Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Oceňovanie majetku a záväzkov > Oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu ocenenia

Oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu ocenenia

Podľa § 24 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, a to
-          ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobmi podľa § 25,
-          ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, spôsobom podľa § 27,
-          k inému dňu v priebehu účtovného obdobia spôsobom podľa § 27, ak sa to vyžaduje podľa osobitného predpisu (napr. zákon o bankách, 
           zákon o cenných papieroch).
 
Oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu   
Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa majetok a záväzky oceňujú:
-          obstarávacou cenou,
-          vlastnými nákladmi,
-          menovitou hodnotu,
-          reprodukčnou obstarávacou cenou (od 1.1.2016 je táto cena zrušená),
-          reálnou hodnotou.
 
Obstarávacou cenou sa oceňuje
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,  
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
3. podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na základnom imaní obchodných spoločností,
    ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov podľa § 25 ods. 1 písmena e) tretieho bodu,
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania,
5. nehmotný majetok okrem nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou, 
6. záväzky pri ich prevzatí.
 
Poznámka
Zákonom č. 130/2015 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  s účinnosťou od 1.1.2016 sa spresnila definícia obstarávacej ceny. Obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.  
 
Vlastnými nákladmi sa oceňuje
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
4. príchovky a prírastky zvierat.
 
Menovitou hodnotu sa oceňujú
1. peňažné prostriedky a ceniny,
2. pohľadávky pri ich vzniku,
3. záväzky pri ich vzniku.
 
Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje
1. majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,
2. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku,
3. príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady,
4. majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,  
5. nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený,
6. majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu (§ 15 ods. 1
    zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní). 
 
Poznámka
Zákonom č. 130/2015 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  s účinnosťou od 1.1.2016 sa ruší ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou. Majetok, ktorý sa oceňuje touto cenou, bude sa oceňovať reálnou hodnotou.
 
Reálnou hodnotou sa oceňuje
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti,
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti alebo nadobudnuté zámenou,
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní, a to
  3a. cenné papiere určené na obchodovanie,
  3b. cenné papiere v majetku fondu, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
  3c. cenné papiere určené na predaj u obchodníka s cennými papiermi, v platobnej inštitúcii,
        v inštitúcii elektronických peňazí, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 3, a v pobočke
        zahraničnej finančnej inštitúcie okrem pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti,
  3d. deriváty v majetku fondu,
  3e. deriváty u obchodníka s cennými papiermi, v platobnej inštitúcii a v inštitúcii
        elektronických peňazí, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 3, a v pobočke zahraničnej
        finančnej inštitúcie okrem pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti,
  3f. podiely na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenných
        papierov a sú v  majetku fondu,
4. komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu,
5. drahé kovy v majetku fondu.