Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Oceňovanie ku dňu zostavenia ÚZ > Oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Druhým dôležitým momentom prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene na menu euro je deň, ku ktorému sa zostavuje ÚZ. K tomuto dňu sú účtovné jednotky povinné majetok (teda nielen zostatky účtov valutových pokladníc a devízových účtov, ale napr. aj zostatky účtov pohľadávok) a záväzky v cudzej mene prepočítať na menu euro referenčným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje ÚZ, t.j. ak sa ÚZ zostavuje k 31.12., pôjde o kurz z tohto dňa, nie z predchádzajúceho dňa, ako je to pri uskutočnení účtovného prípadu, potom vyčísliť a zaúčtovať kurzové rozdiely. Rovnako sa postupuje aj pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných položiek a rezerv, ak sú vyjadrené v cudzej mene (§ 24 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve). 
Prijaté preddavky a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú, zostanú zaúčtované vo svojom pôvodnom ocenení.
 
FAQ
 
Príklad č. 1 – Preddavky v cudzej mene
Účtovná jednotka poskytla dňa 15.4. svojmu dodávateľovi preddavok v cudzej mene na dodávku tovaru vo výške 50 000 USD. Preddavok poskytla z bežného účtu vedeného v eurách, kurz banky „devízy predaj“ bol vo výške 1,3446 USD/EUR. Výpočet: 50 000 : 1,3446 USD/EUR = 37 185,78 €. Do dňa zostavenia účtovnej závierke nebol preddavok zúčtovaný. 
Účtovné súvzťažnosti:                                                     USD           EUR           MD          D
1. Poskytnutý preddavok                                              50 000     37 185,78       314         221
Nakoľko preddavok ku dňu, ku ktorému sa zotavuje ÚZ, nebol zúčtovaný, jeho zostatok sa nebude prepočítavať, zostane zaúčtovaný v pôvodnom ocenení.
 
Príklad č. 2 - Oceňovanie zostatku cudzej meny v hotovosti  
Účtovná jednotka vo valutovej pokladnici vedenej v CZK vykazovala posledný stav zo dňa 15.11. v nasledujúcom ocenení:  2 500 CZK v sume 102,22 €. Kurz ECB ku dňu zostavenia účtovnej závierky bol vo výške 24,125 CZK/EUR. Výpočet zostatku valút vo valutovej pokladnici ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vyčíslenie a zaúčtovanie kurzového rozdielu: 2 500 CZK : 24,125 CZK/EUR = 103,63 €. Kurzový rozdiel = 103,63 € - 102,22 € = 1,41 € = kurzový zisk, pretože po prepočte na eurá je ku dňu zostavenia účtovnej závierky vyššia suma v eurách, než aká bola po poslednom prepočte vo valutovej pokladnici. 
Účtovný predpis:  Má dať 211/1, Dal 663.
 
Príklad č. 3 - Oceňovanie zostatku na devízovom účte
Účtovná jednotka na devízovom účte vedenom v CZK ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vykazovala zostatok 25 000 CZK v sume 1 056,60 €. Kurz ECB ku dňu zostavenia účtovnej závierky bol vo výške 24,125 CZK/EUR. Výpočet zostatku na devízovom účte ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vyčíslenie a zaúčtovanie kurzového rozdielu: 25 000 CZK : 24,125 CZK/EUR = 1 036,27 €. Kurzový rozdiel = 1 056,60 € - 1 036,27 € = 20,33 € = kurzová strata, pretože po prepočte na eurá je ku dňu zostavenia účtovnej závierky nižšia suma v eurách, než aká bola po poslednom prepočte na devízovom účte.
Účtovný predpis: Má dať 563, Dal 221/1.