo výške 280 € (480/12*7)  a daňovou povinnosťou (260 €) vo výške  20 € uhradí daňovník až v lehote na podanie daňového priznania za hospodársky rok, ktorý začal v roku 2014 a skončí v roku 2015.

Otázka č. 4 - DL vo výške 480 €, neposkytnutie finančného daru a výška podielovej dane v r. 2014 
Za rok 2014  vykázal daňovník  daňovú stratu. Nebol platiteľ DPH a  ročný obrat nepresiahol 500 000 €. Pretože daňovník nevenoval finančný dar žiadnej neziskovej organizácii, môže venovať podiel zaplatenej dane len vo výške 1,5 % z daňovej povinnosti. Môžeme  z výšky DL v sume 480 €, ktorú budeme musieť zaplatiť, venovať podiel zaplatenej dane občianskemu združeniu vo výške 1,5 % ?.
Odpoveď
Ak ste neposkytli finančný dar do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2014, môžete venovať podiel zaplatenej dane len vo výške 1,5 % , čo je z povinnej výšky DL  480 €  len  suma  7,20 €. Avšak podľa § 50 ods.2 písm. b) zákona o dani z príjmov minimálna výška podielovej dane venovaná právnickou osobou je 8 €. Z uvedeného vyplýva, že nemôžete venovať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi za rok 2014, pretože nesplníte výšku minimálnej sumy  podielovej dane venovanú právnickou osobou.

Otázka č. 3 -  DL vo výške 480 €, poskytnutie finančného daru a výška podielovej dane v r. 2014 
Za rok 2014 daňovník  vykázal  daňovú povinnosť 120 €. Nebol platiteľ DPH a  obrat nepresiahol 500 000 €. Môžeme z výšky DL v sume 480 €, ktorú budeme musieť zaplatiť venovať podiel zaplatenej dane občianskemu združeniu vo výške 2 %, ak sme poskytli finančný dar neziskovej organizácii  do lehoty na podanie DP za toto zdaňovacie obdobie?
Odpoveď
V § 46b ods. 10 zákon o dani z príjmov umožňuje venovať podielovú daň vybraným prijímateľom  z celej  výšky zaplatenej daňovej licencie. Ak ste poskytli finančný dar do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2014 akejkoľvek neziskovej organizácii vo výške minimálne 0,5 % z vašej daňovej povinnosti z r. 2014, môžete venovať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % , čo je z výšky DL  480 € suma  9,60 € (480*2%)  vybranému prijímateľovi.

Otázka č. 2 – Zrušenie organizačnej zložky v priebehu roku 2014 a DL
K 1.9.2014 zriaďovateľ z ČR rozhodol o zrušení organizačnej zložky umiestnenej na území SR. Má povinnosť organizačná zložka pri podaní DP za obdobie od 1.1.2014 do 31.8.2014 v lehote do 30.11.2014  platiť DL v pomernej výške za 8 mesiacov?
Odpoveď
DL v roku 2014 platí len daňovník, ktorý zmenil zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok podľa § 52za ods. 9 spolu s DL za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie (teda až po skončení hospodárskeho roka). Ak sa organizačná zložka zrušila v priebehu roku 2014, DL neplatí.
 
Otázka č. 1 – Hospodársky rok, ktorý začal v r. 2013 a skončil v r. 2014 a DL
Daňovník, ktorý vznikol v r. 2012 má zdaňovacie obdobie hospodársky rok v trvaní od 1.9.2013 do 31.8.2014. Ako bude  platiť DL?
Odpoveď
Za zdaňovacie obdobie od 1.9.2013 do 31.8.2014 nemá povinnosť platiť DL, pretože  § 52za ods.6 zákona o dani z príjmov ukladá povinnosť platiť DL až na zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr od 1.1.2014. Daňovník bude platiť DL prvýkrát až za zdaňovacie obdobie trvajúce od 1.9.2014 do 31.8.2015.