Oznamovacia povinnosť podľa § 49a ods. 7 zákona o dani z príjmov

Fyzická osoba vrátane stálej prevádzkarne, ktorá vypláca, poukazuje alebo pripisuje úrokový príjem fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, závislého územia (príloha č. 4 zákona o dani z príjmov) alebo územia tretieho štátu (príloha č. 5 zákona o dani z príjmov) a ktorá je konečným príjemcom tohto príjmu, je povinná oznámiť každoročne do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka správcovi dane údaje podľa § 49a ods. 7 zákona o dani z príjmov na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na stránke www.financnasprava.sk. Ak vyplácajúci zástupca poukazuje alebo pripisuje úrokový príjem osobe, ktorá nie je právnickou osobou, osobou podliehajúcou zdaneniu príjmov z podnikateľskej činnosti a ani subjektom kolektívneho investovania, pričom je daňovníkom členského štátu EÚ, závislého územia alebo územia tretieho štátu a nie je konečným príjemcom úrokového príjmu, je povinný oznámiť každoročne do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka správcovi dane údaje podľa § 49a ods. 7 zákona o dani z príjmov.