Vlastný príjem manželky a jeho výpočet

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť z tohto príjmu.

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:
  • príspevok pri narodení dieťaťa
  • príspevok na viac súčasne narodených detí,
  • príspevok na pohreb,
  • rodičovský príspevok,
  • prídavok na dieťa,
  • príplatok k prídavku na dieťa,
  • vianočný príspevok dôchodcom,
  • príplatok k dôchodku politickým väzňom
  • príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)..


Poznámka: Materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry a pod. sa započítavajú do úhrnu príjmov manželky a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude manžel uplatňovať na manželku.

V roku 2021 zostáva naďalej v platnosti doterajší princíp výpočtu vlastného príjmu manželky.

FAQ
 
Otázka č. 1– NČZD na manželku – výpočet vlastného príjmu
Je príjem manželky príspevok na opatrovanie, ktorý bol priznaný za mesiace 10,11,12/2021, ale bol fyzicky vyplatený až vo februári 2022 vlastným príjmom manželky v roku 2021 alebo v roku 2022?
Odpoveď
Príspevok na opatrovanie  je príjem, ktorý sa do vlastného príjmu manželky započíta za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyplatený -  t.j. v r.2021. 
 
Otázka č. 2 – NČZD na manželku na materskej dovolenke
Má nárok manžel, ak manželka bola celý rok 2021 na materskej/rodičovskej dovolenke ?
Odpoveď
Manželovi vzniká nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti, o ktorú si znižuje základ dane. Predpoklad, že podmienka starostlivosti manželky o dieťa do troch 3 rokov veku je splnená.
Výška nezdaniteľnej časti na manželku závisí od vlastného príjmu manželky, do ktorého sa nezapočítava rodičovský príspevok (štátna sociálna dávka), avšak materské sa do vlastného príjmu započítava. O túto  dávku zo sociálneho poistenia sa nezdaniteľná časť na manželku znižuje (ak manželka nemá iný príjem).
 
Otázka č. 3 – NČZD na manželku, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
Manželka daňovníka od 1.12.2021 začala opatrovať fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, za čo jej úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím priznal nárok na peňažný príspevok na opatrovanie. Peňažný príspevok na opatrovanie za mesiac december 2021 jej bol vyplatený dňa 20.1.2022. Môže si daňovník uplatniť NČZD na manželku od decembra 2021?
Odpoveď
Nárok na peňažný príspevok na opatrovanie a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok na opatrovanie sa vždy vypláca mesačne pozadu. V súlade s § 11 ods. 5 ZDP si môže daňovník uplatniť NČZD na manželku za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto NČZD. Ak daňovník preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že peňažný príspevok na opatrovanie bol manželke priznaný za mesiac december 2021, a tento jej bol aj vyplatený (bez ohľadu na to, v ktorom mesiaci), a ak sú splnené aj ďalšie ustanovené podmienky, daňovník si môže na manželku uplatniť NČZD od decembra 2021.
 
Otázka č. 4 – NČZD na manželku – uchádzačku o zamestnanie
Ak bola manželka polroka v evidencii (od 15.12.2020) a zamestnaná od 1.7.2021, tak si uplatní príjem za celý rok a počet mesiacov alebo za celý rok ?
Odpoveď
Manžel si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v pomernej sume za 6 mesiacov (od mesiaca, na začiatku ktorého bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie t.j. od januára  2021).  Do vlastného príjmu sa zahrnie príjem zo závislej činnosti znížený o odvody (základ dane), suma v roku 2021 vyplatených dávok v nezamestnanosti  (do 31.12.2021) a prípadne iné vlastné príjmy.  Na účely uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti základu dane na manželku u manžela je potrebné doložiť doklad o zaradení do evidencie /podľa § 37 ods.1 písm. a) doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na  manželku spĺňajúcu jednu z podmienok na účely na určenia jej pomernej časti/.
 
Otázka č. 5 -  Manželka na Úrade práce
Prosím o informáciu, koľko vychádza odpočet na manželku za vlaňajší rok 2020 (dodatočné DP) ak manželka bola od 1.1.2020 do 6.9.2020 vedená na ÚP.
Od 7.9.2020 mala priznaný starobný dôchodok v sume 462,70 mesačne. Iný príjem nemala.
Odpoveď
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa uplatní v pomernej sume za 9 mesiacov (ak bola na ÚP evidovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie). Jej vlastným príjmom je vyplatená suma starobného dôchodku. Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou [4 414,20 - úhrn starobného dôchodku v roku 2020 (do 31.12.2020)delene 12] x 9 mesiacov (počet mesiacov, na začiatku ktorých je splnená jedna z podmienok).