Termín a možnosti zamestnanca pre uplatnenie NČZD na daňovníka

Zamestnanec sa môže rozhodnúť, či si bude uplatňovať túto nezdaniteľnú časť v priebehu zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roka alebo po jeho skončení.

V priebehu zdaňovacieho obdobia si zamestnanec toto „zvýhodnenie“ uplatňuje u zamestnávateľa, a to podpísaním tlačiva „Vyhlásenie na  uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu" (ďalej len „Vyhlásenie“). V prípade, ak má zamestnanec viacerých zamestnávateľov súčasne, nárok na nezdaniteľnú časť si môže uplatniť iba u jedného z nich.

Tlačivo Vyhlásenie sa podpisuje pri nástupe do zamestnania alebo každoročne vždy do konca januára na kalendárny rok a to len u jedného zo zamestnávateľov. V priebehu zdaňovacieho obdobia sa uplatňuje zníženie základu dane o jednu dvanástinu  NČZD na daňovníka  - pre rok 2021 je to suma 375,95 eura mesačne na daňovníka.

FAQ

Otázka č. 1 – Uplatnenie NČZD na daňovníka v priebehu zdaňovacieho obdobia
Môže si uplatniť zamestnanec NČZD na daňovníka u zamestnávateľa, u ktorého nemá pravidelný príjem ?
Odpoveď
Podpísať vyhlásenie t.j. uplatniť NČZD na daňovníka v priebehu roka si  zamestnanec môže bez ohľadu na to, či príjem je pravidelný alebo nie, a tiež či je vyplatený v jednom mesiaci alebo za viaceré mesiace naraz.

Otázka č. 2 – Uplatnenie 1/12 NČZD na daňovníka a jej ročná výška 
Ak zamestnanec poberal príjem len za niektoré mesiace, v ktorých si uplatňoval NČZD, má nárok na doplatenie do celoročnej sumy nezdaniteľnej časti alebo mu tento zaniká ?
Odpoveď
Každý daňovník má nárok na uplatnenie „celoročnej“ sumy NČZD na daňovníka ak, v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.
Ak si zamestnanec uplatnil NČZD časť len za niektoré mesiace  zdaňovacieho obdobia –  kalendárneho roka (nemusia ísť za sebou), táto sa "vysporiada“ po skončení roka buď pri ročnom zúčtovaní (u zamestnávateľa) alebo v daňovom priznaní v plnej výške 4 511,43 eur resp. vo výške v nadväznosti na základ dane zamestnanca.