Zamestnanec

Zamestnanec je daňovník poberajúci príjmy zo závislej činnosti od platiteľa týchto príjmov (zamestnávateľa) alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy.
 

FAQ

Otázka č. 1  –  Príjem zo sociálneho fondu  
Vyplatili sme zo sociálneho fondu zamestnancovi peňažný príspevok na dovolenku, o aký druh príjmu ide a kto zdaní tento príspevok?
Odpoveď
Príspevky zo sociálneho fondu v peňažnej i nepeňažnej forme sa považujú za príjem zo závislej činnosti. Tento príjem je povinný zdaniť zamestnávateľ v úhrne príjmov zamestnanca v mesiaci poskytnutia predmetného plnenia.

Otázka č. 2  -  Odmena konateľa
Vyplácame konateľovi odmenu za jeho prácu, máme tento príjem zdaniť alebo si príjem zdaní konateľ v daňovom priznaní?
Odpoveď
Príjem za prácu konateľa sa považuje za príjem zo závislej činnosti, konateľ sa považuje za zamestnanca a spoločnosť za zamestnávateľa. Z toho dôvodu vyplatený príjem konateľa zdaňuje spoločnosť (zamestnávateľ) preddavkom na daň v mesiaci vyplatenia príjmu.
 
Otázka č. 3   -  Príjem z neplatného rozviazania pracovného pomeru (súdne rozhodnutie)
Na základe súdneho rozhodnutia o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru máme zamestnancovi vyplatiť náhradu príjmu za obdobie jún 2017 - december 2018 a úroky z omeškania. Tento príjem si má zdaniť zamestnanec alebo ho zdaní zamestnávateľ a akým spôsobom?
Odpoveď
Ak  zamestnávateľ vyplatí na základe rozhodnutia súdu zamestnancovi náhradu mzdy z dôvodu neplatného rozviazania pracovného pomeru, ide o príjem zo závislej činnosti z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, ktorý sa zdaní v úhrne zdaniteľných príjmov v mesiaci vyplatenia tejto náhrady preddavkom na daň podľa § 35 ods. 3 zákona o dani z príjmov. (Príjmy zo závislej činnosti nezahŕňajú len mzdu – ide o všetky príjmy zahrnuté v § 5 zákona o dani z príjmov). Ak tento bývalý pracovník neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane u iného zamestnávateľa (za predpokladu, že nie je poberateľom starobného dôchodku.... od 1.1.2021 a skôr) a podpíše tlačivo “Vyhlásenie k zdaneniu príjmov...“, uplatní sa pri zdanení náhrady mzdy v mesiaci jej vyplatenia nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 328,11 eura. Ročnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 zákona o dani z príjmov uplatní daňovník (zamestnanec) pri vysporiadaní svojej daňovej povinnosti za rok 2021 pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň resp. pri podaní daňového priznania. Pre (bývalého) zamestnávateľa vyplácajúceho takýto príjem vyplývajú všetky povinnosti zamestnávateľa.
Náhrada škody – vyplatenie úroku z omeškania je príjmom od dane oslobodeným v zmysle § 9 ods.2 písm. j) citovaného zákona.

 
Otázka č. 4   -  Príjem z mimosúdneho vyrovnania náhrady mzdy
Počas súdneho konania o neplatnom rozviazaní pracovného pomeru v roku 2021  manžel zomrel, následne došlo k mimosúdnemu vyrovnaniu na základe dohody o vyrovnaní a v tomto roku bude príjem aj vyplatený. Akú povinnosť mám voči správcovi dane?
Odpoveď
Ak Vám v roku 2021 na základe dohody o mimosúdnom vyrovnaní vyplatil zamestnávateľ zomrelého manžela (ako osobe, na ktorú prešlo právo) náhradu mzdy, ide o príjem zo závislej činnosti z bývalého pracovnoprávneho vzťahu, ktorý zamestnávateľ zdaňuje v úhrne zdaniteľných príjmov zamestnanca v mesiaci vyplatenia tejto náhrady preddavkom na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov a je súčasťou základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2021. Bývalý zamestnávateľ je povinný v súlade s § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov vystaviť doklad - potvrdenie o príjme.... za rok 2021 (resp. opravné potvrdenie, ak riadne potvrdenie už bolo vystavené) a Vy podáte za manžela daňové priznanie (ak ešte nebolo podané), resp. dodatočné daňové priznanie,ak riadne priznanie už bolo podané.