1. vzorec výpočtu zamestnaneckej prémie za rok 2016

V prípade, ak posudzované príjmy daňovníka  - zamestnanca za zdaňovacie obdobie r.2016 dosiahli výšku v rozmedzí od 6 do 12 násobku minimálnej mzdy – t.j. od 2 430 do 4 860 eur, vzhľadom na mechanizmus výpočtu zamestnaneckej prémienárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká (výsledkom výpočtu  výšky zamestnaneckej prémie je záporné číslo).  

  1.  Vzorec : Zamestnanecká prémia (ZP) za r. 2016  sa vypočíta percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 zákona (19%)  z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona a základom dane, vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona, zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy. ZP je 0 eur, nakoľko výsledok je záporné číslo. Výpočet :  (3 803,33 eura – 4 208,76 = -405,43)

FAQ

Otázka č. 1 – Výška ZP za r. 2016 pri zdaniteľnom príjme v rozmedzí  od 6–násobku do 12– násobku minimálnej mzdy (MM)
Vzniká nárok na zamestnaneckú prémiu ak zamestnanec má za zdaňovacie obdobie r.2016 mesačne minimálnu mzdu 405 €  t.j. 12 krát x 405 eur = 4 860 €  ?
Odpoveď
Nárok v tomto prípade nevzniká, nakoľko  nie sú splnené všetky podmienky vzniku ZP. Jedna z podmienok nie je splnená (viď vyššie uvedený spôsob výpočtu podľa 1.vzorca), a to že výsledok výpočtu ZP má byť kladné číslo.

Otázka č. 2 – Dôvody nesplnenia jednej z podmienok pre ZP 
Prečo nevzniká nárok na ZP u príjmov nad 2 430 eur?
Odpoveď
Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie podľa zákona by vznikol, ak by  aktuálne platná výška nezdaniteľnej časti na daňovníka (3 803,33) bola vyššia ako základ dane, vypočítaný z 12 násobku minimálnej mzdy (zo sumy 4 860 eur).