ZP závisí

Výška ZP a jej výpočet

Výška zamestnaneckej prémie závisí :

  • od výšky minimálnej mzdy v príslušnom roku
  • od dosiahnutej výšky (zdaniteľného) príjmu daňovníka - zamestnanca/ príp. od dosiahnutého základu dane.
Dosiahnutá výška (vymedzených) zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti sa „testuje“ na limit:
  • suma v rozmedzí od  6 – násobku až 12 – násobku minimálnej mzdy v príslušnom roku
  • suma  nad 12- násobok minimálnej mzdy;

Upozornenie

Pre zdaňovacie obdobie 2018 vypočítaná suma podľa § 32a ods.3 je záporné číslo t.j. v rozpätí posudzovaných príjmov od 2 880 - 5 760 eur nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká.
Tzn., že v tomto prípade si daňovník v podanom daňovom priznaní  uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3 830,02, vyčísli daň , vyplní tlačivo bez vypĺňania riadkov týkajúcich sa zamestnaneckej prémie a vyčísli preplatok dane.
 

FAQ

Otázka  č. 1  – Výška ZP a zdaniteľné príjmy od 6 -12 násobku minimálnej mzdy (MM)
Aká je suma zamestnaneckej prémie za r.2014, ak zdaniteľné príjmy boli v rozpätí medzi 6 až 12- násobkom minimálnej mzdy?
Odpoveď
Zamestnanecká prémia v tomto prípade (u príjmov v rozmedzí 6 - 12násobku minimálnej mzdy) je stanovená jednotnou sumou v každom roku, napr. za r. 2014 je to suma 27,60 eura ročne (tzv. celoročný nárok na zamestnaneckú prémiu)

Otázka  č. 2 – Výška ZP a zdaniteľné príjmy nad 12 násobok MM
Ak mám zdaniteľný prijem zo závislej činnosti viac ako 4 224 EUR, ako si vypočítam zamestnaneckú prémiu. Ako a z čoho si vypočítam základ dane, resp. ten je daný?
Odpoveď
Príjem od 4 224,- € vrátane a viac t.j. od 12-násobku minimálnej mzdy (MM), minimálna mzda od 1.1.2014 je 352 eur  (za r. 2014)
Výpočet zamestnaneckej prémie (ZP), ak je príjem vyšší ako suma 4 224 eur:
Zamestnanecká prémia sa vypočíta ako 19%tný podiel z rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka (NČZD) a vypočítaným základom dane (ZD) z tzv. “hrubého príjmu“ daňovníka;

Vzorec : ZP = (NČZDD – ZD daňovníka) x 19 %
Týmto výpočtom oproti prvému vzorcu dochádza k postupnému znižovaniu zamestnaneckej prémie až na nulu.

NČZD = nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – 3 803,33 eura ,
základ dane (ZD) zo závislej činnosti  sa vypočíta ako hrubý zdaniteľný ročný príjem mínus povinné poistné (13,4 %).
Zamestnanecká prémia sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Otázka č. 3  - ZP a príklad výpočtu z príjmov nad 12 násobok MM
Daňovník odpracoval 12 kalendárnych mesiacov v riadnom pracovnom pomere a splnil všetky podmienky pre získanie nároku na zamestnaneckú prémiu. Hrubý zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v roku 2014 mal vo výške 4 300,- €.
Odpoveď
Hrubé zdaniteľné príjmy 4 300,00 €
Povinné poistné (13,4 %) 576,20 €
Základ dane 3 723,80 €
Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka 3 803,33 €
Zamestnanecká prémia
(ak pracoval 12 mesiacov) (3 803,33 – 3 723,80) x 0,19 = 15,1107 , zaokrúhlene = 15,12 €.