Oznamovacia povinnosť podľa § 52zzi ods. 9 zákona o dani z príjmov

Ak fyzickej osobe, ktorá už je registrovaná podľa § 52zzi odsekov 6 až 8 zákona o dani z príjmov, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe vznikla stála prevádzkareň. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle.